داستان سکسی خالی شدن شاش آرزو ته حلقم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی خالی شدن شاش آرزو ته حلقم

سلام دوستان
من عرفان هستم ۲۸ ساله از تهران
داستانم در مورد آخرین باریه که یه دختر خوشگل شاشید تو دهنم هست
امیدوارم بدتون نیاد
حقیقتش من جسه ریزی دارم و آنچنان جذاب هم نیستم
ولی قبلا کس لیسی زیاد کردم و چند تا دوست دخترمو با دهنم ارضا کرده بودم
یه روز با دوست دخترم سمیه بیرون بودیم که با هم قهر کردیم و مووضوع قهرمونم این بود که من نمیتونم با کیرم خوب ارضاش کنم و فقط کس لیسی و با دهن ارضاش نمیکنه
این موضوع کش پیدا کرد و تلفنامم دیگه جواب نمیداد و یه روز که تعقیبش کردم با دوستش آرزو بیرون بود یهو اومدم جلوش و گفتم خوب چیکار کنم دست خودم نیست تو بگو چیکار کنم من همون کارو کنم
اونم عصبانی شد و یهو گفت برو خودتو بکش که نمیتونی منو با کیرت ارضا کنی
دوستش آرزو هم اونجا بود و میشنید ما چی میگیم
گفتم باشه هرچی تو بگی تو اصلا برو با هرکی دوست داری سکس کن و بزار من فقط کس لیستو کنم
همون جا یه سیلی زد بهم و گفت گمشو برو ، و دیگه رابطمون کات شد
یه یه هفته ای از اون موضوع گذشت، که یه شب ساعتای ده اینا گوظیم زنگ خورد
گفتم بله
گفت آقا عرفان ،دیدم یه دختر پشت خطه ،گفتم بله بفرمایید
گفت من آرزو ام دوست سمیه
گفتم بفرمایید
گفت میشه برای فردا همو ببینیم؟
گفتم در چه رابطه ای؟
گفت ، حقیقتش من از شما و طرز فکرتون خوشم اومده
گفتم جدی؟
گفت اره واقعا با بقیه مردا فرق داری
گفتم مرسی، کجا همو ببینیم
آدرس داد و گفت فر‌دا ساعت چهار منتظرتم، گفتم باشه خداحافظ
گوشی قطع کردم و خیلی خوشحال شدم
سه چهار باری آرزو رو دیده بودم یه دختر ۲۴ ۲۵ ساله
قدش تقریبا ۱۷۰ اینا میشد و وزنشم تقریبا ۶۶ ۶۷ اینا میشد
قیافش خوب بود ، بیشتر هیکلش خیلی سکسی بود
فکر کنم کلاس تناسب اندام میرفت
فرداش همو دیدیم و رفتیم بیرون و کلی باهاش خوش گزروندم
و شبش هم گذاشتمش خونه خودش
دو سه روزی باهم رفت و آمد کردیم تا اینکه یه روز که بیرون بودیم بهش گفتم تو از چی من خوشت اومد آرزو
گفت حقیقتش من قبلا یه دوست پسر داشتم که بزور حتی کسمم میخورد و اصلا رغبتی نشون نمیداد
وقتی گفتی فقط حاضری کس لیسی سمیه رو کنی بهش حسودیم شد و تصمیم گرفتم هر طور شده شماره تو رو یه جوری ازش بگیرم و تو رو مال خودم کنم
گفت من تو سکس از همه بیشتر به این اهمیت میدم که طرفم منو راضی کنه و هرچی میخوام برام انجام بده
و فکر میکنم تو همونی
منم دلو زدم به دریا و بهش گفتم اگه من نتونم با کیرم ارضات کنم عیبی نداره؟
یهو گفت نه عیبی نداره بجاش کلی از دهنت استفاده میکنم
واااای خیلی خوشحال شدم و بهش گفتم عاشقتم
گفت به موقش بهم ثابت کن
گفتم باشه
یهو گفتم کی پایه ای یه قرار بزاریم تا یه دل سیر کس لیسیتو کنم خانم خانمااا
گفت فردا ساعت چهار خونه من باش
واااای داشتم از خوشحالی بال در میوردم
فرداش اومدم پیشش چقدر به خودش رسیده بود ،تا رسیدم گفت آماده ای؟
گفتم معلومه که آماده ام عزیزم
گفت پس امروز کلی باهات کار دارم
گفت لخت شو که شروع کنیم
خودشم لخت شد و فقط یه شورت تنش موند
انصافا عجب بدنی داشت ، خوش هیکل و واقعا سکسی
گفت خوب بیا شروع کن
رفتم سراغ گردنش و از گردنش شروع کردم به خوردم یه سه چهار دیقه ای همینجوری خوردم و بعدش خواستم ازش لب بگیرم که نذاشت و گفت سینه هامو بخوررر
