داستان سکسی فورسام (۳) از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی فورسام (۳)

صبح ساعت ۹بهم زنگ زد کجایی کی برمیگردی ساعت ۷منتظرم باش برای به سکس خوب اون جوری که دوست داری.
از کارای علی سردر نمی آوردم بیشتر اوقات سکس ما دویا سه شب درمیون بود چقدر ساده وخوش خیال بودم که فکر میکردم میخاد برام تلافی کنه .
شب یه لباس خواب قرمز که دوس داش پوشیدم با کلی آرایش که انگار دیگه خودم نبودم حدود ۷وربع بود که کلید تو در چرخید زودتر رفتم جلوی در وبااومدن علی خودم را تو دلش جا دادم چیزی که می دیدم را باور نمی کردم پشت سر علی یه مرد قدبلند و لاغر با کت شلوار طوسی ایستاده بود که با دیدن من چشمک زد وبوس فرستاد .
علی خیلی غیرتی وامل بود رومون تو روی هم باز نبود که بخاد بم ایراد بگیره ولی اگه جایی از بدنم جلوی نامحرم بیرون بود با چشم غره میفهموند که رعایت کنم . ناخودآگاه خودم را از علی جدا کردم تا برم تعویض لباس که علی دستم را سفت گرفت وگف احسان دوست وهم خوابگاهیمه ادم مطمینیه بش گفتم که تو بعد از خبر طلاق من خاسی یه مدت هم خونه من باشی برات دردسر درست نمیکنه گیج و مات به علی نگاه کردم نگاهش را از من گرف واز من گذشت احسان من را محکم بغل کرد وبخودش فشار داد اونقدر گیج بودم که هنوز موقعیت را درک نمی کردم.اخه علی با اونهمه غیرت میاد یه مرد بیاره که بامن سکس کنه ؟؟ چقدر ادم بعضی وقتا احمق وساده میشه احسان دستش را روی کونم مالید وگف شبمون خوش باشه لیدی این رد .کنار علی نشس ومن هنوز گیج بودم که علی گف آرزو قهوه نداری
تو آشپزخونه دوباره همه چیز را بررسی کردم ولی انگار هر چی بیشتر فکر میکردم کمتر می فهمیدم .
بااینکه خیلی مقید نبودم وحجابم را به اجبار علی رعایت میکردم ولی از این که یه مردی که تاحالا ندیدمش بااین لباس سکسی من را با چشمهای پر از شهوت ببینه آزارم میداد تمام فیلم عروسیمون را که چند بار دیده بودم تو ذهنم مرور کردم ولی احسان تو اون فیلم نبود پس چرا دوست صمیمی علیه؟؟ علی حدود ۴۰تا رفیق دعوت کرده بود که تو عروسی همه با هم یه عکس گرفتن قهوه را روی میز گذاشتم وسریع رفتم تو اتاق خواب تایک بار دیگه مطمئن بشم احسان تو عکس هس یا نه. تازه آلبوم را درآوردم که علی اومد تو وگف چکار میکنی ؟؟ گفتم علی این کیه اگه دوستته چرا تو عروسی نبود ؟؟

خوب اون موقع برای کارورزی تو دهاتای برازجان بود احسان دکتره امشب انقدر حالت بیاره ومن یادبگیرم چجوری تو را ارضا کنم
-تو که نمیخای من با احسان سکس کنم من نمیتونم علی من زنتم
-باهم بات سکس میکنیم این کیرش نازکه راحت کونت را باز میکنه الان هم اخمات را باز کن و مثل یه خانم جذاب بیا بشین خیلی خوشگل شدی آرزو دیشب خوشم اومد از تری سام دوس دارم این طرفیش را هم تجربه کنیم بهش گفتم تو دانشجوی من بودی و الان برای پایان نامه ات به جای خوابگاه اومدی خونه من زنم را ۴ماه پیش طلاق دادم وتو ۲هفتس که اینجایی … علی صحبت میکردو هماهنگیهای لازم را میگف ولی من درست نمیشنیدم باورم نمی شد علی با اون تفکرات تن به همچین کاری بده تو سرچ گوشی من تری سام مدل های تری سام…بود شاید علی میخاد برام عملی کنه اخ که الان که فکر میکنم چقدر دلم برای حماقتم میسوزه
علی بیرون رف ومن مردد بودم بین موندن و رفتن درسته خیلی سکسی وهات بودم ولی حتی تصوراینکه جلو شوهرم اونم علی بخام با احسان سکس کنم برام باور پذیر نبود .
