داستان سکسی گی با مرد سن بالا از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی گی با مرد سن بالا

ماجرا بر میگرده به تابستون دو سال پیش
که دلم سکس درست با مرد میخواست
مثل بقیه تو شهوانی دنبال کیس مناسب بودم که با مرد ۴۴ساله ای آشنا شدم و دیدم تو مجازی آدم خوبیه عکس رد و بدل کردیم کلی از هیکلم خوشش اومد چون ۱۷۸ قدمه و ۶۵ وزن و کون نرم و سفیدی دارم
فرداش خوانواده میخواستن برن مسافرت و منم فرصت و غنیمت شمردمو بهش گفتم بیاد
ساعت ۴وعده کردیم منم از ۳رفتم حموم و همه بدنمو شیو کردم
لباس خوبم پوشیدم ساعت ۴شد و زنگ خونرو زد اومد داخل یکم نگران بود ولی من با احترام باهاش رفتار کردمو خیالش جمع شد
هیکل گنده ای داشت
رفتیم تو اتاقم و یه نخ سیگار کشیدیم باهم یکم حرف زدیم که اره چرا کی شد و …
سیگار تموم شد جا انداختم کف اناق و خودشو شروع کرد به لخت کردن
کیرش هنوز شق نشده بود گفت با زنش یه ساعت پیش سکس کرده و خیلی تو چشاش نیست
منم از خدام بود چون سکس طولانیی باهاش میدیدم
اومدو منو لخت کرد یکم دست زد به رونامو مالید من دگه طاقت نداشتم دستمو گرفتم به کیرش و شروع کردم مالوندو ساک زدن
گفت خیلی تشنه کیریا گفتم اره چند سالیه نداشت
همینجور براش ساک میزدم و صدا اه و اوهش بلند شد چون ساکم حرفه یه
کیرش شق شد و یه کیر خیلی کلفتی داشت که دهنمو داشت جر میداد
تا شق شد کون منو داد سمت خودش همینجور که ساک میزدم انگشت کرد تا راه خودشو باز کنه
خیلی حس خوبی بود
سوراخمو که آماده کیرش کرد سرمو گرفتو یکم وحشیانه به کیرش فشار داد و کیرش تا ته حلقم میرفت و واقعا کلفتیش اذیتم میکرد
به فکر این بودم که با کونم میخواد چیکار کنه
بعد چند دقیقه منو دمر خوابودو یه بالش گذاش زیر شکمم کونم قلبه زد بالا کرم مالید به لا پا مو سروراخم
آروم کیرشو گذاشت سر سوراخمو میمالیذ بهش تو فضا بودمو دوست داشتم دگه توم باشه
دستمو انداختم دور کمرشو گفتم بزار آروم بره توش
سرش رفت خیلی میسوخت ولی با کلی حال
یکم عقب جلو شد تا نصف کیرشو کرد توم بیشتر دگه نمیرفت
تلمبه زدنو شروع کرد
خیلی خوب بود
منو برگردوندو سمت خودش کرد پاهامو ۷ داد بالا کیرو کرد توم خیلی این پوزو دوست داشت
یه ۱۰مین بود روم بود
از بغلم خوابوند منو قاشق چنگالی پامو بالا گرفتم و تقه میزد
دیدم داره عرق میکنه و دگه نزدیک اومدنه آبه
بهش گفتم بزار ۷ شم باز که دوس داری
همینجور که میکرد یکم با کیرم بازی کردو ارضا شدم
با این حال باز میکرد منو منم حال میکردم
بعد ارضا شدنم کم کم نفس نفس زدو اونم ارضا شد فقط نریخت روم چون دوس نداشتم
ولی الان که فکرشو میکنم کاشکی تو کونم میریخت آبشو
خلاصه سکسمون تموم شدو از هم خدافظی کردیم قرار شد بازم همو ببینیم که یه بار دگه هم این اتفاق افتاد
ممنون از وقتی که گذاشتید.

نوشته: Sabotouar

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69