داستان سکسی لز من و سارا از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی لز من و سارا

اسم پرینازه و ۲۰ سالمه
قدم۱۶۵ و ۵۷ کیلوم ام.سایز سینه هام ۸۰ و رنگ پوستمم گندمی روشنه.
من کلا خیلی خیلی حشریم و بزرگترین فانتزیم لزه
چند وقت پیش یکی از دوستام (سارا) بهم زنگ زد که اگه همخونه‌ایات رفتن مسافرت و نیستن من فردا شب بیام پیشت.
منم گفتم که همشون رفتن و من تنهام.بیا خوشال میشم
همون شب داشتم فکر میکردم که اگه بتونم خیلی غیرمستقیم راضیش کنم که باهم سکس کنیم خیلی خوب میشه چون خیلی وقتا پیش اومده که موقع دیدن پورن و مالیدن کسم به سارا فکر میکنم و تابحال حرکت خاصی جلوش نزدم یا چیزی بش نگفتم که بدونم نظرش چیه
همینجوری که یه دستم توی شورتم بود و با یه دست دیگم سینه‌هامو فشار میدادم به سارا فکر میکردم
سارا یه دختر ظریف با پوست خیلی سفید
قدش حدود یک وجبی از من کوتاه تره و سینه هاشم خیلی کوچیک تر از منه
من از دخترای ریزه میزه سفید با سینه های کوچیک خیلییی خوشم میاد
خلاصه ظهر شدو سارا اومد.کلی حرف زدیم و غذا خوردیم و این داستانا
بعد شام تصمیم گرفتم مشروب بیارم که شاید بتونم فانتزیمو عملی کنم
یه بطری اوردمو اصلا نفهمیدیم چجوری نصفش رفت
بعدش سارا گف که من دیگه خیلی خوابم میاد بنظرم بریم بخوابیم
رفتیم تو اتاقمو بش گفتم که میتونی رو تخت بخوابی یا پایین
میتونیم جفتمون رو تخت بخوابیم یا پایین
گفت نه بریم رو تخت بخوابیم
منم طبق عادتم شلوار و سوتینمو دراوردم و با یه تاپ رفتم تو تخت
اول سارا همینجوری کنار تخت وایستاده بود منو نگا میکرد ولی بعدش اونم همینکارو کرد و اومد
من سمت دیوار خوابیدم و سارا لبه تخت
پشتشو کرده بود به من منم رفتم خیلی خیلی نزدیکش خوابیدم
یه تکون خورد دید کونش خورد ب من همونجوری موند
یکم که گذش دیدم اومد عقب تر و عقب تر تا اینکه دیگه کونشو داشت به کسم فشار میداد
منم حسابی داغ بودم دستمو بردم سمت گردنش
گرنشو اول یکم ناز کردم بعد گرفتمش و کم کم فشار دستمو بیشتر کردم
سرشو برگردونو با چشای خمار نگام کرد فهمیدم اونم خیلی حشری شده
اول اروم لباشو بوس کردم ک ببینم عکس‌العملش چیه دیدم اوکیه
دیگه شروع کردم
لباشو مث وحشیا میخوردم.لب پایینشو با دندونام میگرفتم میکشیدم.زبونشو لیس میزدم اونم تنشو میمالوند به تنم
اومدم روش و رفتم سراغ گردنش.مث وحشیا لیس میزدم از پایین گردنش تا زیر چونش.لیس میزدم و ساک میزدم اونم حرکتای تنش خیلی بیشتر و سریع تر شده بود
رسیدم به سینه هاش از رو لباسش نوکشون ک خیلی سفت شده بود معلوم بود با انگشتام دوتا نوک سینه هاشو گرفتم و فشار دادم ک جیغش دراومد
بعدش سینه هاشو با دو دستم گرفتم و محکم فشار دادم سریع لباسشو دراوردم و رفتم سراغ نوک سینه چپش.اول اروم چنبار لیسش زدم دیدم دارده دیوونه میشه هی اه و ناله میکرد.
نیپلش سفته سفت شده بود مث وحشیا میخوردمش و محکم ساک میزدم اونم با صدای بلند ناله میکرد.
رفتم سمت سینه راستش .نیپلشو محکم گاز گرفتم و با ی دستم سینه چپشو محکم فشار میدادم . دیدم کسشو بلند کرده داره میماله به تنم دستمو بردم سمتش.خیلییییی خیس بود تا اومدم دستمو بکنم تو شورتش نذاشت.
بلندم کرد و سینه هامو چنگ زد و مث وحشیا لیسشون میزد.روم دراز کشیده بود و کسشو میکوبید رو کسم و با دوتا دستش سینه هامو گرفته بود و نوبتی نیپلامو لیس میزد و گاز میگرف.با این حرکتش صدبرابر حشری تر شدم.
نشوندمش و پاهاش باز کردم خودمم پاهامو باز کردم و کس خیسمو چسبوندم به کس خیسش.
شروع کردم به تکون دادن خودم و کسامون روهم مالیدع میشد.گردنشو گرفتم و شدت تکون دادنمو خیلی بیشتر کردم. چشاش به سینه هام بود ک میلرزید من با انگشتام محکم میزدم رو سینه های سفید خوشگلش که قرمز بشن
دستمو بردم لای کسامون و میمالیدمشون
جفتمون خیسه خیس شده بودیم و کلی صدامون دراومده بود
دیدم مثل اینکه نزدیکه ارضا شه سریع به پشت خوابوندمش و رو کونش نشستم. کسمو میمالوندم رو کونش بعد تو پوزیشن داگی گذاشتمش
کونشو چسبوندم به کسم و موهاشو چنگ زدم و سرشو خوابوندم
دستمو فشار دادم رو کمرش که فقط کونش بالا باشه
مححکم و سریع کسمو میکبوندم به کونش
دستمو بردم لای پاش و کسشو میمالیدم اونم فقط جیغ میزد باز دیدم تا نزدیک ارضا شدنشه ولش کردم و سریع ۶۹ شدیم.من زیر بودم اون رو
کسمو با ولع میخورد.صداش داشت دیوونه ترم میکرد
منم زبونمو میکشیدم رو کس داغش از بالا تا پایینش
یکم بلندش کردم با همزمان که کسشو لیس میزدم و میخوردم با انگشتامم میمالیدم اونم ازون ور کسمو میک میزد دیگ داشتم میمردم
از صداهای جفتمون معلوم بود که خیلی نزدیکیم
اون شروع کرد به انگشت کردن کسم و انگشتشو سریع تو کسم تکون میداد منم با دستم میزدم روی کس کوچولوش
چن ثانیه بعد جیغ جفتمون دراومد و جفتمون لرزیدیم و ارضا شدیم

نوشته: پریناز

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی لز, لزبین از سایت سکسی خفن ایران 69