تو همین فکرا بودم که با ضربه در احسان اومد تو کنار من رو تخت نشست سفت بغلم کرد خیلی داغ بود شاید هم من یخ کرده بودم یک دستش را کرد توی سوتین و دوتا سینه هام را باهم گرفت و فشار داد ودست دیگش راهی شیار کسم شد لب هاش گردنم را می بوسید وگازهای ریز می گرفت دستاش فوق العاده داغ بود و شهوت من رابیشتر میکرد واداده بودم بدجور هم واداده بودم توانایی مقابله یاجرات نه گفتن را نداشتم لبهای احسان روی لبهام بود و احسان با ولع میخوردش .دستاش سریع و هماهنگ حرکت میکرد چشمای خمار من درحال بسته شدن بود که علی از در اومد احسان رهام کرد و مشغول درآوردن لباسش شد علی لخت شده بود و صورتش قرمز شده بود به سمتم اومد وروی تخت درازم کرد و شروع به خوردن سینه هام کرد دوباره کونم را چنگ کرد و فهمیدم عصبیه ولی چرا اینکار را میکرد بااینکه عذاب می کشید .
صرف اینکه شما تو درس ودانشگاه باهوش و شاگرد اول باشی دلیل نمیشه تو زندگی هم زرنگ باشی بعضی وقتا ادمای باهوش تو زندگی شخصیشون از گاو هم کمترند.
احسان لخت شده پشتم دراز کشید با کشیدن کیرش روی شیار کونم فهمیدم کاندوم خار دار زده بااینکه کونی نبودم واز کون دادن ترس داشتم و چند باری که علی اومده بود امتحان کنه بادرد زیاد خودم را کنار کشیده بودم ولی حرکت کیر احسان روکونم لذت داش واهی سکسی کشیدم احسان از پشت سینه هام را گرفت و گفت جونم عزیز دلم کیر علی لای کسم بود کیر احسان بلند بود ومن حس میکردم چند بار کارشون بهم میخورد وشهوتشون بیشتر میشد .
احسان یه لحظه بلند شد وگف شما ادامه بدید تا من بیام وقتی برگشت یه کاندوم برای علی وبه ژل برای من آورده بود کاندوم را که به علی داد شروع کرد کس وکون من را ژل مالیدن ژل خیلی خنک بود وبه بیحسی خاصی بسوراخام داد دستای داغ احسان محکم رو سوراخام میرف ومن از شهوت زیاد رو تختی را چنگ میزدم .
علی کاندوم را زد و اومد روم ومحکم تو کسم فرو کرد هیچ وقت انقدر خشن ندیده بودمش حتی دیشب .
احسان خیلی آروم نوک سینه هام را میخورد وباانگشت شصتش چوچولم را می مالید همیشه خودم تو سکس میمالیدم ولی انگشت وحرکت دست احسان یه چیز دیگه بود جون به این بانوی زیبا بازیاد شدن صداهای سکسی من لبهام را تو دهنش کرد وشروع به مکیدن کرد کیر علی که بخاطر کاندوم بزرگتر شده بود کسم را جرمیداد ومن لذت میبردم الان کلفتیش را دوس داشتم ونمیخاستم سکسمون تموم شه .
تو صورت علی حالتهای ارضا شدن را دیدم وسریع پسش زدم علی جون من بیشتر میخام احسان گف چقدر جیگری تو دختر وکیرش را رو کسم حرکت داد این درمالی کس بیشتر حال میداد ومن را بیشتر حشری میکرد که یهو احسان من را بغل کرد وچرخید و خودش روی تخت ومن روش و علی هم اومد روی من .با احسان چشم تو چشم بودم بالذت و محبت بوسم میکرد و علی از پشت تو کسم تلمبه میزد دوباره کونم را چنگ کرد طوریکه از درد داد زدم ولی علی ادامه میداد و شروع به زدن روی کونم کرد که احسان دستش را گذاشت روی کونم و شروع به مالیدن کرد .علی محکم تلمبه میزد ونفساش تند تر شده بود .
با ۲تامردی بودم که ۱۸۰درجه باهم فرق داشتند علی عجول برای ارضا شدن و تموم کردن سکس و احسان صبور وخیلی احساسی بااینکه بار اول بود من را میدید اونقدر عمیق بهم نگاه میکرد و بغل کردنش انقدر جانانه بامحبت بود درحالیکه علی بااینکه ازش می خاستم اینطور نبود نه میتونس نه میخاس که باشه .
