داستان سکسی گناه لذید (۲) از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی گناه لذید (۲)

وقتی نشستم روی مبل الهه نشست روی پاهام و پاهاشو با کمک خودم داد بالا حالا یه یه کس توپ جلو بهنام بود و الهه هم مشاق ورود اون کیر کلفت و سفید که دقیقا جملاتی که به زبان می اورد چنین چیزی رو تداعی میکرد منم که کلا زیر الهه اصلا دیده نمیشدم بهنام به ارومی کیرشو کمی روی کس الهه لغزاند و به ارومی داخل کرد که اوج لذت از تک تک سلولهای بدن خانمم نماینگر بود و بعد حدود یک دقیقه ای که بهنام تلمیه زد بخاطر وضعیتی که داشتیم درست نمیتونست عملیات رو انجام بده پزیشن رو عوض کردیم که به خواست خانمم من پایین مبل نشستم وسط پای خانمم .خانمم هم راحت تکیه داد و پاهاشو بالا گرفت بهنامم اومد بالا سر من و کیرشو مجدد کرد توی کس خانمم و به راحتی شروع به تلمبه زدن کرد صدای ناله های شهوت الود خانمم تمام فضا رو پر کرده بود جای که صدای بهنام به سختی شنیده میشد که توی همین حالت خانمم گفت تو هم مشغول شو و خایه های بهنام رو بلیس .منم از همون زیر با زبونم به سختی خایه های بهنام رو زبون میزدم که توی همین حالت بود که بهنام نزدیک بود ارضا بشه که کیرشو بیرون کشید و یکم فاصله گرفت تا دوباره حسش فرو کش کنه توی این حالت بود که خانمم گفت زود زود کسمو بلیس و زبونتو بکن توی کسم منم سریع برگشتم و با ولع برای اولین بار کس خانمم رو که یه کیر دیگه رو پذیرای کرده بود رو شروع به لیسش کردم وای که چه مزه ای داشت .یه دو سه دقیقه مشغول لسیدن بودم که اقا بهنام در حالی که کیرش توی دستش بود اومد و گفت بهتر رودر رو نباشه .با خانمم و پزیشن داگی رو برن من دراز کشیدم روی مبل و خانمم هم به حالت داگی روی صورتم قرار گرفت البته من پاهام از زانو روی دسته مبل بود خانمم یه بالش گذاشت روی کیر من هر چند اصلا شق نبود بهنام پشت خانمم قرار گرفت که پای چپش خم بود روی مبل و پای راستش روی فرش خیلی حرفه ای کیرشو کرد داخل کس الهه و با شدت شروع کرد به تلمبه زدن منم اون زیر هم کیر بهنام جلوم بود هم کس زیبای خانمم در حال گاییده شدن.منم سرم رو بالا اوردم و دهانم رو به کس الهه و کیر بهنام رسوندم و با زبونم شروع به کیسش کردم که بعد ها بهنام به خانمم گفته بود وقتی زبان شوهرت به تخمهام میخورد اوج لذت رو داشتم و دقیقا خانمم هم اینو از چشمهای بهنام دیده بود .در این حالتم کس الهه رو با کیر بهنام رو در چند دقیقه حالت داگی لسیدم و بعدش یکم خودم و جابجا کردم و زبونم رو به خایه های بهنام رسوندم که هم قابل لسیدن بودن و هم توی دهانم کردم .بعد از این پزیشن که گاها خانمم هم قوسی به کمرش میداد و در حالی که کیر بهنام توی کسش بود با بهنام لب تو لب میشد .این پزیشن رو هم تمام کردیم و خانمم گفت برو یه تشک بیار بنداز وسط سالن ناگفته نمونه که خانمم در این حالت یکبار ارگاسم شد که خودشو بی حال رها کرد روی شکم من که بهنام هم در این حالت ریتم تلمبه کردنشو گذاشت روی دور کند و خیلی اروم جلو عقب میکرد.منم پاشدم و رفتم یه تشک انداختم وسط سالن .خانمم که سر مست از ارگاسم اولش بود در این حین یکم قیلون با بهنام کشیدن و منم به امر الهه دوتا متکا هم براشون اوردم خانمم پاشد و به پشت خوابید روی تشک و بهنامم بدون وقفه با کیر شق شدش بدون مقدمه کیرشو کرد توی کس خانمم و خوابید روی الهه .خانمم پاهاشو داد بالا و گفت انگشتهام رو بلیس منم شروع به لیسش انگشتهای پای راست الهه کردم حتی بین انگشتهای پاشو هم با زبونم میلیسیدن و تک تک انگشتهای پاشو با دهانم میمکیدم که همین خانمم رو به اوج لذت برده بود که خانمم یعد از ۵ دقیقه ای گفت بسه برو خایه های بهنام رو بلیس.