داستان سکسی مهندس و شاگرد آرایشگاه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی مهندس و شاگرد آرایشگاه

سلام .من کارم طراحی واجراهست
خاطره ای که میخوام بگم برمیگرده به ۳ سال پیش که یه کار طراحی واجرای سالن زیبایی برداشتم مدیریت سالن یه خانوم خوش برخورد ومتاهل بود .طراحی سالن که زدم کارفرما اوکی استارت کار رو داد و یه بعدازظهری قبل اینکه کارو شروع کنم رفتم سالن قبلی رودیدم مکان جالبی نداشتن با این جزخوب های زیبایی بودن واینکه روز که رفتم سالن رودیدم شهادت بود نمیدونستم چندنفراینجا کار میکنن خلاصه به این فک نمیکردم که کسی باشه ورابطه برقرار کنم باهاش چون واقعا سرم شلوغ بود وبه این چیزا فک نمیکردم تا اینکه وسط های اجرای سالن باید میرفتم ابعاد میزهای ارایش سالن دیگه روبرمیداشتم که ببینم به دکور کناف که زدیم جا میشه یانه زنگ زدم به کارفرما خانوم اح که گفتم شما سالن هستین که گفت نه امروز زودتر رفتیم چون از صبح عروس داشتیم گفتم که من باید ابعاد میزهاروبگیرم که گفت زنگ بزنید سالن هماهنگ کنید با مدیر که خندیدم گفتم سما که میگین سالن کسی نیست که گفت شماره سالن دایورت روگوشی یکی ازبچه ها که شماره رو گرفتم وزنگ زدم تا گفتم الو گفت جان هوری دلم جا خورد گفتم مهندس هستم میخوام ابعاد بردارم شما کی میرین سالن که گفت امروز تعطیل کردن اگه واجبه من تماس بگیرم کلید دست یکی ازبچه ها هست ببینم هست که خودم بیام دررو باز کنم قطع کردم دیدم یه شماره زنگ میزنه تا ج دادم دیدم بله مریم خانوم هست که بعدا اسمشو فهمیدم دیدم گفت من با دوست یه ساعت دیگه سالن هستیم گفتم باشه میام دیگه منم رفتم تواین فرصت ازکاردیگه ام که نزدیک اونجا بود سرزدم ورفتم سالن در زدم ودررو باز کرد تا چشمم بهش افتاد اصلا موندم یه سلام واحوال پرسی رفتم داخل جلو که رفت به دیدی به کونش زدم ومچ پاهاش که سفید ویه زنجیر هم دور پاهاش بود (مریم سنش۲۳ بود وسفید بایه کون بزرگ )دیگه رفتم ابعاد روبرداشتم که دیدم گفت آقای مهندس سالن جدید کی تموم میشه که گفتم ۲۰ روز دیکه کارداره که گفت توروخدا زود تموم کنید گفتم چرا گفت تراسشو لازم داریم گفتم واسه چه کاری دیدم خندید وگفت اول قول بدین تراس شو عالی درست کنید گفتم باشه دیدم گفت واسه قلیون میخوایم اونجا رو دیگه اونجا بود فهمیدم کونش میخاره درضمن من خودم قدم ۱۸۵ وزنم ۷۳ وچهره ای جذاب دارم ومتاهل . ازدوستشم بگم که بعدا فهمیدم متاهله وسنش ۳۷ میخورد اون هیچی نمیگفت فقط میخندید به حرفای مریم بعد بهشون گفتم طراحی های سالن جدید رو دیدین که گفت اره هستی جان یه بار نشون دادن هستی خانوم اح بود کارفرما ودیدم گفت میشه واسه من بفرستین تلگرام گفتم اره یه پیام بدین دیگه ماهم ابعادرو برداشتیم ورفتیم باخوم گفتم میشه بااین دوست شد شب خونه بودم که دیدم پیا اومده مهندس عکسا رو میفرستین من فرستادم بعدا دیدم گفت عجب طراحی ها چقدرخوشگلن که گفتم چشاتون خوشگل میبینه دیدم خندید واونجا بود دیگه چت شروع شد ازش پرسیدم وکارش که چند وقته کارمیکنه ودرآمدسالن که گفت خوبه ولی به ما کم