داستان سکسی خانم معلم کلاس زبانم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی خانم معلم کلاس زبانم

سلام محمد 17 ساله
این اولین داستانمه اگه بد شد راضی باشید
من یه 4 سالی هست میرم
کلاس زبان
ترم 17 هستم
ترم 16 تموم شد و روز اول ترم 17 بود دبیرمون عوض شده بود من با دوستم میرفتم ولی اون یه چند ترمی بود دیگه نمیومدن
معلم قبلیمون مرد بود ولی این معلممون زن بود
یکی از اقوام صاحب کلاس زبان بود واسه همین بعضی وقتی ها که صاحب آموزشگاه نبود معلممون اداره میکرد من زمان کلاس ما اخرین زمان در روز بود ساعت 6:30 تا 8
ملعممون اسمش نگین بود حدودا 21 سالش بود و صاحب آموزشگاه یجوری ساعت ها رو تنظیم کرده بود که هم بتونه بیاد آموزشگاه هم بره دانشگاه
خلاصه خیلی بدنش خوش فرم بود با کونی درشت سینه های متوسط ولی باز سینه های خوبی بود
خلاصه چند جلسه گذشت خیلی با هم رو مون باز شده بود حتی باهم شوخی هم میکردیم یا آخر کلاس که ساعت تموم میشد و شلوغ میشود خودمو میمالوندم بهش اولا خیلی حال نمیکرد ولی آخری ها میخندید امتحان میان ترم بود میخواستم تو خمون روز پول شهریه مو بدم صاحب آموزشگاهم که نبود
دیگه آخرای امتحان بود فکر نکنم بیشتر از چهار نفر کسی تو آموزشگاه بود بقیه همه رفته بودن رفتم برگه امتحانو دادمو گفتم یه شماره کارت بده برم پیش عابر کارت به کارت کنم و بعدش رسیدو بیارم رفتم کارت به کارت کردم اومدم دیدم کسی تو آموزشگاه نیست در هم بستس حدودا 15 دقیقه ای طول کشید کارت به کارت کنم چون عابر دور بود
خلاصه دیدم در بستس زنگ زدم درو باز کرد رفتم تو بعد صدا زدم خانوم … دیدم صداش از توی آبدار خونه میاد در آبدار خونه توی اتاق مدیر بود رفتم تو اتاق مدیر گفت بیا توی آبدارخونه رفتم تو
دیدم روی صندلی نشسته با یه منتو تنگ و شلوار لی خیلی تنگ رون های پاهاش زده بود بیرون
داشتم و مو هاشم سیاه بود و بلند
تا کمرش میرسید خیلی باهم رومون باز شده بود
بعد بهم گفت وایسا زنگ بزنم به آقای…(صاحب آموزشگاه)بپرسم که برای جلسه بعد میتونه بیاد یا نه چون میگفت امتحان داره واسه دانشگاه
روی میز نشست و صحبت میکرد همش به من نگاه میکرد بعضی وقت ها به کیرم نگاه میکرد منم همش به کمر خوشگل و رون کون ناز و بزرگش نگاه میکردم یه چیز های فهمیده بود کیرم خیلی سیخ شده بود شلوارمم تنگ بود و راحت دیده میشود اونم نگاه میکرد منم که روی صندلی نشسته
بودم پاهامو انداختم روی هم که کیرم خیلی تو چشم نباشه کیرم حدودا 19 سانت هم و کلفت و حسابی زد بود بیرون اونم داشت خداحافظی میکرد تلفنش تموم شد دیدیم اومد سمت و گفت محمد جون رسید رو بده بلند شدم همش چشم به کونش بود فهمید
خیلی رک و راست گفت چیه ازم خوشت اومده منم که دلو زدم به دریا گفتم اره
خودمو چسبوندم بهش و شروع کردم به مالیدن ممه هاش و شروع کردیم به لب گرفتن یه 10 دقیقه ای بود داشتیم لب میگرفتم
دستشو گذاشت روی کیرم شروع کرد به مالیدن منم داشتم لب میگرفتم و دکمه های مانتوشو باز میکردم مانتوشو در آوردم چه بدن سفیدی داشت ممه های خوش فرم و نرم بدنش خیلی نرم بود بازم لب میگرفتیم ولی سیینه هاشو میمالوندم اونم کیرمو

کمربندمو باز کرد و زیپ شلوارممم باز کار کیرم مثل یه فنر پرت شد بیررون و میمالوند لب گرفتن تموم شد نشستم روی صندلی اونم شروع کرد به ساک زدن منم موهاشو گرفته بودم و کونو کسشو میمالوندم ساک زدن تموم شد یه کاندوم گذاشتم انداختمش روی میز کسشو شروع کردم به لیسیدن چند دقیقه ای لیسیدم دیگه صداش کم کم درو اومد درو پنجره هاروبستم بعد گفت محمد جون بسه کیرمو گذاش روی کسش و با دست دیگش کسشو میمالوند منم سر کرمو کردم بدون درد سر کیرم رفت تو وشروع
کردم بع تلمبه زدن و شدتشو زیاد میکردم صدام در اومده بود رفتم سراغ کونش چند باری هم تو کونش کرده بودن کیرمو خیس کردم و یواش کردم تو صدا در اومد یه جیغ بلند کشید بعد کم کم شدتو زیاد کردم ارضا شد منم آبم اومد بعد کاندوم در آوردم بعد اوفتادیم روی هم چند دقیقه ای لب گرفتیم و لباسامونو پوشیدیم
و من رفتم خونه
از اون روز حدود 3 هفته میگذره باهم در ارتباطیم و لب بازی میکنیم و چند بازی هم ساک زد برام ولی هنوز قسمت نشده دوباره سکس کنیم
امیدوارم راضی باشید
این داستا کاملا واقعی ای بود

نوشته: محمد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خانم معلم از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی