داستان سکسی ایمان و کون دادن به همسایه باحال از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی ایمان و کون دادن به همسایه باحال

داستان ها برای خواندن ولذت بردن هستند ، شاید خاطره نباشند اما کم و بیش از خاطرات شکل می گیرند . مهم اینه که شما لذت ببرید!
ایمان هستم ، 26 سالمه ، من چند باری با دوست عموم که تابستون ها پیشش کار می کردم ، سکس داشتم . ولی بعدش هیچوقت نتونستم به کسی اعتماد کنم . همیشه حواسم به مردهای سن بالایی بود که می دیدم ، دلم می خواست ای کاش کسی بود که باهم سکس می کردیم . یکی از این مردها آقا اردشیر بود که حدود چند ماهی بود توی طبقه ما همسایه مون شده بود . یه مرد حدود 50 ساله ، هیکلی و خیلی چهره جدی ای داشت ، موها و ریش پرفسوری اش جوگندمی بود .کارش مربوط به معماری می شد و همیشه توی خونه اش بود چون مالک هم بود کلید پشت بوم رو داده بودن بهش ، خونه ما سمت امیرآباده ، یه مجتمع تقریبا خلوت ، اولین باری که توی پارکینگ دیدمش خیلی توجه ام جلب شد . البته اونقدر جدی بود که فقط در تصورات من شاید امکان داشت که منو بکنه . همیشه در حد سلام و علیک ارتباط داشتیم .
اونقدر تنها بودم که شاید احمقانه شروع کردم به تلاش که باهاش ارتباط بگیرم و توجه اش رو جلب کنم .خلاصه بعد از کلی برنامه ریزی و فهمیدن زمانهای رفت و آمد آقا اردشیر سعی می کردم باهاش توی آسانسور باشم و با نگاه کردن به لای پاش توجه اش رو جلب کنم . یه جورایی اون هم داشت اوکی می شد . یه چند بار که خونه خالی بود ، یه شلوارک و تیشرت تنگ می پوشیدم و به بهانه دیش ماهواره و کولر و … کلید پشت بوم و یا گرفتن مثلا چسب برق یا ابزار می رفتم دم درش و همیشه هم جوری حرف می زدم که متوجه بشه خونه امون کسی نیست . هیکلم کمی تپل بود و پاهام که شیو می کردم خب جلب توجه می کرد . خلاصه در این سعی و تلاش ها و نگاههای اون و لبخندی به لبش بالاخره یک روز که رفتم ازش کلید پشت بوم رو بگیرم ، گفت بیا تو بشین تا پیدا کنم . منم با یه تعارف الکی رفتم داخل . خلاصه اون روز کم کم صحبت کردیم و با حرف زدن از تیپی که زده بودم و رفتارم شروع شد و نشست کنارم و آروم آروم با پاهام و بدنم بازی کرد و سرش رو آروم آورد کنار گوشم و گفت : دوست داری کسی بغلت کنه و داغ بشی ؟ دستش رو روی کونم کشید و گفت : این چطور ؟ دستم رو روی کیرش گذاشتم و آروم می مالیدم . اونروز به دلایلی نشد و صرفا بابت آشنایی باز شد و شماره ای که برای ارتباط های اینجوری داشتم رو دادم بهش و با هم کمی چت کردیم و عکس بدن و کونم رو براش می فرستادم و اون هم عکس کیرش رو می فرستاد. نمی دونم شاید بی تجربه بود و اولین بارش بود که با پسر باشه و شاید چیز دیگه ای . چون فقط سکس چت بود و عکس و هیچوقت درباره سکس واقعی حرفی نمی زد . تا اینکه بعد از حدود یک هفته ، قرار شد سه شنبه ، قبل ظهر برم پیش اش .روز قبل اش رفتم حموم و شیو کردم که خیلی تمیز باشم .صبح رفتم سرویس و خودم رو آماده کردم و به بهانه دانشگاه از خونه اومدم بیرون و توی راه پله بهش زنگ زدم و گفتم در رو باز کنه و سریع رفتم داخل .