میدن دیگه سرصحبت باز شد گفتم متاهلی یا مجرد که گفت متاهلم تا این کلمه رو گفت انگاراب سرد ریختن روم چون واقعا توکفش بودم که یه استیکر غمگین فرستادم گفت چی شد مهندس گفتم هیچی دیدم خندید گفت میخوره من متاهل باشم گفتم اره شما همه تون تو سالن متاهلین که دیدم گفت نه مجردم بهش گفت دروغ نگو که گفت نه جدی مجردم بعد گفتم باورندارم گفت شزط ببندیم گفتم اره سر چی گفت تو بگو منم گفتم ۲۰۰ تومن پول که گفت باشه دیدم عکس ازصفحه شناسنامه فرستاد نصفه دیدم متاهل باز ناراحت شدم ودرعین بهش گفتم شرطو باختی دیدم ازصفحه طلاقش عکس داد تا دیدم چشام روشن شد گفتم جووون دیدم نوشت شرطو باختی گفتم اره ش کارت بده تا بریزم واست دیدم سریع دادم منم گفتم بزاربزنم تا اعتماد کنه بهم سریع باهمراه بانکم زدم دیدم پیام داد مهندس من به شوخی فرستادم گفتم من سرحرفم هستم وشرطو باختم دیگه چت کردنمون شروع شد تا دوروزبعدبهش گفتم ارت خیلی خوشم اومده که دیدم گفت مهندس تو متاهلی گفتم منم دل دارم دیگه حاضر شد باهم دوست بشیم وبهش گفتم جایی صحبت نشه که گفت باشه چندروز بعد خانومم رفت شهرستان خونه عموش با مامانش منم ازفرصت استفاده کردم وبهش زنگ زدم گفتم فردا خونه خالیه میای پیشم دیدم گفت اره دیگه منم به خودم رسیدم بهش ادرس دادم دررو باز گزاشتم اومد داخل وگفتم کفشاتو بیار داخل اومد نشت رو مبل بهش گفتم چی میخوری بیارم دیدم گفت هیچی بیا بشین دیگه منم گفتم بزار حداقل یه شکلات بیارم دیدم خندید گفت چرا ازهمه جا شکلات ناقلا وخندیدم مانتوشو دراوردم من توآشپزخانه بودم تا دیدم تودلم گفتم عجب چیزیه این انصافا ازهمه نظر عالی بود به خصوص کون گنده اش بادیدنش کیرم یه تکونی خورد با شلوارک بودم ونسبتا شلوارکم گشاد بود کیرم نیم خیز شده بود ولی تابلو نبود اومدم کنارش نشستم ویکم صحبت ازکاروسالن شد که دیدم گفت نمیخوای بوسم کنی گفتم چرا بوسش کردم دیدم لباشو گزاشت رو لبام دیکم خوردم دیدم دستشو بردزیر شلوارکم وتادست کرد جا خورد گفت این چیه گفتم کیره گفت انقدر بزرگ گفتم بابا خوابه هنوز انصافا کیر تا حالا اینجوری ندیده بود که بهس گفتم مال تویه گفت من غلط بکنم بخورم گفت باید بخوری بردمش تو اتاق خواب وروتخت لباس هاشو دراوردم ومن شلوارک رو دراوردم شورتم بود که دیدم گفت کیره خراینه خندم گرفت کیرم ۱۸ سانته یکم کلفته وسرش بزرگه دیگه رفتم جلو صورتش گفتم بخور که حسابی ساک میزد معلوم بود زیاد میداده یکم که خورد بعد گفت تو بخورکسمو که گفتم من بدم میاد گفت مهندس واسم بخورگفتم نه دیگه یکم ناراحت شد ولی بهش گفتم عوضش میکنمت که تاحالا اینجوری کسی نکرده باشه تورو قبل اینکه بیاد یه قرص تاخیری ۳ ساعت قبلش خورده بودم قرص رو یه دوستم راننده کامیون بود واسم اورده بود قبلا استفاده کرده بودم باخانومم وعالی بود دیگه بهش گفتم بخواب به پست گفتم باشه توروخدا یواش بکنی گفتم باشه دیگه سرکیرمو خیس کردم ویه دستی به کسش کشیدم خیس بود وسرکیرموگزاشتم وسط پاش وخوابیدم یکم عقب ترگزاشتم که یهونره داخل روش بودم کم کم دادم سرش رفت تو تا رفت یه جیغی کشید