داستان سکسی پاهای خاله هام از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی پاهای خاله هام

سلام
من از بچگی عاشق پا بودم جوری که وقتی یه پای نرم میخورد به پام با اینکه به بلوغ نرسیده بودم ولی یه حس خوشایندی بهم دست میداد. یادمه اولین باری که آبم اومد سیزده سالم بود ، داشتم پای یکی از خاله هامو نیگا میکردم که داشت با پاهاش بازی میکرد ، منم هی با کیرم ورمیرفتم که یهو یه حس لذتبخشی وجودمو گرفت. اولش فک میکردم شاشیدم تو خودم ، بعدا فهمیدم آبم اومده بوده!
من شیش تا خاله دارم که دوست دارم با پاهای همشون فوتجاب کنم. هر موقع دور هم جمع میشن و با هم تعریف میکنن و میخندن و اینا، پاهاشونم یه جوری بازی بازی میدن یا میمالونن به هم که من دیگه میمیرم ، شیش جفت پا که دارن توی هم میلولن ، وااااای! البته از قصد نمیکنن اینکارو ، عادتشونه و نمیدونن که ممکنه یه عده آدم مثل من با همین کار تحریک بشن. منم هر موقع بتونم کنارشون میشینم و یجوری پاهامو میرسونم بین پاهای اونا ، اونا هم طبق عادتشون پای منم میمالن البته فقط در همین حد بوده که معمولا بعد از اینکه میرفتن بساط جق منم به راه بود.
یکی از خاله هام هنوز مجرده و من رابطه بهتری باهاش دارم. فک کنم مجردی داره بهش فشار میاره چون بعضی وقتا که همدیگرو بغل میکنیم سینه هاشو خیلی ضایع بهم میمالونه!
این خاله ما پاهاش زیاد گوشتی نیست ولی انگشتای نرم و توپری داره ، هر وقت انگشتاش به پام میخوره دیوونه میشم. یه خاله دیگم پاهاش گوشتیه و مثل پنبه نرمه ، یعنی وقتی پاشو بهت میماله انگار دارن پنبه بهت میمالن.
یه بار بود که این دوتا خالم خونمون بودن. منم که دو هفته بود جق نزده بودم و کیرم منتظر یه پخ بود تا آبش بیاد. خلاصه اون خاله اولیم نشسته بود و هندزفری تو گوشش بود، اون خاله دومم که گفتم اونم با یه فاصله ای از خاله اولم خوابیده بود و کف پاهاش معلوم بود ، خواب سنگینیم داره. خلاصه من گفتم بذار یه پامالی داشته باشم کیف کنم. اومدم بینشون دراز کشیدم مثلا خواب بودم جوری که پاهام بخوره به پاهای خاله اولی. این دوتا هم جوری بودن که همدیگرو نمیدیدن یعنی صورتشون دو طرف مختلف بود. من که مثلا خواب بودم پامو مالیدم به پاهای خاله اولی. اونم بر حسب عادتش انگشتای پای منو گذاشت لای انگشتای پای خودش و هی میمالید ، حواسشم کلا نبود (هندزفری داشت). آقا هی مالید و مالید ، ما هم داشتیم از رو شلوار با کیرمون ورمیرفتیم که چون دوهفته نزده بودم آبم کم کم میخواست بیاد. با خودم گفتم بذار یه بارم که شده کیرمو بمالم به یه پا ببینم اینا که فوتجاب میکنن چه حالی میکنن. چون پتو رومون بود ریسکش بالا نبود و دیگه اینجور موقعیتی گیرم نمیومد. آروم کیرمو درآوردم یواش شروع کردم مالیدنش به کف پای خاله دومی که خواب بود(پاهای گوشتی مثل پنبه). با اولین تماس کیرم با اون پای لامصب احساس تشنج کردم داشتم میمردم، اونایی که تجربه دارن میفهمن چی میگم. خلاصه از اون ور پاهام بین پاهای خالم مالیده میشد از این ورم کیرمو میمالوندم به این پاهای گوشتی و نرم. یه پنج دقه داشتم اینکارو میکردم تو حال خودم نبودم آخه اولین فوتجابم بود. همینجور که داشتم کیرمو میمالوندم به اون پاها، یهو حس کردم کیرم ترکید همون لحظه هم خالم که خواب بود یه تکونی به پاهاش داد توی خواب ، اینطوری که اون پاشو گذاشت روی این پاش و کیر من اون وسط گیر کرد. این بدترش کرد هرچی آب تو کیرم مونده بود ریخت روی پاهای خالم انقد آب ازم اومد که دیگه جون نداشتم ، دستام میلرزید ، کیرمم بی حس مونده بود لای اون دوتا پا. اون خاله اولیمم که هنوز داشت پاهاش میمالید، دیگه چن دقه تو اون حالت موندم و با یه بدبختی کیرمو کشیدم بیرون. بعدم پتو رو کشیدم روی پای خالم که آبمو از روی پاهاش پاک کنم. شانس اوردم خوابش سنگین بود. بعد اون روز چن بار به یاد اون لحظه جق زدم که هربار آبم بیشتر میومد واقعا تا حالا اینطوری ارضا نشده بودم
این اولین خاطره من بود امیدوارم اونایی که پا دوس دارن خوششون اومده باشه

نوشته: shahvanifeet

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی فوت فتیش, خاله از سایت سکسی خفن ایران 69