استرس داشتم که کسی از همسایه ها یا خانواده نبینه . آقا اردشیر وسایل ام رو از دستم گرفت و راهنمایی ام کرد برم داخل . کمی نشستم روی مبل و یه لیوان آب خوردم .آقا اردشیر رو بروم نشسته بود . فهمید که کمی هول کردم . یه کم آروم که شدم . اومد کنارم نشست و همونجوری که داشت منو می مالید ، گفت : خوبی ؟ چرا هول کردی ؟ گفتم : ترسیدم کسی ببینه . با لبخند موزیانه گفت : خب ببینه . اومدی پیش من که حال کنیم دیگه . یه کم که باهام ور رفت و زمان گذشت . گفت : پاشو اماده شو که شروع کنیم . گفتم : تمیز کردم . خندید و دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت پس معطل نکن ایمان جون . جلوش ایستاده بودم ، دکمه های پیرهنم رو بازکردم و اون هم کمربند شلوارم رو باز کرد و شلوارم رو در آورد و منو برگردوند . حالا لخت بودم و فقط شورت پام بود . دستای بزرگ آقا اردشیر روی کمر و کونم و رونهام می چرخید . شورتم رو در آورد و شروع کرد به مالیدن کونم و فشار دادن لپ های کونم . آروم زد به کونم و گفت : عجب تپله این کون و کمی مالید و آروم مثل گاز گرفتن ، کمی لپای کونم رو می خورد و گاز می گرفت و کمرم رو می بوسید . منو جلو پاش نشوند و خودش پیرهن اش رو در اورد و بدن هیکلی و پر از مو اش برای من دیونه کننده بود . از روی شلوارک کمی کیرش رو مالیدم و بعد بند شلوارک رو باز کردم و کشیدم پایین . یه شورت مشکی تنش بود و دوست داشتم از روی شروت نرم اش کیرش رو که کمی بلند شده بود رو لمس کنم . حس باهالی داشت . دستش رو گذاشت پشت سرم و به سمت کیرش جلو آورد . شورتش رو در آوردم و کیرش که نیمه شق بود حالا جلوم بود . بدون معطلی اول کمی لیس زدم و بعد شروع به ساک زدن و خوردن کیرش کردم . هر وقت که کیرش رو از توی دهنم در می آوردم با یه دست کیرش رو می گرفت و با یه دست سرم و کیرش رو به صورتم می مالید و چند تا ضربه با کیرش به صورتم می زد و دوباره من ساک زدن رو ادامه می دادم . یه کم مکث کرد و منو عقب برد و شلوارک و شورتش که پایین پاش بود رو کامل در آورد و منو نشوند بالای مبل جوری که دستش برسه به کونم و کیرش هم داخل دهنم . من ساک می زدم و اون گاهی با آب دهنش و انگشت کردن سوراخم رو کم کم اماده می کرد . پوزیشن خوبی بود . کیرش دیگه شق شده بود .
منو بلند کرد و همونجوری که لخت بودم و دستش لای کونم بود و سعی می کرد نوک انگشتش رو داخل سوراخم نکه داره ، به سمت اتاق رفتیم . از در که وارد شدیم ، بدن لختم که تو دستای آقا اردشیر بود رو توی آینه روی میز کنار تخت دیدم . باهال بود . انگار اون هم خوشش اومده بود . جلو آینه ایستاد . از کشور میز یه ژل برداشت و کمی به انگشتش زد و همونجوری که پشتم ایستاده بود یه دستش رو دور سینه ام حلقه کرد و با دست دیگه شروع کرد انگشت کردن و باز کردن سوراخم . توی آینه به صورتم نگاه کرد و گفت : ایمان جون امروز اومده که کون تپل اش رو با کیرم حسابی سرحال بیارم . کمی خجالت میکشیدم . منو رها کرد و با هم به سمت تخت رفتیم . رفت نشست روی تخت و منو از پشت توی بغلش گرفت . پاهام رو باز کرد و یکی از پاهام روی پاش بود . رونهام رو اول کمی با دست فشار داد و بعد دو تا انگشت اش رو داخل سوراخم کرد . همینجوری که با دو تا انگشت داشت سوراخم باز می کرد و منم پاهام از هم باز بوده ،گردنم رو می خورد و گاهی گردن و صورتم رو می بوسید . کنار گوشم گفت : بابا مامانت می دونن پسرشون چه کون خوبی داره ؟ اگه اینجا بودن ، می دیدن که داره آماده میشه برای کون دادن . با حرفهاش حشری تر می شدم . انگشتاش رو در اورد و گفت : دیگه آماده شدی .