به سختی تونستم صورتم رو به خایه های بهنام برسونم و شروع به لیسیدنشون کنم که همین کارم و شعف بهنام باعث شد خانمم برای بار دوم هم به اورگاسم برسه و با دادو فریاد اورگاسم شد و بعدش دیگه صداش درنیومد در همین حالتم بود که برعکس حالت قبل بهنامم هم با شدت تلمبه میزد با کیرش توی کس خانمم طوری که من دیگه نتونستم اون زیر قرار بگیرم و پاشدم وایسادم و صحنه بی حال شدن خانمم و ارضا شدن بهنام رو توی کس خانمم رو دیدم که بهنامم هم با چند اه حسابی تمام ابشو توی کس الهه خالی کرد و کیرش بیرون کشید یه چند لحظه ای بود که بهنام پاشده بود وایساده بود که خانمم گفت زود باش محمد کیرشو بلیس و بیا کسم رو بلیس منم زانو زدم جلو بهنام کیر بهنام رو البته سرشو فقط کردم داخل دهانم یکم مکیدم بعدش هم دور کیرشو کامل با زبونم لسیدم راستش هیچ احساسی از بو یا مزه خاصی نکردم .بعدش رفتم سراغ کس خانمم که یکم داشت اب بهنام ازش جاری میشد اول با زبونم اون مقدار که خیلی کم هم بود رولیس زدم و شروع کردم با زبونم داخل کس الهه رو لسیدن که هیچ اثاری از اب بهنام رو نداشت هرچند یکم هم خانمم فشار میداد ولی خبری نبود حدود ۱۰ دقیقه کس خانمم رو لسیدم که همین دوباره صدای اه و ناله الهه ر در اورده بود که خانمم پاشد و بهم گفت روی همون تشک دراز بکشم وکسشو چسبوند به دهانم که من دوباره شروع به لیسش کردم که در همین حالت بود که یه لخته از اب کس خودشو اب بهنام که کاملا شفاف بود از کس خانمم اومد توی دهانم که خانمم گفت قورتش بده که منم انجام دادم که همین حرکت و لیسشها باعث اوگاسم سوم الهه شد که این خودش واقعا بینظیر بود در زندگی ما سه بار اورگاسم در یک برنامه که این من رو خیلی خوشحال میکرد که تونستم با این تنوع عشقم رو سه بار به اوج واقعی برسونم .خانمم هم توائم اورگاسم شدنش یکم شاشو رونه دهانم کرد و بی حال کنارم افتاد .منم یکمش رو پایین کردم که خانمم همین طور که کنارم افتاده بود گفت پاشو عشقم برو زیر دوش تا من بیام منم سریع رفتم توی حمام و در حال شستن خودم بودم که الهه اومد داخل راستش اومد زیر دوش منم اومدم کنار وایسادم تا خوب اون دوش بگیره بعدشم با شامپو بدنی که اورده بودیم من بدنشو کف مال کردم و اونم بدن منو و بعدشم دوتای رفتیم زیر دوش و اومدیم بیرون .ما حوله هم با خودمون اورده بودیم با همون حوله اول الهه و بعد من خودم رو خشک کردیم و خانمم شرت و سوتین و منم شرت و زیرپوشم رو پوشیدم و سشوار هم گرفتم تا الهه موهاشو خشک کنه و رفتم توی اشپزخانه و دوباره ذغال گذاشتم و چای رو اوردم تا سه تای دور قیلون نشستیم روی همون تشک و بهنامم هم روی فرش جلو ماو شروع به تعریف و صحبت کردیم و این در حالی بود که الهه کمرش رو داده بود توی سینه من و لم داده بود به من و یه دستش به لوله قیلون و یه دستشم وسط پای من بود که هر چند ثانیه هم یه لب از من میگرفت و فقط میگفت محمد عاشقتم و الهی فدات بشم عشقم …طوری که بهنام باورش نمیشد که چند دقیقه پیش این خانمم عاشق رو داشته میکرده خلاصه یکساعتی با هم صحبت کردیم از هر دری ،الا سکس و بعدشم من و الهه پاشیدم و لباسهامون رو پوشیدیم و از بهنام خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون .حتی الهه امان نداد به ماشین برسیم توی همون راهرو اپارتمان با وجودی که دودستم به وسایلمون بود من رو گرفته بود توی بغل و میگفت بخدا محمد هیچ کسی توی دنیا به خوبی تو نیست.

نوشته: محمد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس گروهی از سایت سکسی خفن ایران 69