داستان سکسی کونی شدنم تو مدرسه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کونی شدنم تو مدرسه

سلام
داستانی که میگم واقعیه و یه مقدار طولانی ولی قول میدم خوشتون میاد و اینکه ادامه داره .

اسم من حسامه داستانی که میگم برمیگرده به کلاس هفتمم از خودم بگم یه پسره سفید با هیکل توپر و موهای فر و بدن کم مو.
اول سال تحصیلی بود چون مدرسه رو عوض کرده بودم و از طرفی هم تازه به خونه جدیدمون اسباب کشی کرده بودیم کسی رو نمیشناختم توی حیاط منتظر بودیم تا کلاسهامونو بگن و بریم سرکلاس ظهر بود افتاب جوری میتابید که همه دنبال یه سایه بودن بشینن زیرش چند دقیقه گزشت تا کلاسمو فهمیدم رفتم سرکلاس چون کسی رو نمیشناختم آخرای کلاس یه جای دنج واس خودم پیدا کردم.
چند وقتی گزشت با بچه ها اوکی شده بودم یه روز که زنگ تفریح داشتم ساندویچ میخوردم توی حیاط چند نفر دوییدن و خوردن به من ساندویچم افتاد زمین منم کسی نبودم بیخیال شم به طرف گیر دادم که زدی ساندویچم افتاد باید پولشو بدی اولش مسخره بازی درآورد که بردار همونو بخور چرا مث دخترا چس میکنی ک کم کم کار به جاهای باریک کشید و دعوا شد اونا سه چار نفری میشدن من تنها بودم همینجور ک دعوا میکردیم یهو دیدم مبصر کلاس خودمون ک یکی از قلدرای مدرسه بود با چنتا از فامیلاشون اومدن جدا کردنمون و تا ناظم بیاد قضیه رو جمع کردن چن وقت از اون ماجرا گزشت و ما با این مبصرمون رفیق شدیم ، باهم میرفتیم کم کم رومون به هم باز شده بود گوشی میبردیم مدرسه فیلم پورن میدیدم کم کم شروع کرد به انگشت کردنم منم به واسطه رفاقته و اینکه هوامو داشته باشه زیاد خودمو ناراحت نمیکردم.
یروز ک ورزش داشتیم یه مقدار عوض کردن لباسم طول کشید واس همین وایساده بود تا کلاسو خالی کنه فقط من بودمو اون دیدم نزدیکم شد فهمیدم میخواد یه کرمی بریزه ولی توجه نکردم آروم دستشو گزاشت رو کونم و فشار میداد میگف زنه خودمی میخوام بکنمت بش گفتم ول کن یهو یکی میبینه گف کسی نمیبینه نترس یهو دستشو برد تو شورتم و سوراخمو با انگشتش مالید گفت چنتا از بچه ها گفتن کون میدی نامرد به همه کون دادی به ما نمیدی بکنیم؟ گفتم بعضیا گوه خوردن کص ننشون روزای بعدی وقتی کلاس خلوت میشد یجور زمانبندی میکرد تنها بمونیم تو کلاس تا همینکارارو کنه یکی از این روزا بهم گف یا باید بهم کون بدی یا به همه میگم کونی ای منم خیلی سعی کردم زیربار نرم اونم واس اینکا گربه رو دم حجله بکشه به یکی از رفیقای خودش راجبم گفته بود بعد از اون تو حیاط نزدیکم میشدن بچه کونی صدام میکردن .
یروز دوباره تو زنگ ورزش تنها شدیم اومد نزدیکم فک کردم دوباره میخواد نهایت سوراخمو بماله انگشتشو کرد تو دهنش خیس کرد کرد تو شورتمو محکم فشارش داد تو کونم دردم گرفت خواستم از خودم جداش کنم زورم نرسید اونم هی انگشتشو تو کونم جلو عقب میکرد درگوشم گفت اینو علی الحساب داشته باش تا بعد.
بعد از اون روز دیگه باهاش حرف نزدم تا هفته بعدش دوباره تو زنگ ورزش اومد گوشیشو از تو کیفش درآورد گف میخوام یچیزی نشونت بدم رفت تو گالری فیلمی که تو هفته پیش موقعی که انگشتم کرده بود گرفته بود نشون داد انگار آب یخ ریختن سرم ترسیدم یهو تکونم داد به خودم اومدم گفت اگه کاری که میگم بکنی میدم خودت پاکش کنی نمیتونسم فکر کنم یهو کیرشو درآورد گفت برام ساک بزن فیلمو بدم پاک کنی منم از ترس آبروم زانو زدم با اینکه بدم میومد چشامو بستم زبونمو درآوردم زدم سرکیرش تقریبا ۱۸ سانت بود همینجور بازی بازی میدادم یهو به سیلی زد گف درست بخور منم ترسیدم گفتم باشه آروم یکی میشنوه کیرشو تا ته کردم تو دهنم گفت مثل فیلمایی که نشونت دادم ساک بزن منم دلو زدم به دریا کیرشو تا ته میکردم تو دهنم زبونمو از زیر چسبونده بودم زیرکیرش که فقط لذت ببره و بیخیال شه کیرش کلن شده بود آب دهن من کم کم سرعتو زیاد کردم یهو دستشو کرد تو موهامو خودش سرمو تکون میداد یه لحظه کیرشو تا ته کرد تو حلقم آبشو ریخت تو دهنم نمیتونم نفس بکشم هی هولش میدادم ولی ول نمیکرد داشتم خفه میشدم که ولم کرد بلند شدم بدو بدو رفتم دستشویی مدرسه وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که آبکیرشو قورت دادم خودمم خوشم اومده بود آب پر کردم دهنمو خالی کردم چنبار اینکارو کردم بعد رفتن بیرونو تو حیاط نشستم اومد پیشم نشست گفت چطور بود منم واس اینکه نشون بدم قهرم جوابشو ندادم گفت باشه حالا عیب نداره قهری ولی واقن مثل جنده ها ساک میزدی خوشم اومد میخوام بیام خواستگاریت تو اتاق که حرف میزنیم بگیرم بکنمت منم دهن کجی کردم و پاشدم رفتم .