یه هفت هشت دیقه ای سینه هاشو خودم و نوک سینهاشو میک زدم که صدای آه و اوهش دراومد
یکم دیگه که سینه هاشو خوردم خودش گفت واااای برو پایین برو پایینتر
منم دلبری کردم و هی زبون میزدم به نافش و میرفتم رو سینه هاش و میکردمشون تو دهنم
یه سه چهار دیقه ای همین کارو تکرار کردم که دیگه صداش بلندتر شد و گفت برو رو کسم بروووو
بازم ول کنش نشدم و همین کار خودمو ادامه دادم
که یهو داد زد گفتم برو رو کسم
از رو شرتش تا یه لیس زدم یهو یه آهی کشید و سریع بلند شد و شورتشو از پاش در آورد و گفت برو دراز بکش میخوام بشینم رو دهنت
واااای چی میدیدم عجب کس نازی داشت
واقعا کسش قشنگ بود ، یه کس سفید که داخلش صورتی بود
واااای عالی بود
سریع دراز کشیدم سریع و با عجله اومد بالای سرم و کسشو گذاشت رو دهنم
واااای تا دهنم به کسش خورد یکم لرزید و یه آه عالی کشید
، چوچوله شو گذاشت رو دهنم و گفت خوب بمکش میخوام آب کسمو بریزم تو دهنت
منم که آرزوم کس لیسی و خوردن آب کس بود
با همه وجودم چوچوله شو لیسیدم و هی مدکش زدم
حدود سه چهار دیقه همینجوری داشتم میخوردم که دیدم کسش خیسیش بیشتر شد و یهو دیدم خودش شروع کرد کسشو به همه جام مالیدن
کل کسشو به لب و دهن و دماغم میمالید و صورت من تقریبا خیش شده بود از آبش
یه چنج دیقه ای همینکارو تکرار کرد و یهو گفت وااااای دهنتو باز کن داره میااااد
منم دهنمو رو کل کسش باز باز کردم و با سرعت سینهاشو مالیدم و از اون طرفم با همه وجودم کل کسشو کرده بودم تو دهنم و همش میک میزدم
یه یه دیقه ای تند تند اینکارو کردم یهو حس کردم یه مایع غلیظ لزج وارد دهنم شد
بعله آرزو خانم تو دهن من ارضا شده بود
یه دو سه دیقه ای همینجوری با کس باز رو دهن من مونده بود که یکم حالش جا اومد
و از رو دهنم بلند شد و رفت اون طرف
دهن من هنوز لزج و چسبناک بود
چون آب کسش نمیدونم چرا اینقدر غلیظ و لزج بود
گفتم چطور بود آرزو جونم؟
گفت عالی بود تو عمرم اینجوری تو دهن کسی ارضا نشده بودم
خیلی خوب بود
گفتم خواهظ میکنم عزیزم
برای منم عالی بود مرسی که آب کستو ریختی تو دهنم
گفت جوووون دوست داری؟
گفتم عاشقشم
یهو گفت تو که اینقدر آب کسمو دوست داری بخوری، دوست داری شاشمم بخوری؟
اولش فکر کردم داره شوخی میکنی و گفتم آره عزیزم
بشاش عزیزم بشاش
گفت عععع جدی؟
منم جو گیر شده بودم و گفتم اره عزیزم چرا که نه
یهو دیدم جدی شد و گفت برو وسط اتاق رو دوتا زانوهات بشین
دیدم لحن صحبتش عوض شد و یه جوریایی داشت بهم دستور میداد
منم گفتم باشه
رفتم نشستم وسط اتاق دیدم اومد جلوتر و اومد به سمت دهنم
فکر کردم میخواد همونجوری کسشو بماله به دهنم
دیدم یهو اومد جلوتر و کسشو جلوی صورتم قرار داد یه پاشو گذاشت این طرف شونم، و یه پاشم گذاشت اون طرف شونم
و این باعث شد که کسش دقیقا بیوفته رو دهنم
و یه جورایی تو حالت ایستاده رو دهنم نشسته بود و من کامل در اختیارش بود و سرم بین پاهاش قفل شده بود، گفت دهنمو رو کل کسش باز باز کنم
منم دهنمو باز باز کردم و رو کل کسش گذاشتم ،یهو دیدم یکم خودشو عقب جلو کرد و یهو ثابت موند
سه چهار ثانیه همونجوری روی دهنم ثابت مونده بود ،یهو گفت آماده ای میخوام بشاشم تو حلقت
من هنوز باورم نمیشد که آرزو واقعا تصمیم گرفته بود بشاشه تو حلقم
تا اومدم با دستم اشاره کنم دیدم فشششششش با فشار شروع کرد به شاشیدن تو دهنم
