داستان سکسی شوهر کیرکلفت زنم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی شوهر کیرکلفت زنم

من از شهرستان اومده بودم تهران و با تحصیلات بالا در یک شرکت دولتی کار گرفته بودم و بعد با دختری بنام شهین که او هم مثل خودم لاغر و ثصعیف جسه بود ازدواج کردم. بعد از یکی دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه زایید خیلی سریع آب به پوستش افتاد و روز به روز مثل گل شگفته میشد. قیافه ای وحشی و زیبا داشت و حالا یک هیکل سکسی تمام عیار. گقتم که هر کدوم از همگارهام و دوستام که یکبار زنم رو میدیدند با من رفیق فابریک میشدند و من فکر میکردم چون آدم باحالی هستم مورد توجه دوستام هستم. گفتم که زنم اونقدر سکسی شده بود که من تا بهش میچسبیدم آبم میومد و مدت ها بود نمیتونستم شهینم رو کاملا ارضا کنم. و قصه از اونجا شروع شد که یکروز متوجه نگاه خریداری دوست و همکارم رضا به شهین شدم و متوجه نگاه شهینم هم به رضا شدم.من شهرستانی و با عیرت که ممکن بود چند ماه قبل اگر این نگاه ها رو میدیدم زنم رو طلاق میدادم نمیدونم چی شد که بهویی حس بدی بهم دست نداد. بیشتر شیفته زنم شدم و تازه داشتم متوجه میشدم این دوستان که بهر بهونه ای خونه من جمع میشن به عشق همسر خوشگلم شهین میان. بعد از اون یکشب در حال سکس با زنم اسم رضا را آوردم که خیلی تو نخ توهست. که یهویی حشر زنم جنان زد بالا و چنان حالی کرد که انگاری رضا داره میکنتش. ائنشب بعد از مدت ها ازضا شد و آبش اومد. و این شده بود کار هرشب ما گفتن از رضا و سکس اساسی با زنم. گفتم که یک شب شهین قرار ش برای من و رضا چشن تولد بگیره و من که مدهوش هیکل سکسی زنم و هیکل تنومند دوستم رضا بودم تصمیم گرفتم اجازه بدم در این تولد سه نفره زنم با لباس های سکسی و آرایش کیر رضا رو راست کنه. وقتی بهش گفتم بر خلاف انتظارم زودی قبول کرد و یک سکس اساسی با دوستم در جشن تولدمون با هم داشتن جلوی روی من و کلا بی اعتنا به من. گفتم که چقدر اونشب حال کردم که رضا با تمام وجود از زن خوشگل و سکسی من لذت میبرد و زنم که قربونش میرفتم چه حالی میکرد با دوستم…

بعد از اون شب دیگه رضا شده بود در واقع شوهر زن من و من هم چه حالی میکردم از عشق و سکس زنم با دوستم. براش کلی لباس های سکسی محشر و لوازم ارایش توپ خریده بودم که بپوشه و کیر رفیقم براش راست بشه. هر موقع میدیدم نشسته جلوی آیینه و داره سخت آرایش میکنه میفهمیدم با دوستم قرار داره. وقتی داشت برای رضا آرایش میکرد کیر من راست میموند و و لذت میبردم از همچه زنی که دارم.
دیگه رضا هفته یکی دو شب میومد و خونه من و زن من صاف میرفت توی بغلش و میرفتند تو اطاق خواب و تا صبح بکن بکن داشتند و صدای ناله های زنم که از کلفتی کیر رضا بود منرو به عرش میبرد و تا صبح پشت در اطاق خواب باکیر راست یا بیدار بودم و یا واقعیت کس دادن زنم غرق لذت بخواب میرفتم.
رضا دیگه برای من خیلی پر رو شده بود و توی اداره هم وقتی تنها بودیم بهم دستور میداد که این کا رو بکن و اینگارو نکن و من هم که میدیدم چه کسی از زنم میکنه باهاش راه میومدم. تا اینکه یکروز ازم یک وام درشت درخواست کرد که امکانش نبود. اما اصرار داشت و نمیشد. اونشب اومد خونه و دیگه توی اطاق خواب نرفت و جلوی من زنم رو لخت لخت کرد و شهینم هم رضارو لخت کرد. کیرش اونقدر برای زنم سیخ شده بود که سقف رو نشونه میگرفت. میمردم برا زنم که این کیر مدت هاست براش راسته. یهویی زنم رو ایستاده بغل کرد و بردش بالا و پاهای خوش تراش زنم رو باز کرد و کیرش رو رو کس زنم تنظیم کرد و سر کیرش داد تو ی کس زنم صدای چیع شهین رو فکر کنم همه همسایه ها شنیدند.اما گور بابای همسایه ها بزار زنم حال کنه با این کیر و چه حالی میکرد شهینم یواش یواش کیر کلفت دوستم رو میداد توی کس محشرش. آخ و اوخ میکرد و میداد توی کسش و و در حالیه دستاهاش دور گردن رضا بود پا ها و رون های محشرش رو حلقه کرده بود دور کمر دوستم و تا بیخ جیر رضا رو جا داده بود. سینه های سفید و سفت و درشت زنم هم محکم مالونده میشد به سینه پت و پهن و پشمالوی دوستم کیرم داشت میترکید برای دو تاشون برای لذتی که داشتند از همدیگه میبردند. دستم رو که گذاشتم روی کیرم آبم جاری شد. میدیدم رضا در حالیکه داره ایستاده زنم رو میکنه نیم نگاهی هم به من داره و متوجه کیر راستم شده بود بعد چند بار عقب جلو کردن زنم روی کیر غولش برگشت بهم گفت حال میکنی زنت رو میکنم آره؟ گفتم نوش جونت آقا رضا بعد صداشو بلند تر کرد و گفت حال میکنی اره. چنان با تشر اینرو گفت که از ترسم و در اوج لذتم گفتم آره بابا بعد از شهین پرسید شهین جان تو هم حال میکنی روی کیرم اره. زنم هم با عشوه کمی روی کیرش جابجا شد و گفت اره عزیزم پس چی با این شوهر ریغو حال میکنم تو منو میکنی من میمیرم برات و کیر رضا رو توی کسش عقب جلو کرد. رضا چند تلمبه محکم زد به زنم و یهویی دوتاشون ولو شدند روی زمین و آب دوتاشون اومد اب کس و آب کیر دوستم جاری بود از توی کس زنم روی رون های محشرش.

رضا که کیرش داشت میخوابید اما هنوز نصفش توی کس زنم بود کمی پستون های زنم رو خورد یدونه لب هم ازش گرفت و بهش گفت شهین جان اگر شوهرت وامی رو که درخواست کردم برام جور نکنه دیگه نمیام بکنمت . شهین جدی نگرفت و غلطید روی رضا و دوباره لب تو لب شدند. رضا ادامه داد شهین جان خیلی دوستت دارم و به غیر از تو هیچ زنی دیگری رو نمیتونم بکنم. اینرو که گفت نمیدونید چه حالی کردم و چه احساس غروری کردم که چه زنی دارم که چه کسی دارم. رضا ادامه داد: یکی دو تا گرفتاری دارم که اگر پول نیاد دستم و حل نشه تمرکز ندارم که بیام تو رو بکنم و شوهرت دیوست حال کنه
اینرو گفت و بلند شد رفت دستشویی در الیکه زن خوشگل و کردنی من داشت آب کیر دوست شوهرش رو از روس کسش و رون هاش جمع میکرد و گاهی لیس میزد و گاهی با اب کیر صورت نازش زا ماساژ میداد
رضا از دستشویی اومد بیرون لباس هاشو پوشید و رفت یدونه دیگه لب از زنم گرفتو گفت شهین به شوهر دیوست بگو این وام رو برام جور کنه و رفت طرف در و رفت.
