داستان سکسی خاطره ی اولین ساک زدنم تو ماشین از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی ساک زدن, سکس در ماشین از سایت سکسی خفن 69


سلام من اولین بارمه اینجا دارم مینویسم.اسمم نسترنه و 20 سالمه و دانشجوی حقوقم.
خب یکم از بدنم بگم این که قدم 172 و وزنم 70…نه سفیده سفیدم و نه کاملا سبزه.ممه هامم سایزشون 75 و از اونجایی که تپلم کون خوب و گردی هم دارم
خب من 19 سالم بود که تو یه کافه کار میکردم .تا اون موقع با هیچکس نشده بود رابطه جنسی داشته باشم.
ی روز ک نشسته بودم بیکار یکی از دوستای صاحب کافه اومد تو و از همون اول از چهره و تیپش خوشم اومد.براشون قهوه بردم و سلام کردم با لبخند که اونم خیلی گرم بهم دست داد و سلام کرد…تا بعد رفتنش همش چشمم بهش بود و یواشکی میپاییدمش.
از اون روز زیاد اومد اونجا . ظاهرا تازه از سربازی برگشته بود.کم کم با من هم صمیمی شد و منم از خدا خواسته براش عشوه هم میومدم که نظرش جلب شه.البته ناگفته نماند اونم گهگاهی قفل رو کونم میشد .
ی روز اومد پشت پیشخوان کنار من و گفت یه اسپرسو بده .دادم و شرو کردیم کمی حرف زدن. بعد سکوت کرد و گفت قشنگ میخندی و منم خرکیف شدم.همون روز ,بعد ساعت کاری حدودا اخرای شب زدم بیرون که گفت منم میخوام برم خونه بیا برسونمت.
من خیلی حشرم زیاده و در اصل خدا خدا میکردم که دستشو بگیرم بذارم رو کسم و کیرشو بگیرم. کنار یه کبابی زد کنارو شام خوردیم و نشستیم تو ماشین .دو تا دکمه بالا مانتومو باز کردمو گفتم چقدر گرمه… گفت بیا فوت کنم خنک شی …منم از خدا خواسته خودمو بردم سمتش و شالم هم رو شونم افتاده بود.تو چشمم زل میزد و فوت میکرد که دستش اومد رو صورتمو و منم خودمو هول دادم یکم سمتش و افتادیم به لب خوری…معلوم بود حشری شده تند تند میمکید و دستش رفت زیر مانتوم از رو سوتین نوک سینمو میمالید ک اهم دراومد و گفت جوونم.دستمو اروم بردم سمت کیرش و از رو شلوار میمالیدم و لباشو میخوردم اونم دستشو کرد زیر سوتینمو ممو میمالید .یهو دیدم سرشو برد رو سینه هامو دکممو باز کرد سینه هامو گاز میگرفت و میمکید … منم اه میکشیدم و کیرشو میمالیدم … وستمو کردم تو شورتش و گفتم وای…گف دوس داری.با خجالت گفتم اره.بعد گف میخوریش؟ و سرمو برا تایید تکون دادم .دستشو گداشت پشت سرم و برد سمت کیرش .منم اولین بار بود میخواستم ساک بزنم و هم دلهره داشتم و هم حشری بودم و میخاستم … ی ذره لیس زدم و سرشو مکیدم بعد کم کم فشار داد سرمو که بکنم دهنم.ِ بزرگ نبود اما کلفت بود و کل دهنمو گرفته بود …همینجور ک میخوردمش دستشو برد تو شلوارم و شرو کرد تند تند مالیدن کسم… همزمان ک میخوردم
سرو صدامم در اومده بود و هی جون جون میکرد … یهو بیجون شدم و ابم اومد و لرزیدم … اونم یکم بعدش ابش اومد تو دهنم …بدم میومد اما تحمل کردم.کیرشو تمیز کرد و منم دهنمو بعد ازم لب گرفت و رسوند خونه … اگ بخواین خاطره ی اولین کون دادنمم میذارم .ببخشید اگ زیاد و طولانی شد و خوب نبوددد.دوستون دارمم???


نوشته: nastaran khanoom


متن داستان سکسی خاطره ی اولین ساک زدنم تو ماشین