داستان سکسی دخترک بیچاره از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مرد متاهل  از سایت سکسی خفن 69


خاله زنم فوت شده بود…
قرار بود دو هفته زنم بره خونه مادرش اینا…
بخاطر همین دعوا داشتیم همش میگفتم تو چرا باید بری…
ما تازه ازدواج کردیم خب بذار اون یکی آبجیت بره…
میگفت نه نمیشه …قهر بودیم و اون رفت…


زنگ زدم بهش ک معذرت بخوام و اون بود ک میگفت شهاب هم اینجاست تو
نیومدی آبرومو بردی! میدونست ک من رو شهاب حساسم.


بگذریم…تعریف از خود نباشه من خیلی خوشتیپ،کاملا
مردونه،پرمو و ریش…

اون شب عصبی شدمو از خونه زدم بیرون
زیاد دور نشدم چون
شهر مث همیشه شلوغ بود…
اما تو این شهر شلوغ چشم افتاد ب اون دخترجوون…
توی هوای سرد داشت ی چیزایی با گریه میفروخت…
…بوق زدم اومد سمت ماشینم!
پرسیدم چرا گریه میکنی؟
گفتش ب پول احتیاج دارم باورکن،
گفتم چقدر؟گفت پنج میلیون!
گفتممم اووووووه…
آدرس خونه خودمو پرسیدم،
خواهش کردم سوار ماشین بشه و بهم نشون بده کجاست…
سوار شد،وقتی رسیدیم گفت:اره همین کوچس!
خواست پیاده بشه،دستشو گرفتم…
گفتم امشب باهام بخواب!من…
مردیکه عوضی گمشو کثافت…
مادر ج…ن…د…ه
گریه کردوچند قدمی رفت عقب!
سرشو پایین انداخت گفت پنج میلیون میخوام…میدی؟؟؟؟
گفتم باشه قبول سوار شو!..
باور نمیکرد… واقعا؟
اره سوارشو دیگه!!!
ماشینو تو پارکینگ پارک کردم
سوار آسانسور شدیم و رسیدیم طبقه سووم،
وارد خونه ک شدیم از پشت بغلش کردم…
روسریشو کشیدم،وقتی موهای حالت دارش ریخت رو شونهاش بدتر حشری شدم…
موهاشو نوازش کردم
پرسیدم پنجمیلیون میخوای چیکار؟؟
گفت ب تو ربط نداره زودتر کارتو بکن…
بردمش سمت حموم،لباساشو دونه دونه خودم دراوردم
فرسادمش داخل…
…بعد از ده دقیقه
…آقا-
رفتم سمتش+
حوله میخوام-
بیا بیرون+
… ولی-
گفتم بیااا بیرون+
درو باز کرد اومد بیرون…کاملا لخت و خیس بود
وااای چقدر تمیز شده بود…خیلی ساده و جذاب
کاملا ظریف…
چشم ابرو مشکی،سینه های هشتادوپنجی و…
فقط داشتم نگاش میکردم
نشستم رو تخت پیرهنمو در اوردم…
اما بازم داشتم نگاش میکردم
بیا اینجا زانو بزن …
-چشم
دستشو گذاشتم روی شلوارم رو کیرم…گفت آقا سردمه…
حوله برداشتم خشکش کردم،پتو رو انداختم دورش
لبی ازش گرفتم…بغلش کردم خیلی ناجور حشری بودم
خوابیدم روش گردنشو گاز گرفتم میک زدم طرف همش
سرشو تکون میداد… یواش یواش رفتم سمت پایین
پتو رو کنار زدم!
سینه هاشو چنگ زدم،جووون نک سینشو با دندونام گرفتم
آاااااای …
بلند شدم از روش کمربندمو باز کردم،با ی دست گردنشو
نوازش کردم با ی دست
دکمه شلوارمو باز کردمو در اوردم
بعد گردنشو گرفتم سرشو فشار دادم ب کیرم
گفتم بذار دهنت ج…ن…د…ه…قشنگ معلوم بود اولین بارشه اصلا بلد نبودبخوره
اما با اون خوردناش حال کردم…
رفتم روش گفتم خب
خودت بگو کجات بزارم؟ ها؟
دست کرد لای موهام لباشو گذاشت رو لبام
بدونه این ک لب بده فقط لباش رو لبام بود گفت تو کجامو میخوای؟
کیرمو گذاشتم در کس خیسش،
اونموقع بود ک دستاش حلقه شد دور گردنم،گفت توروخدا یواش!!
فشار محکمی دادم تا نصف کیرم رفت توش،
نفس میزد یواش اه میکشید،یکی از پاهاشو بالا بردم،
اونموقع بود ک از شدت درد گریه کرد!
اقا درد دارم-
تموم‌شد،تمومشد+
تو همون حالتی ک بودیم بلندش کردم جوری ک پاهاش حلقه شده بود دور کمرم،
در واقع نشسته بود رو کیرم و تا تهش رفت توش،
اه آی،زیر شکمشو میگرفت!ناله میکرد اشکاشو پاک کردم
بوسه ب گونش زدم،سرشو آروم گذاشت رو شونم،اما بازم صدای هق هق میومد!
زیادی خونریزی نداشتم خیلی کم بود
شروع کردم ب تلنبه زدن،
عقب جلو کردن،
کم‌کم دردش ب لذت تبدیل شد،خودش همکاری میکرد،
در گوشش گفتم آهع داره میاد،
تورو خدا نریزی توووم-
میریزم+
آقاااا،
وقتی ابم امدبالشی ک گذاشته بودم زیر کمرشو کشیدم
سمت خودم کیرم بیشتر رفت داخل و آهی کشیدم خالی کردم توش!
جفتمون شل شده بودیم نفس میزدیم!

بغلدستش دراز کشیدم…انگشتمو کشیدم ب گونش
چرا نمیخوابی؟+
اون عکس کیه؟-
!سوالو با سوال جواب نمیدن ک+
پتو رو کنار زدم،میخوام باز ببینمت
ببین من … من خجالت میکشم-
لطفا برو لباسامو بیار! میخوام برم
باشه دیگه اذیت نمیکنم+
فردا میری!فعلا خسته ای بخواب!
دستمو گذاشتم زیر سرش،
پتو رو انداختم روش!حالا چشاتو ببند!
فردا صبح،خواب بود،من دوش گرفتم ی دست لباس گذاشتم رو تخت واسش…
صبحونه آماده کردم

صبح بخیر!
بگیر پنج میلیون …
دیشب خیلی بهم حال دادی مخصوصا موقعی ک دهنت بود…
…نزدیکش شدم شمارتو میخوام…فردا شب …باز
من از اونا نیستم اگه دیشب باهات بودم دلیل داشتم…
اما باز نه… هرگز!!!

و تا به امروز ندیدمش،راستش زنم هم چیزی نفهمید…

نوشته: یاس‌

متن داستان سکسی دخترک بیچاره