اقا رضا رفت و شهین افتاد به جون من که باید بهش وام بدی گفتم نمیشه شهین با مشت میکوبید ب سینه ام که باید بشه رضا رو من دوست دارم عاشقشم اگر رضا نیاد کی میخواد منو بکنه ه
کی میخواد بکنه تو؟ من کیر رضا رو دوست دارم
گفتم مگه میتونه از عروسکی مثل تو بگذره غصه نخور عزیزم میاد خیلی هم دلش بخواد.
پند روزی از رضا خبری نبودچ شرکت هم نمیآمد و با شهین هم تماس نداشتو شهین امان منرو بریده بود و رضا از شوهرش میخواست که بهش کس بده.
یکروز که امدم خونه دیدم شهین نیست از بهم ریختگی لوازم آرایشش و لباس های زیرش فهمیدم رفته بیرون و نگران بودم نره بع غریبه کس بده آبرو ریزی بشه. کمی بعد آمد پرسیدم کجا بودی گفت با رضا بودم پرسیدم پرسیدم کردت گفت نخیرم ناراحته نمیدونم نگران چی هست هر کاریش کردم نیومد خونه. و زن من رفت تو اطاق افتاد روی تخت به های های گریه کردن رفتم ببوسمش سرش رو برگردوند خواستم سینه های زنم رو فشار بدم دستم پرت کرد و گفت گم شو کثافت من رضا رو میخوام
هم دلم داشت برای زنم کباب میشد که زنم کیر گنده دوستم رو میخواد و هم خودم انگاری هوس کرده بودم که دوستم بیاد و لذت ببره از زنم ک فردا رفتم شرکت دوباره با حسابداری چک کردم اصلا و ابدا پول نبود اما چاره ای هم نبود زنم کیر گنده میخواست و و خودم هم هیکل مردونه میخواستم زنم رو بکنه که زنم لذت ببره و خودم هم در اوج شهوت از کس دادن زن سکسی خودم غرق لذت شوم .

بالاخره تصمیم گرفتم از جیب خودم بهش وام بدم تا بیاد تا زنم رو بگاد تا از زنم از پستونای زنم از رون های خوش فرم زنم از همه جای لذت ببره و من بهش پول هم بدم اون هم نه یکقرون دوزار بلکه بیست ملیون. اما دیدم پاره ای ندارم شهین رو چکار کنم خودم هم تو خماری کس دادنش مونده بودم گفتم چهنم فدای یک تار موی کس زنم واقعا دوستان وقتی آدم یک زن زیبا و با هیکل فوق العاده سکسی و حشری داشته باشه و عاشق زنش باشه و حال کنه با زنش و کس دادن زنش دست به چه کارایی میزنه.
رفتم خونه و شهین مثل این چند ر.زه قهر بود و از اطاق بیرون نمیآمد. رفتم تو اطاق بالای سرش بدون اینکه نگام کنه گفت وام رضا رو جور کردی؟ اگر نکردی گم شو بیرون و من عاشق این شوهر داریش بودم برای کس دادن . گفتم میدونی که چقدر دوستت دارم میدونی که برای اینکه تو زنم هستی و این استعداد رو داری که یکی مث رضا رو عاشق خودت کنی و تا میاد کیرش رو راست کنی برات میمیرم کیدونی وقتی داری کس میدی به رضا اونقدر لذت میبرم که انگاری داره منرو میکنه ؟ میدونی خود من هم میمیرم برای اون هیکل مردونه و اون کیر گردن کلفت رضا که برای تو که زنم هستی راست میشه؟ شهین پرسید خوب حالا که چی رضا وام میخواد و تو که این همه حال میکنی که زنت رو میکنه باید براش جور کنی.
گفتم عزیزم بلند شو بهش زنگ بزن بیاد اما اول باید جوری براش طنازی کنی و که کیرش برات راست شه بعد چک بیست ملیونی رو بزاری روی کیرش که برای تو راست کرده. پرسید جور شده گقفم بله دارم بخاطر کس دادن تو بیست ملیون از پس اندازم بهش میدم که این مرتیکه کیر کلفت بیاد زنم رو بکنه.