حالا وقتشه که کونت بره زیر کیر . به شکم خوابوندم روی تخت . داشتم می دیدم که از کشوی میز کاندوم برداشت و روی کیرش کشید . کیرش رو همونجوری که روم خم شده بود ، کنار صورتم نگه داشت . با دستش سرم رو نگه داشت و کمک کرد که کیرش رو داخل دهنم کنه . یه کم خیس کردم و رفت که شروع کنه . چند تا ضربه زد به کونم و گفت با دست بازش کنم . با دست دو طرف لپای کونم رو گرفته بودم و باز کردم . حس می کردم که سوراخم حسابی باز و آمده است . آقا اردشیر سر کیرش رو روی سوراخم چند بار کشید و بعد یه کم فشار داد . سرش داخل رفت و دستام رو ول کردم . یه دستش کنار سرم بود و اون یکی کیرش رو گرفته بود . گفت : خوبی ؟ درد که نداری ؟ گفتم : نه . یه کم بیشتر از قبل فشار داد و کیرش رو تا نصفه داخل کرد . حالا دیگه کمی درد و فشار رو احساس می کردم . آروم بدنش رو روی بدنم آورد و خوابید روی من . گرمای بدنش و موهای تنش که بدن لخت من رو احاطه کرده بود دیونه کننده بود . کیرش رو کمی داخلم نگه داشت و بعد آروم تو گوشم گفت : آماده ای کونی من ؟ و بدون معطلی کیرش رو فشار داد و کیرش تقریبا تا ته داخل رفت . کمی درد داشتم و با چنگ زدن تخت داشتم تحمل می کردم . اردشیر دستاش رو دورم حلقه کرده بود و محکم توی بغل فشار می داد . با بوسیدن پشتم و گردنم سعی می کرد آروم بشم .یه چند دقیقه درد و فشار رو تحمل کردم و حرکت های آروم اردشیر شروع شد . کیرش رو آروم تا نصفه بیرون می کشید و دوباره داخل می کرد . کلفت تر از کیر دوست عموم که بهش می دادم بود . ولی خب داغی و هیکل بزرگ و پر از موی اردشیر اونقدر برام لذت بخش بود که از درد هم لذت می بردم . گاییدن من دیگه عملا شروع شده بود . اردشیر حسابی مشغول بود و من تو بازوهاش فقط داشتم از کیری که داخلم داشت حرکت می کرد لذت می بردم . چند تا حرکت محکم و عمیق زد و آروم منو به بغل چرخوند . کیرش رو فشار می داد که موقع چرخوندن از کونم درنیاد . دستش رو زیر زانوی یکی از پاهام گرفت به سمت بالا کشید . پاهام از هم باز شده بود و اردشیر بهم گفت : نگه اش دار . و خودش با یه دست که از زیرم اومده بود سینه ام رو توی مشت اش گرفته بود و با یه دست دیگه کیرم رو گرفته بود . پام رو به سمت خودم می کشیدم و نگه می داشتم و اردشیر شروع کرد به تلمبه زدن . همه جای بدنم در اختیارش بود . داشت گردنم رو می خورد و با دستش سینه ام رو حسابی می چلوند و کیرم توی دستاش حسابی شق شده بود و از همه مهمتر کیرش داشت کونم رو حسابی فتح می کرد . چند دقیقه ای توی اون پوزیشن من رو گایید . داغ داغ شده بودم . احساس می کردم هر لحظه ممکنه آبم بیاد . و دوست نداشتم حسم بره . دستش رو از روی کیرم فشار دادم که ول کنه . حالا پام رو گرفت و بیشتر از قبل از هم باز کرد و به سمت بالا می کشید و حسابی با کیرش ضربه می زد . خودش هم خسته شده بود .