ازین کار گزشت منم دیگه با مبصرمون حرف نمیزدم خوردیم به تعطیلات عید بعد که تعطیلات تموم شد از همون روز اول بعد از سیزده به در دوباره کارای قبلیشو شروع کرد میومد مدام انگشتم میکرد و یادم مینداخت که واسش ساک زدم اکثر کاراشم گزاشته بود واس زنگ ورزش و به هربهونه ای نمیزاشت زود از کلاس برم ، یروز زنگ تفریح اومد پیشم شروع کرد سر صحبتو باز کردن از سکس و اینا حرف میزد یهو گفت که فردا ورزش داشتیم بمون تو کلاس فیلمو بدم پاک کنی یهو یادم افتاد که فیلم ازونموقع دستش مونده و یادم نبود پاکش کنم یکم که با خودم کلنجار رفتم تصمیمو گرفتم و گفتم باشه .
فرداش تو زنگ ورزش وقتی کلاس خالی شد گوشیشو از کیفش درآورد ولی نداد بهم گفت اول قمبل کن یکم کیرمو بمالم کونت بعدش دیگ میدم پاکش کنی منم خودمو قانع کردم که اخرین باره دیگ بعدش خلاص میشم گفتم آدم باش فقط گفت باشه شلوارمو تا زانو کشیدم پایین رفتم رو صندلی نیکمت و قمبل کردم یه تف انداخت رو سوراخم ک از گرماش خوشم اومد تو دلم میخواستم کونم بزاره ولی روم نمیشد و از طرفی میترسیدم
کیرشو آروم گزاشت رو سوراخم اروم اروم فشار میداد و شل میکرد کم کم سرعتش زیاد شد و هر یکی دوبار که کیرشو میمالید یه تف میکرد رو سوراخم یهو پهلوهامو گرفت و کیرشو کرد توم کل بدنم سرد شد ترسیدم یجایی هم قمبل کرده بودم روبروم دیوار بود نمیتونسم برم جلو خواستم خودمو بکشم پایین یهو دستشو انداخت تو موهام و کشید نزاشت گف شل کن خودتم حال کنی
بعضم گرفته بود ولی بخاطر شوک نمیتونسم کاره خاصی کنم فقط شل کردم که کارش زود تموم شه یه مدت کوتاه کیرشو تو کونم نگهداشت که گشاد شم بعد آروم آروم شروع کرد جلو عقب کردن منم به خودم اومده بودم داغی کیرش تو کونم حس خوبی داشت حقیقتاً خوشم اومده بود کم کم اونم سرعت تلمبه هاشو زیاد کرد هربار که کیرشو میکرد تو پرت میشدم جلو قشنگ تکون خوردن گوشت کونمو میفهمیدم و تصور میکردم که مثل الکسیس دارن میکننم سرعت تلمبه هاشو کم شد حس کردم خسته شده با دستاش منو جلو عقب میکرد منم ک دیدم وضعیت اینجوریه خوشمم اومده بود خودم شروع کردم جلو عقب کردن دیگه کونم گشاد شده بود راحت بود حدود یک دقیقه بعد دوباره شروع کرد اینبار محکم کیرشو میکرد تو کونم شروع کرد میگفت جنده منی یجور میکنمت بری آبجیتم بیاری بکنمش مادرجنده فردا میبرم عقدت میکنم هرروز کونت بزارم جنده منم غرق لذت بودم فقط میخواستم کیرش تو کونم باشه یهو محکم کیرشو کرد تو کونم داغ شد فهمیدم آبشو ریخته تو کونم یه مدت محکم منو گرفته بود کیرشو از تو کونم درآورد گف بیا کیرمو تمیز کن گفتم چجور گفت آبکیر دوره کیرمو بخور منم دفعه پیش ساک زده بودم خوشم اومده بود زبونمو میمالیدم دورکیرش آبکیرش ک چسبیده بود میگرفتم بعد تخماشو گزاشتم تو دهنم مث فیلم سوپرا ک گفت بسته دیگه لباساتو بپوش الاناس زنگ بخوره یه دستمالم از کیفش درآورد داد بهم گفت دوره دهنتم تمیز کن آبکیریه منم تمیز کردم وقتی داشت از کلاس میرفت گفت خودم فیلمو پاک میکنم دیگه دیر شده
منم خیلی عادی رفتم دستشویی یکم زور زدم آبکیرش از کونم ریخت دهنمم تمیز کردم رفتم ار بوفه ساندویپ خریدم و خوردم .

چنباری به دست همین رفیقمون گاییده شدم که تو داستانای بعدی میگم واستون

ممنون از وقتی که برای خوندن گزاشتید

نوشته: سوراخ طلا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, تجاوز, گی از سایت سکسی خفن ایران 69