شهین با خوشحالی پرید توی بغلم و بعد از مدت ها یدونه لب بهم دادو دوید طرف تلفن نمیدونم رضا چی گفت که زنم گفت آخه شوهرم دوستم داره و حال میکنه با تو سکس میکنم بیا فکر کنم جور شده زود بیا و بعد دوید یدونه دوش گرفت و شروع کرد به آرایش کردن . وقتی داشت برای یک مرد دیگه خوشگل میکرد دلم براش غش میرفت طولی نکشید رضا اومد و زن خوشگلم تقریبا لخت با یک شرت و یک سوتین پرید تو بغل همکارم. رضصا هم که گویی چند روزی از زنم دور بوده حریصانه زنم رو میمالوند به خودش و من از عشق و حال زنم با دوستم چنان لذتی میبردم که خیلی بیشتر از 20 ملیون ارزش داشت. زنم رضا رو بسعت لخت میکرد همینطور .ه داشت لباشو میخورد کمربندش رو باز کرد شلوارشو کشید پایین و کیر کاملا راست شده دوستم را گرفت و از تو شرتش کشید بیرون کیر رضا روبوسید کمی لیس زد و رو به من کرد و گفت بده من چک عشقم رو و من کشته مرده همچی زنی و همچی کیری رفتم و چک رو آوردم و دادم به زنم میخواستم خودم بپیچم دور کیر دوستم که راست میکرد برای زنم اما شهین از دستم گرفت و تا کرد و گذاشت روی کیری که میکرد تو کسش. رضا چک رو برداشت و نگاه کرد و گذاشت کنار و زنم رو گذاشت روی کاناپه یدونه از رون های زنم روی کاناپه بود و یکیش رو زمین و الهی فدای اون کیرش بشه شوهر شهین کیرش رو گذاشت دو کس زنم و فشار داد تو کس خیس زنم. شهین داشت تو آسمونها سیر میکرد چشماش به طاق چسبیده بود و درد کسش رک با حنجره هاش ناله میکرد وقتی تا دسته کرد توی کس زنم افتاد روی پستونای زنم با کیرش به زنم تلمبه میزد و با دهانش داشت پستونای زنم رو میمکید وای که من شاید بیشتر از زنم حال میکردم وقتی این حجم از کیر توی کسس زنم بالا پایین میشد نمیدونم دوست داشتم جای زنم باشم و این کیر رو درون خودم اخساس کنم و یا جا رضا باشم که داره عروسک منرو میکنه و حالبشو میبره . اما من دوست داشتم جای خودم باشم شوهر شهین باشم و دوستی مثل رضا داشته باشم که که عاشق زنم باشه و زنم عاشقش باشه و عاشق کیرش باشه. وقتی رضا داشت زنمو میکرد و لذت میبرد از کردن زنم و بعد از ده پانزده دقیقه ای آبش میومد من تو این مدت دو سه بار آبم میومد. رضا در حالیکه کیرش تا دسته توی کس زنم بود با یک دستش یکی از پستونای زنم رو گزفت و جسبوند به اون یکی پستونش و و با اون یکی دستش یکی از چا های لخت زنم رو آورد بالا و انداخت روی شانه اش و پستونا و رون کلفت زنم رو نشون خودم داد وگفت آخه ببین حیف نیست یک همچی کسی زن توی زپرتی باشه؟ وای که در حالیکه تمام کیرش تو تمام کس زنم بود چه بدن سکسی ای داشت از زنم ارائه میداد. بعد زنم رو بیشتر به خودش چسبوند و به زنم گفت طلاق بگیر ازش خودم میگیرمت. و سرش رو کرد لای پستونای زنم و این حرفش رو اصلا خوشم نیومد و کیرم خوابیدو کمی با ترس و ارز بهش گفتم حیف چی باشه این زن منه اما تو که داری مرتب میکنیش دیگه این چه حرفیه که طلاق بگیر که رضا در حالیکه داشت تلمبه میزد و 20 سانت از 25 سانت کیرش رو میکرد تو کس زنم و در میکشید بیرون برگشت بهم گفت حفه شو مردنی آخه این خیلی از سرت زیاده.