منو رها کرد و من به پشت دراز کشید و خودش هم رفت پایین پاهام و پاهام رو از هم باز کرد و دور کمرش حلقه کرد . زوری کونم رو بالا نگه داشته بودم . کیرش رو آروم داخل کرد . کیرش که جا رفت کمی خم شد و من مجبور بودم تا جایی که می تونم پاهام رو باز کنم . بغلم کرد و شروع کرد به گاییدن . سرش کنار سرم بود و بعد از کمی کردن کیرش رو داخلم نگه داشت و ازم پرسید : کون تو به کی رفته ؟ به مامانت ؟ دوست نداشتم درباره مامانم حرف بزنه . می دونست . ادامه داد : اما من کون تو رو به کون یه زن ترجیح می دم . باید مامانت هم اینجا بود و می دید که پسرش چه کون خوبی داره و چقدر خوب کون می ده . سرش رو بلند کرد و لبهام رو بوسید و شروع کرد به محکم تر از قبل تلمبه زدن . حسابی داغ شده بودم . کونم می سوخت از التهابی که داشت کم کم بیشتر می شد . کمی که تلمبه زد . کیرش رو در آورد و اومد روم نشست . کاندوم رو از کیرش برداشت و شروع کردم به ساک زدن براش . کیرش حسابی شق شده بود و داغ بود . اونقدر حشری شده بودم که برخلاف چیزی که بهش گفته بودم برام مهم نبود که آبش بیاد توی دهنم و با شدت ساک می زدم . یه دفعه کیرش رو در آورد و عقب کشید و چند بار با دستش کیرش رو مالید و آبش روی سینه و پایین گردنم ریخته شد . دیوانه کننده بود . روی پاهام نشسته بود و کیرم رو گرفت توی دستش و چند تا حرکت که زد ، منم ارضا شدم ، اردشیر کیرم رو به سمت شکمم گرفت و آبم ریخته شد روی شکمم . آروم کنارم دراز کشید . با دستش آب کیرها رو که قاطی شده بود به نوک سینه هام و بدنم می مالید و پخش می کرد . یه کم که با بدنم بازی کرد . دستش رو با رونم پاک کرد و هر دو یه کم دراز کشیدیم .
با اینکه ارضا شده بودم ولی فوق العاده لذتبخش بود برام . لخت و گاییده شده ، پیش مردی خوابیده بودم که شاید تا چند وقت پیش حتی تصور نمی کردم که منو بکنه .آروم شروع کردم به نوازش کردن بدنش . از پشت بغلم کرد و به سمت خودش کشید . بهم گفت : ایمان جون امروز شیطونی کردی و کون خوشگلت حسابی حال داد بهم . الان چطوره ؟ گفتم یه کم می سوزه . گفت پس یه دست دیگه رو نریم . واقعا نمی تونستم ولی خیلی دوست داشتم . گفتم : واقعا نمی شه . نا خوداگاه گفتم باشه دفعه بعد . خندید و سینه هام رو که تو دستاش نوازش می کرد فشار داد و گفت پس دفعه بعد هم می خوای بیای . پس دیگه کونی خوشگل خودم می شی .
کمی حرف و نوازش کرد و بعد گفت بریم حموم . زیر دوش واقع حشری بودم . بدنم توی دستاش بود و همه جای بدنم رو می چرخید. کیرش توی دستام بود و مدام می مالیدمش . شق شده بود و منم با پررویی تموم جلوش زانو زدم و اونم شیر آب رو بست و شروع کردم به ساک زدن . انگار رها کرده باشه . فقط سرم رو نگه داشته بود و من سعی می کردم با فشار دادن کیرش داخل لپ ام و مالیدن به صورت و لبهام بیشتر حال بدم بهش . چند بار سرم رو نگه داشت و کیرش رو تا حلق ام فشار داد . اذیت کننده بود ولی خب حال می داد یه جورایی . مشغول ساک زدن بودم که یه دفعه کیرش رو کشید بیرون و من فقط سرم رو جلوتر بردم و آبش ریخته شد روی صورتم . هول شده بود . انگار نمی خواد اینطوری بشه . اما وقتی دید من حال کردم . چند بار کیرش رو با دست مالید و بعد شروع کرد کیرش رو روی صورتم مالیدن . دیگه حونی برای هیچکدوم نمونده بود .زوری تر تمیز کردیم و بعد کمی استراحت . نزدیک ساعت 1 بود . غذا سفارش داد و بعد غذا هم توی بغلش خوابیدم و تا عصر استراحت کردم . از چشمی بیرون رو پایید و بعد زدم بیرون .
توی خونه روی تختم مدام صحنه های سکس امروز مرور می شد . اردشیر چند تا پیام داد . توی چت پر رو تر شده بودم و کلی حرف از سکس زدم . بعد از اون از هر فرصتی برای سکس استفاده می کردیم . اگرچه خیلی نزدیک بودیم و مکان همیشه اوکی بود ولی خب شاید ماهی یک بار سکس داشتیم .

نوشته: mehrdad94y

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مرد همسایه, مرد میانسال, گی از سایت سکسی خفن ایران 69