داستان سکسی پسر عمه ی بکن از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, گی از سایت سکسی خفن 69


اس ام اس دادم بهش که خونه ای یا نه ؟
گفت آره خونم کسی هم نیست خالیه خونه میای ؟
رفتم خونشون همین که رسیدم دم در اومده بود استقبالم همون جا از هم لب گرفتیم و پنج دیقه ای همون دم در بغل هم بودیم و با هم عشق میکردیم
دستشو از زیر شلوار کرده بود تو و داشت با سوراخ کونم ور میرفت و انگشت می کرد
کونم رو نوازش میکرد و هر از گاهی محکم بهش چنگ میزد
منم فقط دستام روی صورتش بود و هر دو طرف صورتش رو با دستام گرفته بودم و لب با لب با هم کیف میکردیم و سرپا همون جا به هم میلولیدیم و کلی عشق بازی میکردبم با دستاش که تو کونم بود منو به سمت خودش فشار میداد و کیر هامون تو از رو شلوار در مجاورت هم بودن و به هم دیگه مالیده میشدن
بعد پنج دیقه ای که سر پا بودیم لب هامون رو از رو لب هم برداشتیم و چند ثانیه فقط هم دیگه رو نگاه میکردبم و دستامون همون طور که بودن ساکن مونده بودن
دستش رو از تو شلوارم در آورد و بعد دست منو گرفت و بدون هیچ حرفی با هم به سمت اتاق رفتیم
به اتاق که رسیدیم امیر که تازه ۱۹ سالش شده و ته ریش درآورده در رو بست و قفل کرد بعد همون جوری که روش اون سمت بود تیشرت خودش رو از تنش در آورد و اون بدن ورزیدش با اون عضلات خوش فرمش منو بد جور حشری کرد جوری که فقط میخواستم اون بدن رو لیس بزنم و بخورمش
بعد روش رو به سمت من کرد و بهم گفت که نمیخوای بیای شلوارم رو در بیاری ؟
من با شنیدن این حرف لبخندی زدم و رفتم سمتش و دو زانو جلوش زانو زدم و همون طور که داشتم به صورتش نگاه میکررم کمربندش رو باز میکردم
همین که کمر رو باز کردم و زیپ شلوار رو کشیدم پایین کیرش که داشت شورتش رو پاره میکرد خود نمایی کرد
بدون وقفه شورت رو کشیدم پایین و اون کیر خوش فرم و خوشگلش رو گذاشتم دهنم و همون طور که بهش نگاه میکردم واسش ساک زدم
چند دیقه ای همین جوری بود و بعد خودش منو بلند کرد و ازم لب گرفت و در عین حال لباسام رو در آورد و خودش هم شورت و شلوارش رو کشید پایین و اومد سمت من و منو پرت کرد رو تخت و دو تا پاهام رو گرفت و داد بالا بعد خودش خم شد و سوراخ کونم رو لیس میزد و زبونش رو میکرد تو سوراخم و من تو فضا بودم ( تو خونه خودم رو کامل شسته بودم و سوراخم تمیز تمیز بود و خودشم قبل این کار ازم پرسید که تمیز کردم یا نه )
بعد اینکه از خوردن سوراخ کونم سیر شد سرش رو بالاتر آورد و یه ساک کوچیکی زد و همون جور یواش یواش با لیس زدن بدنم از شکم اود تا رسین به سینه هام و واسم میک میزد و میخورد سینه هام رو بعد رسید به گردنم و طوری با ولع گردنم رو میخورد که من از حشریت به آه و اوه اوفتاده بودم
از گردنم که سیر شد خودش رو بلند کرد و به کیر خودش و کون من کرم مالید و یواش یواش کیرش رو کرد تو کونم چون یه سالی هست که باهم دیگه هستیم و زیاد سکس داشتیم چون اکثرا خونشون خالیه پس زیاد دردی نداشتم و زود اون کیر ۱۶ سانتیش تمام قد تو کونم بود و امیر خودش رو در حالی که پاهام رو با دستاش ( زیر بغلش ) گرفته بود انداخت روم و همراه با کردن و تلمبه زدنش ازم لب میگرفت و گردنم رو میخورد منم تو فضا بودم و خودم زود تر از امیر ارضا شدم و بعد چند دیقه امیر هم تو همون حالت ارضا شد و کیرش رو تو نگه داشت و همه آبش رو ریخت توم و مثل همیشه چن دیقه ای بدنم رو میخورد و ازم لب میگرفت
بعدش خودش منو بلن کرد و برد سمت حموم تو حموم هم کلی با هم عشق بازی کردیم و باهم کلی شوخی و آب بازی کردیم و کلی خندیدیم
من ۱۸ سالمه و امیر و من عاشق همیم و هم دیگه رو خیلی دوس داریم


نوشته: رضا


متن داستان سکسی پسر عمه ی بکن