داستان سکسی مانتو از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی تجاوز از سایت سکسی خفن 69


من نسرین هستم ما همسایه ای داشتیم که تو محله مون تولیدی مانتو داشت و چون دوست خانوادگی بودن الگوی بعضی مانتوهای جدیدشون رو میاورد خونه ما من میپوشیدم و بعضی جاهاش علامت میزد که چقدر باید تغییر کنه.من و دوستم الهه پنجشنبه ها بعد از دبیرستان میرفتیم یه باشگاهی بدمینتون و اسکواش بازی میکردیم.یه روز از باشگاه میرفتم خونه و خسته بودم و با همون شلوار ورزشی و مانتوی مدرسه داشتم برمیگشتم که پسر همسایه از در مغازه اونور خیابون بلند صدا کرد.پسر همسایه آرش که یکی دو سال بود سربازیش تموم شده بود و در مغازه باباش کار میکرد پسر معمولی و خوش خنده ای بود.خلاصه رفتم در مغازه سلام کردم گفت نسرین خانم بابا دوتا مانتو گذاشته لطفا بپوشید گفتم خوب بفرستید خونه من الان خیلی خسته ام و راستش انقدر عرق کرده بودم که روم نمیشد لباس تمیز بپوشم.اصرار کرد که تورو خدا اینا باید سریع تموم شه الگوش.انقدر خواهش کرد و خندوند که گفتم باشه.رفتم تو گفتم پدرت کو گفت رفته خونه ناهار بخوره و یه کم بخوابه سر درد داشت.گفتم خوب کجا بپوشم مانتو رو؟ یه اتاق انتهای کارگاه که یه آبدارخونه خیلی کوچک بود و گفت توی این اتاق لطفا. یه کارگر تو مغازه بود فقط که بهش گفت درو ببند کسی نیاد تا ایشون تشریف ببرن.من رفتم تو اتاق کوچیکه درو بستم و قفل هم نداشت.مانتو و تاپم در آوردم با تاپم عرقم رو خشک کردم و مانتوی اول رو پوشیدم و آرش و صدا کردم اومد و یه مقدار علامت زد و رفت بیرون و مانتوی دوم پوشیدم و باز صداش کردم اومد تو.مانتوی دوم حالت یقه باز بود و یه کم سینه دیده میشد.همینطور که زیر بقل و اینا رو چک میرد هی دستاش به سینه هام میخورد و منم نمیدونستم چی بگم.از بغل مانتو رو میکشید که دوتا دکمه بالاش در رفت و سوتین و سینه هام کامل معلوم شد.من هول شدم و اونم یه دفعه شروع کرد عذر خواهی و یه دفعه بغلم کرد که ببخشید من خراب کردم من شما رو خیلی دوس دارم و نمیخواستم اینطوری شه که دیدم کارگره داره از لای در نگاه میکنه من جیغ زدم و آرش هم فحشش داد و گفت از مغازه برو و در مغازه هم ببند.یه موکت گوشه بود که سریع پهن کرد و گفت بشینید راحت باشید یه لیوان آب بریزم.گفتم بسته میخوام برم خسته ام.نشستم یه کم آب خوردم و اونم نشست و طبق معمول زبون ریخت و منو خندوند که نزدیکتر شد و دوباره بغل کرد تا اومدم بگم نکن دیدم دستش از یقه مانتو و سوتین رفته تو سینمو گرفت من ترسیدم و داغ شد تنم و تا گفتم نکن نمیخوام اون دستشو انداخت دور گردنم و شروع کرد لبام بوس کردن.داشتم میمردم از ترس و زور زدم دستاشو جدا کم ولی زورم بهش نمیرسید اونم منو چسبونده بود به دیوار و لب میگرفت و سینه هامو محکم میمالید من حتی نمیتونستم جیغ بزنم دیگه چون آبرومون تو محل میرفت.اونم میمالید و میگفت دوست دارم عاشقتم و مانتو رو کامل باز کرد و سوتین و در آورد.من داشتم از حال میرفتم و ازینکه سینه هامو میمالید بدم نمیومد دیگه.منو دراز کرد رو موکت و سریع خودش لخت شد و من تا حالا کیر از نزدیک ندیده بودم.اومد روم کیرش آورد جلو دهنم گفت میخوری یه کم؟گفتم نه و اصلا درست نمیدونستم چجوری میشه ساک زد فقط تو مدرسه از بچه ها شنیده بودم که واسه دوس پسراشون میزنن.اونم گفت باشه و سریع کفش و جوراب و شلوار ورزشیم رو در آورد.دستم گذاشتم رو شورتم گفتم نه که دستم و گرفت و اونم در آورد داشتم میمردم از خجالت چون هم کامل لخت بودم هم بوی پاهام همه اتاق رو برداشت.دستام رو صورتم بود که حس کردم داره کوسم لیس میزنه و میخوره که تا حالا همچین لذتی تجربه نکرده بودم.حشری شده بودم و خیس شده بودم بعد رونامو چسبوند به سینم و هی تف میمالید رو سوراخ کونم.کیرشو هم تفی کرد و همونجوری خوابید روم.دیگه هم میخواستم هم میترسیدم.شروع کرد مالیدن و خوردن سینه و لب گرفتن و گردنم و لیس میزد که دیگه خیلی حشریم کرد.کیرشو با دستش گذاشت رو سوراخ کونم و دو تا پاهام گذاشت رو شونش و خوابید روم.آروم فشار میداد و یه درد شدید گرفت کونم که تا حالا حس نکرده بودم.داشتم از درد میمردم و اشکم در اومد.شروع کرد لب گرفتن و مالیدن و کیرش و تو کونم جلو عقب میرد که حس کردم دیگه داره تا ته میکنه تو کونم.داشتم جیغ میزدم که شورتم کرد تو دهنم و پاهامو گرفت بالا و تند تند میکرد تو کونم و کف پاهام بوس میکرد و لیس میزد.من هم درد داشتم هم لذت میبردم.انقدر کرد تا چند دفعه آه آه کرد و باز خوابید روم گفت تموم شد نسرین جون خیلی دوست دارم.من انگار فلج شده بودم نمیتونستم تکون بخورم با بد بختی پاشدم لباس پوشیدم و چندتا دسمال گذاشت لای کونم که آب کیرش از سوراخم نریزه تو شلوار.با بد بختی رفتم خونه و مامانم گفت چقد دیر اومدی گفتم زیاد باشگاه موندم و کیفم انداختم و با لباس رفتم توی حموم


نوشته: نسرین


متن داستان سکسی مانتو