علی تا وقتی که کیرش تو کسم کوچیک شد و دیگه قابلیت حرکت نداش تلمبه زد بینش حرفای زشت میزد جنده من جنده خوشگل من کسده …
چیزایی که فکر میکردم علی اصلا بلد نیس علی از روم کنار رفت و احسان کمک کرد تابشینم روش نمیدونم از کجا میدونس عاشق کیر سواریم دستاش را سینه هام بود و سفت ومیمالیدشون ومن بالا پایین میرفتم کیرش کلفتی کیر علی را نداش ولی کاراش باحال و متنوع بود با یه حرکت دوتا ممه هام را تو یه دستش جا کرد وشصتش را روی چوچولم گذاشت و این دفعه جیغ های من بود که بلند میشد وبه ارضا شدن نزدیک میکردم احسان گفت جوون جوووون آفرین ببین داری کس میدی و خودش چشماش بسته شد باچند تا حرکت دیگه خیسی را روی کاندوم احسان حس کردم وبعد هم بی حسی چوچولم را .روش دراز کشیدم و اونم باچند تا ضربه دیگه ارضا شد از روش کنار اومدم و خودم را تو بغل علی جا کردم.
علی بم نگاه نمی کرد گف دوس داشتی ؟؟ لباش را بوسیدم و جوابی ندادم .
احسان از پشت بغلم کرد گردنم را بوسید وگف مرسی ممنون بابت سکس خوبت .بار اولی بود که یکی ازم بخاطر سکس تشکر میکرد حتی شیدا که بار اول به زور وبا اکراه از جانب من به تن من دسترسی پیدا کرده بود تشکر نکرد ولی احسان همه چیزش فرق داش علی رو به احسان گف دکتر تو قرار بود امشب کون کنی یادته قدیما بعد علی گف آرزو ما تو خوابگاه بعضی وقتا که حشرمون بالا میزد کلاسها را نمی رفتیم احسان برای من ساک میزد وات ته کیرش راتوکون من میکرد ولی نوبت من که میشد تا سرش میرف اه وناله وای جر خوردم دوتایی شروع کردن خندیدن احسان گف علی چقدر بدبخت بودیم همه چیز را کس می دیدیم اون وقتا مثل الان نبود کس کردن راحت باشه سایت باشه برنامه باشه احسان گف اخ چقدر دلتنگ کونتم علی صبح که زنگ زدی تمام اون مدت مثل فیلم از جلو چشمم گذشت اومدم پاشم که برم دستشویی که علی گف زنگ بزن پیتزایی برامون شام بیاره .
اتفاقاتی که دیروز و امشب افتاده بود برام باور کردنی نبود من چقدر علی را پاک و سالم می دیدم باورم نمی شد گی بوده باشه کون بده حالا می فهمیدم که چرا خیلی کون کردن را دوس داشت واز من میخاس خبر سایز کیر احسان را داشت و اون را آورده که کون من را براش باز کنه
مردها با شورت اومدن سر میز اوپن ومن با یه شورت ونیم تنه احسان گف اینسینه های سربالا ومحکمی که تو داری نیاز به بستن نداره چه ورزشی کار میکنی ؟ تعریفها قربون صدقه ها نگاههای عمیقش را دوس داشتم بم اعتماد بنفس میداد کاری که علی هیچ وقت نمی کرد حتی بار اولی که من را لخت کرده بود بعد از خوردن شام احسان از کیفش یه قوطی بمن داد وگف ۱قاشقش را تو ۱لیوان آب حل کن کامل و بخور علی گف دکتر قبلنا از اینا بما نمی دادی ما را خشک خشک میکردی وهردوخندیدن و شروع به انگولک کردن و کش شورت هم را کشیدن کردند علی گف رضا ساقی را یادته امروز ازش یه بطری مشروب توت قیچی گرفتم بی پدر هنوزم گرون فروشه تا علی رف بیاره احسان من را بغل کرد وگف ۵تا۱۰مین دیگه دستشوییت میگیره تمام که شد با انگشت داخلت را تمیز کن و بعد برو تو حموم خودت را که شستی صدام کن تو بغل احسان بودم که علی اومد وباغیض نگام کرد و فهمیدم نباید اینکار را میکردم سریع جدا شدم و گفتم چی بیارم باش بخورید …
