داستان سکسی كردن كون الهام از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی كردن كون الهام

داستان بلد نيستم خوب بنويسم اولين بارمه كه مينويسم گفتم يه امتحان بكنم.
من دانيال28 سالمه و دوست دخترم 34 سالش. اون تنها زندگي ميكنه و خونه داره با هم زياد سكس داريم و خيلي دوستش دارم و اسمش الهامه وزن 70 قدش متوسط پوست سفيد قيافش هم خوبه تپليه سينه هاش 85 كس تپل پاهاي كلفت كلا هيكل سكسي داره. ولي كونش عاليه يه كون بزرگ و سفيد با سوراخ كون دست نخورده كه جون ميدم براش سوراخ كون صورتي و تنگ تنگ و يه كس خيلي كلوچه اي داره كه كسش هم خيلي تنگه كه كيرم به زور ميره توش كسش صورتيه و سفيد. بدون مو. داستان كردن كونش و كه خيلي وقت بود ميخواستم بكنم و ميخوام براتون تعريف كنم يه روز كه خواستيم با هم سكس كنيم بهش گفتم حاضو شو كه سكس كنيم هميشه بهش ميگفتم كون بده ولي نميداد اصلا حتي انگشت هم تو كونش نميرفت تا اينكه رفتم پيشش لب بازي كرديم بعد لخت شديم و رفتيم روي تخت لختش كردم و گردن و گوشش و خوردم حسابي حشري شد بعد ممه هاي سفيد نوك صورتيش و خوردم براش رفتم پايين كسش و حسابي ليس زدم كه صداش بلند شد با انگشتم كسش و انگشت كردم بعد اروم انگشتم و كردم تو كونش كه خودش و سفت كرد دردش گرفت به زور انگشتم و كردم تو كونش فشار دادم جيغش بلند شد و همون جوري كسش هم ليس زدم بعد يه انگشتم و كردم تو كونش يه انگشت تو كسش هم زمان جلو عقب كردم كه داشت از درد ميپيچيد به خودش محكم كونش و انگشت كردم بعد دادم كيرم و برام ساك زد حسابي بعد قمبل كرد كه بكنم تو كسش كيرم و حسابي ماليدم كسش پر اب شد بعد كردم تو كه حسابي حال كرد. بعد سوراخ كونش هم انگشت ميكردم همزمان. كيرم و از تو كسش دراوردم و يه تف زدم سرش گذاشتم رو سوراخ كونش. كير منم بد نيست بيست سانته حدودا ولي خيلي كلفته كه اصلا كون و پاره ميكنه. خلاصه گذاشتم رو سوراخ كونش كه گفت نه نميتونم ولي من بايد اون كون و ميكردم فشار دادم تو حالت داگي بود سر كيرم به زور رفت تو كونش وااي سوراخش خيلي تنگ بود گذاشتم يكم عادت كنه داشت از درد ميكرد دستش و ميكىوبيد روي تخت از درد ولي من گفتم تحمل كن ابم و ميارم زود كه كيرم و كم كم كردم تو كونش كه نتونست طاقت بيار خوابيد كيرم درومد. دوباره كلي انگشت كردم تو كونش بعد دمر خوابيده بود كيرم و به زور كردم تو كونش اونم تحكل كرد تا اب من بياد داشت از درد تخت و گاز ميزد من كيرم و كم كم جا كردم تو كونش واي داشت ميتركيد انقدر تنگ بود شروع كردم به تلمبه زدن كه ديگه بعد بهش توجه نكردم خوابيذم روش محكم تلمبه زود يه چند تايي محكم زدم ابم داشت ميومد ريختم تو كونش بعد كيرم ر دراوردم همونجوري يه دور هم از كس كردمش ابمم ريختم تو كسش خيلي حال داد. ببخشيد اولين بارم بود داستان مينوشتم.

نوشته: دانيال

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی آنال از سایت سکسی خفن ایران 69