زنم که به خاطر وضع مالی مناسبی که داشتم و بنا نداشت ازم طلاق بگیره لباشو قفل کرد رو لبای رضا تا این بحث در اون حالت ادامه پیدا نکنه. و بعدش گفت من زن تو هستم عزیزم ولش کن این بنده خدا رو . یهویی رضا گفت امشب میخوام زنتو از کون هم بکنم و کیرش رو از کس زنم کشید بیرون و و شهین منرو برگردوند و کون زنم رو کشید بالا و زنم رو به حالت قمبل در آورد . وای که چقدر سکسی بود زنم در این حالت تا بحال ندیده بودم قمبل کردنشو چه کونی داشت زنم سفت و سفید و قلمبه رضا بی اختیار شروع کرد کون زنم رو لیس میزد میبوسید و گاز میگرقت و بعد سر کیرشو گذاشت رو سوراخ کون زنم . شهین گفت نه عزیزم از عقب عادت ندارم اذیت میشم. اما رضا داشت سر کیرشو میمالوند به سوزاخ ک.ن زنم. و زنم بعد از کمی غر غر دیگه ساکت شد فهمیدم داره خوشش میاد وقتی سر کیر رضا دم سوراخ کون زنم بود بین کون زنم و بدن رضا 25 سانت فاصله بود و این طول کیر کارمند من بود در شرکت. خیلی دوست داشتم دوستم از کون هم زنم رو بکنه و من ناله های کون درد زنم رو و لذت برن از کون دادنش رو هم ببینم رضا با سر کیرش و گاهی با انگشتش داشت به سوراخ کون شهین یازی میکرد و زنم که راستی راستی خوش خوشانش شده بود بیشتر براش قمبل میکرد و اون کون محشرش رو پیچ و تاب میداد تا بیشتر بماله به کیر دوست شوهرش و دوستم بودم. داشت جلوی روی شوهرش کون میداد . منم که شوهرش بودم مسخ کون گنده زنم و کیر عظیم دوستم بودم قربونش برم زنم سرش رو برگردونده بود داشت به کیر دوست شوهرش با افتخار نگاه میکرد و با دست راستش کیر رضا رو گرفت و فشار میداد به سوراخ کونشس. قربون زنم میرفتم نمیدونست این کیر عظیم با سوراخ کون تنگش درد داره اما دوست داشت کون هم بده اما من در حین شهوتی شدن کون دادنش نگران پاره پوره شدن سوراخ کون. زنم هم بودم بیش از 15 دقیقه دوستم با سوراخ کون زنم بازی بازی کرد با کیرش با انگشتش
و با زبونش. یدونه سرک کشیدم دیدم یک سوراخ به اندازه یک مداد باز شده . زنم حالا دیگه داشت له له میزد که بکنم بکن توکونم کونم کیرت رو میخواد رضا جان من یهویی از دهانم در رفت گفتم عزیزم پاره پوره میشی دردت میاد که دو تایی با هم گفتن تو خفه شوه و زنم گفت کون خو.مه میخوام بدم رضا جونم بکنه توش و ادامه داد که رضا هنوز نکردی توش دارم چه حالی میکنم. و من با وجود توهین و تحقیری که شده بودم وقتی کون با شکوه زنم رو میدیدم و یک مردی مثل رستم با یک کیر با شکوه نشسته پشت کون زنم و داره آمادش میکنه واقعا احساس شعف و میکردم و اینکه بالاخره این کون زن خودمه و اینکه چه کیری داره میخواد کون زنم بزاره
