داستان سکسی مادر یا دختر؟! از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی مادر یا دختر؟!

شب داشتم با گوشیم ور میرفتم و به این و اون پیام میدادم که دیدم پیام داد سلام چطوری گفتم خوبم تو چطوری گفت منم عالیم بعد پرسیدم رز کجاس در چه حاله گفت اونم خوبه .داشتم با مامانه صمیمی میشدم که مخ دخترش راحت تر بزنم و بهم اعتماد کنه که وسطای چتش بودیم که فهمیدم مسته مسته داشت نخ میداد بعد یکم حرف زدم گفت دوست دارم میخوام باهات باشم تعجب کرده بودم من دخترش میخواستم چرا مامان پیشنهاد داد گیج شده بودم دوس نداشتم هیچ کدوم از دست بدم یخورده باهاش راه اومدم .دوس نداشتم به متاهل دست بزنم ولی عاشقم شده بود.شایدم چون شوهرش ازش دور بود و ماه به ماه واسه کارش همو نمیدیدن منو میخواست.شب پنجشنبه منو دعوت کرد به خونش .
خودش و دخترش بودن،هر دو ارایش کرده هر دو لباسای خوشگل پوشیده بودن مامانه یه شلوار جذب پوشیده بود که بدن توپولشو توس میشد حس کنی از طرفی هم اینقد نازک بود که شورت صورتی زیرش کاملا معلوم بود
خدای من باید رو کی کار کنمممم کیو میشه کرد مامان یا دخترو؟! رزرفت تو اناقش من رفتم اشپزخانه اروم به مامان رز چسبیدم گفتم چه شورت خوش رنگی پوشیدی ارون صورتشو برگردوندیه بوس ریز از صورتش کردم کاملا وا داده بود .شام مفصل درس کرده بودن نشستیم سر سفره شام خوردیم بعدش شروع کردم به قلیون کشیدن یه بطری خانواده شراب باز کردیم نفری ۳لیوان پر خوردیم کم کم گرمای مشروب ما رو گرفت بیشتر بیشتر حشری شدیم.کیرم راست راست بود خیس شدن شرت دوتاشونم حس میکردمممم مامان رز رفت دستشویی.با رز خیلی طبیعی بودم رو مبل روی پام دراز کشیددد انگشت اشارم گذاشتم تو دهنش میک میزدد دیگه رد داده بودمممم مغزم درد گرفته بود رز مالیدم سینه هاشو کونشو کسشو خیسخیس بود به قدری مشروب خرده بود همونجا خوابش برد .مامان رز اومد بیرون از دستشویی فهمید رز خوابیده رفت رو تخت منم پشت سرش رفتم از پشت بغلش کردم اروم گفتم منم دوست دارم دستام رو سینه هاش بود شروع کردم به بوسیدن گردنش از پست یکی از دستام رسوندم به رونای توپول شایدم چاقش .اروم گردنشو از بوسیدم و کم کم زبونم میزدمم به گردنش شل شل در اختیارم بود اروم اومدم جلوی گردنش ،کم کم لباش شروع به بوسیدن کردم از اولش همرایم میکرد اروم میگفت خیلی میخواممم لباش میخوردم و زبونش میک میزدم با زبون هم ور میرفتیمممم سری زبونش کامل حس میکردد نشست رو تختش اروم اروم با زیونم اومدم زیر گردنشششش لباساش در میاوردم یکی بعد دیگرییی سوتین ست شرتش در اوردم بدن چاقی داشت و ممه های بزرگش شروع کردم به خوردن خیلی لذت بخش بود فانتزی چند سالم داشتم انجام میدادممم بعد ۱۰ مین لیسیدنننننن سینه هاش سرم به سمت کسش حل داد شلوارشو کشیدم پایین یه شرت صورتی زیرش بودددد .از یه کوشه شروع کردم به لسیدن شرتش کاملا خیس بود کم کم مزه کسش میفهمیدم زبونم رفت لای شیارای کسش.سرم بیشتر فشار میداد کل شرتشو زدم کنار کسش مرطوب مرطوب بود.از تو پاش در اوردم .شروع به لسیدن کردم .بعضی وقتازبونم بین کونش و کوسش میرفت اروم یه انگشتم تو کسش کردم مبمالیدم با زبونمم کولیتوریس باهاش ور میرفتم اروم یه انگشت دیگه رو خیس کردم دم سوراخ کونش میمالیدم کم کم داشت ارضا میشد .یه نفس عمیق کشبد .ارضا شده بود .شروع کرد به قربون صدقه ای منو کشید باالا دور لبم و دهنم لیس میزد اب کسش صورتم گرفته بود دوباره لبام میخورد کیر منم راست راست اماده بود بره لای کسش یه مقدار لبام خورد.حال نداشت بلند شه.منو ار رو خودش اورد کنارش خوبیده رفت سمت کیرم شروع کرد به لیسیدن .همه جاشو میخورد.تا نه میکرد تو دهنشسشس اوق زدنشو دوس داشتم هی تا ته میکردم تو حلقش .تفی تفی بود ،رو شکم خوابید رفتم روش اروم بازی دادمش رفت توش.شروع کردم به تلمبه کس داغش تا مغزم تحت تاثیر گذاشته بود.از پشت لباش میخوردم دقیقا روی هم نبود ولی زبونش حس میکردم از همه جاش اب میزد بیرونن تو اسمونا بودیم هر دومون.هم اون قربون صدقم میرفت هم من.ضربه هام محکم شده بودددددد اخراش بودم همش ریختم تو کسش.
ادامه دارد…

نوشته: ارتا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی دوست دختر, مادر دختر از سایت سکسی خفن ایران 69