داستان سکسی دوطرفه شدن و اومدن آبم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی دوطرفه شدن و اومدن آبم

سلام. من یه دوستی داشتم به اسم مهدی از کلاس اول دبستان با هم بودیم من هیکلم از مهدی درشتربود. به سن بلوغ که رسیدیم کون کونک بازی هامون شروع شد. همدیگرو دستمالی میکردیم کیر همو میخوردیم لاپایی درمالی میکردیم اما چون کیرامون کوچک بود توشی نمیتونستیم حال کنیم. مهدی از محل مارفتن یه محل جدید. سال بعد من مهدی رودیدم بهم گفت جمعه خونشون خالیه برم برای حال کردن. صبح جمعه من رفتم خونشون بهم گفت هنوز خونه خالی نشده باید یکمی صبرکنیم ما دم در خونشون نشسته بودیم که دیدم یه پسر تقریبا۲۳ساله اومد با مهدی خوش و بش کردن منم بهش سلام کردم مهدی بهم گفت اقا مهرداد همسایمونه در همین حین مادر مهدی صداش کرد مهدی رفت چنددقیقه بعد اومدگفت دارن میرن مهردادخندید گفت خونه خالی!! مهدی گفت تا شب خالیه. مهرداد رفت منو مهدی هم رفتیم تو خونه.لخت شدیم شروع کردیم به هم ور رفتن من خوابیدم رو تخت مهدی اومدبالام شروع کردلاپایی زدن بعدکیرشوگذاشت دم سوراخم تف انداخت شروع کرددرمالی هی فشارم میدادکه بره توسرش میرفت توش تامیخواست تلمبه بزنه میومدبیرون بهش گفتم کاشکی کیرت بزرگتربود گفت بزرگ دوست داری گفتم اره ولی مال توکوچیکه.گفت بگم مهردادبیادکونتوحال بیاره گفتم میکنه گفت اره منوکرده!!ازبالام بلندشدرفت بیرون چنددقیقه بعدصدای دراومدمن همون توربه شکم خوابیده بودم صدای مهدی ومهردادروشنیدم اومدن تواطاق صدای بازشدن زیپ شلواراومدنشست روم من بهش نگاه نمیکردم.بالشت زیرسرموکشیدگذاشت زیرشکمم کونم بادستاش بازکردسرشوگذاشت دم سوراخم من داشتم دیواررونگاه میکردم یه فشاردادگفتم اییییبه مهدی گفت تف بنداز مهدی هم تف مینداخت لای کونم مهردادم شروع کرددرمالی کردن لای کونم لیزشده بودوقتی فشارمیدادیکم ازسرش میرفت توش.نم نم سوراخم داشت بازمیشدبایه فشارسروگردنشو کردتوم یه کم سوخت گفتم اخ مامان خوابیدروم شروع کردبوسم کردن فشاروبیشترش تااخرجاشدتوکونم درگوشم گفت عجب دنبه ای داری پسر!!صدای تلمبه زدنش بلندشدکیرم زیرش راست شده بودداشت بهم حال میدادمهدی اومدجلوم نشست کیرشوشروع کردم خوردن بعدازچنددقیقه مهردادکشیدبیرون بهم گفت برگردم به پشت بخوابم من برگشتم مهدی اومدکیرموکردتودهنش وقتی خیسش کردپاهامودادبالاکیرشو کردتوکونم چیزی حس نمیکردم مهردادازپشت چسبیدبه مهدی کیرش باصدای خاصی رفت تو کون مهدی صدای نالش بلندشدمهدی چشاشو بسته بود بعد از چنددقیقه من و مهدی جامونو عوض کردیم کون مهدی روغنی بود کیرم رفت توش مهردادم جاکرد تو کونم یه حس عجیبی داشتم پاهام داشت شل میشد مهرداد تو گوشم گفت داره ابت میادگفتم یه جوریه شروع کردمحکم زدن دهنم خشک شده بود افتادم رو مهدی که یهو ابم اومد. مهرداد گفت اومدگفتم اره اونم بعدازچنددقیقه ابش اومد از کونم دراورد. نای بلندشدن نداشتم چرخیدم کنار مهدی درازکشیدم مهرداد پاهای مهدی رودادبالا دوباره کردتوش یه چندتایی تلمبه زدتاکیرش خوابیدازکون مهدی دراومدمن صورتموکردم سمت مهدی گفتم شرمنده دست خودم نبودچشمم به کیرمهردادافتادمثل مارکبرابودگرفتمش تودستم گفتم عجب کیرررررری!مهردادگفت هروقت هوس کردی بکنش توکونت ابش داشت ازکونم میومدبیرون لای کونم چسبناک شده بوداب من دوسه قطره بیشترنیومده بودرفتم دستشویی نشستم اب مهردادریخت روسنگ غلیظ بودخودم شستم اومدم تواطاق مهدی اینه اوردتاسوراخموببینم یکم جابازکرده بودمثل سوراخ مهدی مهردادرفت منم بعدازیک‌ساعت رفتم خونه همش تو فکرم کیر مهرداد بود که باعث شدمنم آبم بیاد.

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی, سکس گروهی از سایت سکسی خفن ایران 69