آقا یهویی دیدم رضا یدونه تف گنده کرد توی دستش و مالید سر کیرش و دولا شو و در کون زن منرو هم تف مالی کرد و سر کیرش رو گذاشت روی سوراخ زنم و با شستش یدونه فشار آورد به سر کیرش و و زن من بی مهابا جیغ کشید از درد و من فکر همسایه ها بودم و دوست داشتم آه و ناله کون دادن زنم رو. زنم به نفس نفس افتاده بود اما داشت میگفت الهی فدای اون کیر کلفتت بشم رضا به کارش مثل اینکه وارد بود رو کرد به من و گفت داری حال میکنی؟گفتم بله آقا رضا نوش چونت فقط مراقب زنم باش اذیت نشه. دردش نیاد . رضا بهم گفت گمشو برو یک کرم یا وازلین بیار دویدم آوردم رضا بعد از بیست ملیون کمی باهام مهربون شده بود و ادامه داد این کیر رو میبینی ؟گفتم آره ماشالا گفت همه این کیر رو میکنم تا دسته توی کون زنت. زنم سرش رو برگردوند و نگاه به کیر رضا کرد و گفت قربون کیرت میرم بزار شوهرم کیرت رو چرب کنه تا بکنی تو کون زنش کرم زو مالیدم کف دشتم و شروع کردم به که کیر دوستم رو چرب کنم که زنم رو از کون بکنه. همچی که کیر
رضا رو کف دستم لمس کردم انگاری برق منو گرفت چقدر نرم بود و چقدر سفت و محکم بود تا حالا بغیر از خودم دستم به هیچ کیری بخورده بود وای جه چه حالی داشتم دوست داشتم حالا حالا ها کیر دوستم رو براش بمالم رضا بهم گفت دوست داری کیرم رو ؟ گفتم آره خدایی خیلی دوست داشتنیه دوست داشتم خم بشم یدونه گاز بگیرش بزنم سرم ناخواسته نزدیک کیرش شده بود. رضا پرسید تو هم کیرم رو دوست داری کفتم آره و دیگه ناقافا بالاهای کیرش رو که هنوز چرب نکرده بودم رو کذاشتم لای دندونام و و با زبونم لیس میزدم کیری رو که سرش توی ک.ن زنم بود. رضا باز پرسید این کیر مال زنته اما مثل اینکه تو هم دوست داری. گفتم آره انگاری منم دوست دارم زنم صورتش رو برگردوند و گفت گم شو کثافت این کیر مال خودمه رضا جون رضا جون دعواش کن بره گم شه و من داشتم کیرش رو گاز گاز میکردم و لیس میزدم و چه لذتی میداد این کیر تاره فهمیدم چرا بعضی از مرد ها هم کونی میشن سیر نمیشدم از لیس زدن و خوردن قسمت بالایی کیرش که هنوز چرب هم نبود رضا هیچ نمیگفت و من حریض تر دهانم رو رو کیرش بالا و پایین میکردم شهین صداشو بلند کرد که رضا ردش کن بره مگه این کیر بار ها نگفتی مال من هست و اگه نمیکنی در بیار برم رضا موی من رو گرفت و سرم رو از کیرش چدا کرد و گفت ببین این کون زن توسا ببین چقدر نازه چقدر کردنیه تو بزار من امشب زنت رو کونی کنم بعدش اگر تو هم خواستی تو رو هم کونی میکنم.

بعد دستشو انداخت دو طرق باسن زنم و لمبر هاشو مالوند و کرم مالید دور مقعدش و یدونه فشار آورد شاید پنج سانتی از کیرش رو کرد تو. و باز صدای آخ و هوخ زنم بلند شد بی مهابا جیغ میکشید رضا کمی مهلت داد و بازی بازی کرد تا درد زنم کمتر شد و شروع کرد به اینکه وای چه حالی میده از عقبو الهی فدای کیرت بشه شوهرم گفتم باشه من فدایی این کیر میشم. زنم هم گفت گمشو با اون ک.ن خشکیده ت فکر میکنی رضا برات راست میکنه دیدم راست میگه کون من کجا و ک.ن زنم کجا باز هم شروع کردم به بهانه چرب کردن کیر رضارو مالیدن اما رضا حواسش به ک.ن زنم بود و بدن لخت شهین وبهم گفت برو کنار میخوام تا دسته بکنم شتینم رو. زنم با ناله گفت بکن عزیزم مال خودت همه این بدنم همهه کس و کونم که شوهر شم اینه مال توست فقط زیر کیر توست وای نمیدونستم هیجان از کون دادن زو بکن یواش رضا کون زنم رو آورد بالا تر و لمبر های دو طرف کونش رو باز کرد و یدونه فشار دیگه داد حالا نصف بیشتر کیر رضا جونم تو کون زنم بود و من دیگه داشتم حسودی میکردم به زنم. بهش گفتم خوش به حالت شهین جان چه کونی داره ازت میکنه دوستم حال میکنی با کیر دوستم؟ کفت این کیر مال زنته دوستت عشق زنته همه کس و کونم برای رضاست رضا در حالیکه کیرش رو میجونبوند توی کون شهین دستاشو دراز کرد و پستونای زنم رو دو تا شو گرفت توی دو تا دستاش و بهویی با یک فشار دیگه چنج سانی فرو کرد و باز هم جیغ بی مهابای زنم دیگه بهش تشر زدم که یواش تر بابا همه همسایه ها فهمیدن داری کون میدی اما شهین با ناله گفت گور بابای همسایه ها جانم فدای این کیر. ازش پرسیدم درد داری گفت خیلی پرسیدم لذت چی میبری گفت فراوون این دوستت منرو کونی کرد. رضا با یدونه فشار دیگه تا دسته 25 سانت کیرش رو کرد توی کون زنم و و زنم چند فریاد پی در پی کشید و و بعد ناله های لذت بود حالا برچستگی های کون زنم چسبیده بود به کشاله های دو طرف کیر رضا و رضا خودشو رها کرد روی زنم و و حالا همه چسم زنم تو بغل رضا بود

یواش یواش داشت تلمبه نید و تا زنم ناله میکرد متوقف میکرد و چند ثانیه بعد دوباره کیرش رو میچونبوند تو کون تنگ زنم رضا دو سه تا تلمبه محکم زو و باز شهین ناله کرد بلند بلند و بعد که رضا متوقف کرد شهینم کمی شاکت شد در این هنگام صدای یکی از زن های همسایه رو از راه رو شنیدم که داره میکه توی این خونه نمیدونم چه خبره. دیگه برام مسلم شده بود که فهمیدن این آقا رضایی که مرتب میاد خونه ما و میده حالا داره کون زن جاحب خونه میزاره گفتم شهین شنیدی اما شهین زیر این کیر خیلی بی حیا شده بود صداشو بلند کرد و خطاب به زن همسایه گفت آره داریم حال میکنیم تو هم گیرت نمیاد وگرنه حال میکنی. رضا با دستش چلوی دهان زنم رو گرفت و گفت عشقم آبرو ریزی نکن. رضا داشت یواش یواش اما پیوسته تو کون زنم تلمبه نیزد و وقتی تا اخر میرش میرفت تو و بر آمدگی های کون زنم میرفت داخل کشاله های رضا بسیار منظره زیبایی بوداونشب رضا زن خوشگل منرو کونی کرد و زنم چه حالی داشت میکرد با کون دادن بیست ملیون من بیچاره رفت تو کس و کون زنم با کیر همکارم. بهو متوجه شدم شخین داره میلرزه . رضا هم بعد از چند تا تلمبه اساسی بکو زنم یهویی چنان سفت شد به زنم و جنان فشارش میداد که صداس استخون های زنم رو میشنیدم انگاری دو تاشون ارضا شده بودند رضا بی حال افتاد کنار و زنم که از رضا سیر نمیشد افتاد روی رضا و و با زبون دستاش سینه ای رضا رو میچرید. و ازش لب میگرفت . من که همه شرت و شلوارم خیس خیس بود.
اون شب خیلی حال داد و رضا رفت اما دو روز بعد یکی از همسایه ها که مرد میانسالی بود و سبیل های کلفت داشت توی پارکینگ جلوی زنم رو میگیره و میگه منم خوب بلدم بکنمت و ا زنم میاد حرفی بزنه زنم رو بغل میکنه و یدونه لب ازش میگیره وقتی پرسیدم چرا کذاشتی ببوستت گفت آخه ادو کلن خوش بویی داشت. و بعدش هم گفت قراره امشب ما رو ببره بیرون…

نوشته: کاکولد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی کاکولد بیغیرتی, همسر از سایت سکسی خفن ایران 69