تو حمام صداش کردم احسان با یه سرنگ و پماد اومد وبعد ازاینکه دوباره ایستاده بوس وبغلم کرد گف که دولا شم از پشت سرنگ را توکونم کرد و فشار داد ۲بار تکرار کرد وبادست پمادیش کونم را مالید کونم تحریک شده بود و دلم دوباره سکس میخاس احسان که خاس بره بغلش کردم ودسش را رو کسم گذاشتم نشست وکسم را تو دهنش کرد بااینکه گاز میگرف ودردم میومد ولی لذت میبردم با دستاش جفت ممه هام را گرفته بود و فشار میداد به هیچ کاریش نمی شد ایراد بگیری شاید چون ازش خوشم اومده بود همه کارهاش را دوس داشتم برخلاف علی که با خیلی حرکتاش مخالف بودم علی صدا زد احسان بیا بیا وکیرما مثل قدیما بخور بار اول بود که صدای مست علی را می شنیدم بیا احسان اون جنده را ولش کن بمن برس
بارفتن احسان خودم یکم خودم را مالیدم ولذت بردم از حمام که بیرون اومدم علی و احسان ۶۹روی کاناپه کیر هم را میخوردن احسان با دیدن من گف بریم اتاق خواب وباکیفش دنبال ما اومد علی قرمز بود وبا مستی میگف پسر هنوز هم معرکه ای بریم؟ باهم کس وکون این جنده را یکی کنیم از اینکه علی هی بهم جنده وکسده میگف ناراحت بودم ولی مجبور به تحمل بودم هر ۳تایی اینقدر تحریک شده بودیم که تو تخت علی سریع کرد تو کسم که احسان گف علی بی کاندوم نکن ومن یاد عمو کاندومی سایت شهوانی افتادم تا علی اومد کاندوم بزنه احسان دوباره از اون ژل زد وبا یه ویبراتور به جون کسم افتاد بااومدن علی ویبراتور را بالاتر و روی چوچولم گذاشت ولادت دیگش کونم را از هم باز کرد دست کشید و انگشت کرد حس عجیبی بود بای که زده بود کونم را به حدی تحریک کرده بود که انگار کیر توش کم بود احسان با صبر انگشت میکرد که گفتم احسان بکنم جرم بده احسان من را از علی جدا کرد و گفت علی یکم صبر کن جابده بعد باهم میکنیم تو فعلا ممه بمال علی بااکراه شروع به مالیدن سینه هام کرد و احسان آروم آروم واردم کرد گف درد داری بااینکه داشتم گفتم نه که گف تو سابقه کون دادن داری فقط شل کن خودت را سفت نگیر من نمی زارم دردت بیاد بااینکه سابقه نداشتم وسابقم همون چند باری بود که علی نصفه نیمه کرده بود علی با همون حالت مستی گف پس کونی هم بودی ورو نمی کردی وبه سینه هام ضربه زد مثل کتک زدن درد کونم بیشتر بود ولی احسان کار بلد بود نگه میداشت وبعد آروم آروم کیرش را بیشتر تو کونم میکرد دستش را از زیر بغلم به سینم رسوند و شروع بمالیدن کرد وگف علی بیا بکن تو کسش درد داره باکس دادن تحریک میشه علی که کرد برخلاف حرف احسان دردم بیشتر شد فروکردن کیر احسان تو کونم ، کسم را تنگ تر کرده بود و درد کسم هم اضافه شده بود احسان گف علی آروم تر تو چخبرته حرفی که من ۱سال ونیم تو گوش علی میکردم و اون میگف تو خیلی رمانتیکی دست احسان از روی ممه ام به روی چوچولم رفت وباشدت مالید کیرش را درآورد و دوباره فرو کرد دردجاش رابه لذت داده بود صدای سکسی ام بلند شده بود و احسان میگف آفرین دیدی میشه علی و احسان باهم هماهنگ شده بودن ویکی درمیان تو کس وکونم تلمبه میزدن تجربه اولم بود و برام هم لذت بخش هم هیجان انگیز بود که احسان گف علی اگه میشی صبر کن تلمبه نزن که علی گف امشب تاتو کونم نکنی نمیشم احسان بوسی روی اون زد و رفت سر کیرش کاندوم را عوض کرد جالب بود تو سکس انقدر آروم بود انگار یه کار غذای داره میکنه نه سکس .
الان که فقط کیر علی تو کسم بود وسوراخ کونم نبض میکرد حس لذت بیشتری داشتم احسان باهرضربه ای که تو کون علی میزد علی اون ضربه را محکم تر بمن انتقال میداد ومن بعقب پرت میشدم بالاخره اول من وبعد علی وبافاصله کمی احسان ارضا شد وهر ۳بدون ۱کلمه حرف کنار هم بدون توجه به لامپ روشن بالا سرمون خوابمون برد.
ادامه دارد
نوشته: آرزو

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس گروهی , تریسام, لز از سایت سکسی خفن ایران 69