وااااای باورم نمیشد آرزو واقعا داشت میشاشید تو حلق من
یه چند ثانیه که گذشت شاشش کل دهنمو گرفت و حالت تهوع عجیبی گرفتم، فکر کردم الان ولم میکنه چون نتونستم شاش گند و بد مزه اشو بخورم
یهو داد زد شاشمو قورت بده لعنتی
سرمو با دوتا دستاش محکم گرفت و به سمت کسش با تمام زورش فشار داد و با قدرت و فشار بیشتر شاشیدنشو بدون اینکه قطع کنه ادامه داد، مجبور شدم شاششو قورت بدم، وای که چقدر حال بهم زن و تلخ و تهوع آور بود این شاشش،
سرم لای کسش و پاهاش قفل شده بود و نمیتونستم تکون بخورم
یه بیست ثانیه ای هم همینجوری داشت میشاشید
واقعا شاشش زیاد بود
داشتم نفس کم میوردم لای کسش، شروع کردم دستو پا زدن تا بهم رحم کنه
دیدم نخیر آرزو اصلا تو حال خودش نیست و فقط داره با قدرت میشاشه تو معده من بیچاره
یهو یه بشکون از کونش گرفتم واااای اونجا بود که دیگه عصبانی شد و یهو تو همون حین شاشیدنش و وقتی من سرم بین پاهاش قفل بود با قدرت تمام وزنشو انداخت رو حلقم
گردنم داشت میشکست و از اون طرفم اون بیرحم همیجوری داشت میشاشید
حس کردم نفسم دیگه بالا نمیاد و حتی دیگه نمیتونستم شاششو قورت بدم ، شاشش شروع شد به جمع شدن تو حلقم و تمام دهنم
چشام داشت سیاهی میرفت، از این طرف گ دنم داشت میشکست و از اون طرف هم واقعا بیرحمانه آرزو داشت منو با شاشش خفه میکرد
یهو سرفه ام گرفت ولی بازم ولم نکرد و شاشید
دوبباره سرفه ام گرفت دیدم دستو پامو گرفت و شاششو با فشار بیشتر روانه معده ام کرد
بار دوم که سرفه ام گرفت یهو فشار شاشش اونقدر زیاد شد که یهو شاشش از دماغم زد بیرون ، سریع دستامو ول کرد و دماغمو محکم گرفت ، نمیتونستم نفس بکشم
داشتم میمردم ولی ولم نمیکرد
چشام داشت سیاهی میرفت
داشتم بیهوش میشدم
که یهو شاشش تموم شد و سریع از رو دهنم بلند شد
من که نیمه جون شده بودم ، اصلا نایی برام نمونده بود که بخوام کاری کنم، حس بالا آوردن خیلی شدیدی داشتم یهو به سمت راست خم شدم و کلی از شاششو که تو دهنم مونده بود بالا آوردم
و بیحال همون جا موندم
یه یه ربعی بی تحرک مونده بودم که بعد از یه ربع که بهوش اومدم
دیدم کف اتاق زرد زرده ، بعله نگو آرزوی بیمعرفت شاشش زرد زرد بوده و به خاطر همینم بوده که من اینقدر حالت تهوع شدید داشتم
شاید کل شاشیدنش حدود یه دیقه ای شد ولی چون من فکر نمیکردم بخواد بشاشه ، آمادگی مو از دست دادم
و این باعث شد که آرزو منو با شاشش تا دم مرگ ببره
واقعا حالم بد بود
ولی آرزو خیلی خوشحال بود و گفت خیلی خوشحالم که کل شاشمو قورت دادی
اولش میخواستم قیف بزارم و بشاشم ولی از دلم نیومد کسم تو دهنت کیپ نباشه
ولی دفعات بعد با قیفم میخوام بشاشم
من که شوکه شده بودم
گفتم آرزو خانم، خانم خانماااا شاشه هاااا آب که نیست
مگه من توالت توام که میخوای بازم بشاشی؟
گفت آره که توالت منی
فکر کردی من تورو برای چی میخوام پس؟
نه اندام درست حسابی داری
نه پول درست حسابی داری،
نه کیر درطت حسابی داری، پس به چه درد من میخوری؟
پس بهترین استفاده از تو همون توالته و شاش خور دائمیم میشی
منم نتونستم قانع اش کنم
و این شد که من شدم کس لیس و شاش خور دائمی آرزو

همه جواب بدن؟
شاش زنای این زمین تو کجای من؟

نوشته: عرفان شاش خور آرزو

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی شاش, فتیش از سایت سکسی خفن ایران 69