وروتختی رو جمع کرد با دستاش گفتم جوون دیگه منم داغ بود تا ته کردم دیدم آه ناله اش بلند شد و تلمبه هام شروع شد اونم ناله میکرد وسرصدای شلوپ شلوپ کون گنده اش وشکمم فضای اتاق رو گرفته بود یه ده دقیقه کردمش دیدم میگه جرم بده مهندس وبرگردوندمش پاشو دادم بالا ودباره تلمبه میزدم دمعلوم بودکه داره کیف میکنه با کیر کلفتم دیدم گفت میشه من بیام روت گفتم بیا اومد نشست روم کونش به سمت من بود حرفه ای بالا پایین میرفت مثل فیلم های سوپر که دیدم یه اه بزرگی کشید فهمیدم ارضا شد همینجوری که بود دولا شد به جلو گفت بکن فقط من میکردمش که صدای مثل گوز ازکسش بیرون میومد که دیدم میگه جرم دادی مهندس ومنم فقط میکردم ویکم کردم دیدم گفت خسته شدم بزاربالیشت بدم زیر معلوم بود اینکاریه بهم گفت لامصب چیزی خوردی یا تاخیری زدی گفتم مهندس وازاین کارا گفت عالی هستی تو سرکیرمو دادم تو کسش وشروع کرم به تلمبه همینجورمیکردم چشم به کونش افتاد اصلا تو فکر نبودم ازکون بکنمش دستمو بردم دم کونش با خودم گفتم بزار انگشت کنم ببینم میره تا انگشتمو بردم دیدم گفت نکن بهش گفتم یواش میکنم انگشتمو تا گزاشتم انگشتمو دیدم راحت رفت بهش گفتم کونت گشاده دیدم چیزی نگفت کیرمو دراوردم گزاشتم دم کونش گفت نه توروخدا این جا نمیشه کوچیک میبود میزاشتم معلوم بودازکونم میداده بهش گفتم اروم میکنم وازالکی گفتم تاازکون نکنم آبم نمیاد دیدم گفت فقط یواش یکم با کرم چربش کن کرم مرطوب کننده رو برداشتم ازجای آینه دلایور وچرب کردم وکیرمو تنظیم کردم وبهش گفتم نترس مهندسی شده میکنم واروم فشار دادم تا سرکیرم رفتم یه صدای کردچون سرش بزرگ بود انگارجا افتاد اونو میگی دیدم باز داره اه ناله میکنه گفتم درش بیارم دیدم گفت نه باشه فقط یواش بکن شروع کردم به کردن اروم اروم تا جا باز کرد تا ته میکردم که دیدم میگه با دستت کسمو بمال منم میمالیدم ومیکردم دیگه خودمم کیف میکردم چون انصافا کونش واسه کیرم عالی بود داشتم لذت میبردم ودستمو برداشتم ازروی کسش ودودستمو مه مه هاشو گرفتم وتندتند میکردم ویکباره خودمو خالی کردم که دیدم گفتم سوختم لامصب دیگه همینجوری روش ولو شدم یکم که گذشت بلندشد رفت دستشویی ومنم رفت ابمیوه اوردم خوردیم دیدم گفتم تو عالی هستی ازهمه نظر گفت تاحالا کسی منو دوبارارضا نکرده کیف کرد ب اوتروز تموم شد رفت وباهم درارتباط هستیم هنوز دوبارم تو ارایشگاه قدیمشون کردم باهاش هماهنگ میکردم میرفتیم چون روزهای آخر تعطیل بود چون نصف وسایل هاشونو برده بودم ویه بارم تازگی ها تو آرایشگاه جدید رو سرشو اتاق رنگ کردمش به بهانه دیدن جای کولر چون بارون اومده بود چون قبلش خانوم اح مدیر سالن بهم گفت که دیشب بارون اومده واب اومده داخل مهندس یه نگاه بکنیدهروقت رسیدین اخروقت برین مریم خانوم هستن ببینید باید چیکارکنیم منم از خدام بود ورفتم کردمش ولی قبلش هماهنگ بودیم اونم بچه های دیگه رو پیچونده بود ومرخص کرده بود امیدوارم خوشتون اومده باشه.

نوشته: مهندس

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مغازه از سایت سکسی خفن ایران 69