داستان سکسی اولین سکس گروهی نگار از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی اولین سکس گروهی نگار

تو داستان های قبلی داستان سکسم با ابراهیم رو نوشته بودم. امروز میخوام آخرین سکسم با ابراهیم رو بنویسم که مسیر سکسم رو عوض کرد.
یه زن جوان مطلقه واسه دیوار اتاقم جذابه و دیوار اتاقم بهش چشم داره. یه چند وقتی بود که احساس میکردم وقتایی که حواسم نیست داداشم منو دید میزنه و حتی کشویی که لباس زیرهامو میذاشتم یخورده نامرتب میشد. یه روز که تازه از حموم اومده بودم بیرون و هنوز حوله ی حموم تنم بود داداشم به بهانه کرم اومد تو اتاقم و یه یه دقیقه ای نشست رو تختم و صورت و دستشو کرم زد و رفت، البته این اواخر تقریبا هر وقت از بیرون یا حموم میومدم تو اتاقم داداشم به بهونه ای نیومد تو اتاقم و زودی هم می‌رفت بیرون. وقتی از اتاقم رفت بیرون چشمم خورد به گوشی موبایلش که رو تختم جا گذاشته بود و موبایلش یه جورایی به بالشت رو تخت تکیه داده بود. چون چند باری این اتفاق افتاده بود بهش شک کردم و موبایلشو برداشتم و الگوش رو زدم دیدم چیز خاصی نیست و روی صفحه منو هستش. وقتی برنامه های بازش رو نگاه کردم دیدم یه برنامه فیلمبرداری مخفی داره که در حال فیلمبرداری از اتاقه. از اینکارش اعصابم بهم ریخت و زود برنامه رو قطع کردم و فیلمی که گرفته بود رو پاک کردم اما بروش نیاوردم ولی از اینکه داداشم داشت منو دید میزد خیلی ناراحت شدم و فهمیدم همه یه زن مطلقه رو به دید یه کسی میبینن که میشه ازش استفاده کنن.
بعد از اولین سکس آنالم با ابراهیم تنوع سکسم و دفعاتش بیشتر شده بود و ماهی پنج شش بار باهم یا تو مغازش یا خونه پسر عمویش سکس داشتیم. آخرین سکسم تو خونه پسرعموش بود. قبل سکس رفتم تو اتاق یه ست سکسی قرمز(شورت، سوتین و جوراب تا بالای زانو) پوشیدم و رفتم تو سالن. ابراهیم هم لخت رو مبل نشسته بود. رفتم رو پاش نشستم و شروع کردیم لب بازی من کم کم اومدم رو گردنش و سینه هاشو خوردم اومدم تا رسیدم به کیرش که داشت بلند میشد. آروم آروم کیرشو زبون زدم و با لیسیدن کیرشو خیس کردم رسیدم به خایه هاش. وقتی داشتم خایه هاش رو می‌خوردم ابراهیم چشماشو بسته بود و داشت لذت میبرد. منم از این کار خیلی خوشم میومد. یکم که خایه هاش رو لیس زدم و تخماشو کردم تو دهنم شروع کردم به ساک زدن کیرش. کیر ابراهیم تا ته میکردم تو دهنمو و داشتم کیرشو می‌خوردم و سرعت ساک زدنمو بیشتر میکردم. یکم که گذشت ابراهیم بلند شد و موهامو چنگ انداخت خودش شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو دهنم. کیرشو تا ته میبرد تو دهنم طوری که سر کیرش تا ته حلقم می‌رفت و بعد بیرون می‌آورد جوری که چند باری داشتم بالا می آوردم. حسابی که براش ساک زدم شورتمو از پام درآورد و منو خوابوند رو مبل و کیرشو تنظیم کرد رو کسم و با فشار همشو کرد تو کسم. از این فشار واقعا دردم گرفت و ابراهیم هم بی توجه به من شروع کرد به تلمبه زدن تو کسم. یخورده که عقب جلو کرد کسم لیز شده بود و داشتم لذت میبردم و خودم سینه هام رو از تو سوتین دراوردم و سینه هام رو میمالیدم. یه چند دقیقه ای که تو این حالت منو کرد، ازم خواست داگی واستم رو مبل. ابراهیم هم از پشت کرد تو کسم و یه تف انداخت رو سوراخ کونم و همزمان شروع کرد به انگشت کردن کونم. دیگه کون دادن برام دردناک نبود و بهم لذت می داد. بعد چند دقیقه ای که کونمو آماده کرد کیرشو از تو کسم درآورد و آروم کرد تو کونم. یخورده هنوز کونم درد داشت اما کم کم کونم جا باز کرد و ابراهیم هم سرعتشو بیشتر کرد. حسابی صدای آه و اوهم تو خونه پیچیده بود و داشتم از کون دادن لذت می‌بردم که صدای باز شدن در رو شنیدم و به در نگاه کردم. دو تا پسر جوون وارد خونه شدن. فوری با تعجب و ترس نشستم رو مبل و یه کوسن برداشتم گرفتم جلوم. اون دو تا جوون هم با لبخند اومدن داخل و یکیشون برگشت رو به ابراهیم گفت که به به آقا ابراهیم خوب کسی رو داری زمین می زنی ها، ما رو هم تو بازی راه میدی؟؟
من که ترسیده بودم همون‌جوری لخت دویدم سمت اتاق، همزمان ابراهیم و پسرعموش آرش هم پشت سرم اومدن تو اتاق و پسرعموش شلوارمو که برداشته بودم از دستم کشید و منو هل داد رو تختش.
من: چیکار می‌کنی کثافت؟ میخوام برم.
آرش: کجا میخوای بری؟ حالا که ما تازه اومدیم یکم پیش ما بمون بعد خودم میرسونمت.
من از جام بلند شدم و دوباره ابراهیم دو تا بازوهام گرفت و منو برگردوند و خودشو از پشت چسبوند به من، رو کردم به ابراهیم و با بغض گفتم: ابراهیم خیلی نامردی، من میخوام برم، بهش بگو ولم کنه؟
ابراهیم: خو میگه که یکم بمون خودش تو رو میرسونه؟
من یکم تقلا کردم که از دست پسرعموی ابراهیم( امیر) خودمو آزاد کنم اما خیلی هیکلی بود و اصلا زورم بهش نمیرسید، یکم که تقلا کردم با یه دستش گردنمو گرفت و با دست دیگش چنگ انداخت موهامو از ته کشید جوری که احساس میکردم داره پوست سرم کنده میشه و گفت:ببین جایجنده خانوم، می‌خواستیم یه نفر یه نفر نوبتی ترتیبتو بدیم ولی داری یه کاری میکنی که سه تایی با هم پارت کنیم.
موهام تو مشت امیر بود و منو کشوند تو سالن و پرتم کرد رو کاناپه. امیر و دوستش همزمان شروع کردن به لخت شدن و بعد لخت شدن سه تایی کیرشون رو آوردن جلوی صورتم. امیر پشت سرمو گرفتو سرمو هل داد سمت کیر خودشو و مجبورم کرد تا براش ساک بزنم. بزور امیر کیرشو کرد تو دهنمو خودش شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش. بعد امیر هم ابراهیم و حامد نوبتی کیرشون رو میکردن تو دهنم تا براشون ساک بزنم و وقتی کیر یکیشون رو ساک میزدم با دستام باید کیر اون دو تا رو میمالیدم. دیگه حسابی کیراشون بزرگ شده بود و نوبت کردن من بود. من به پشت خوابوندن رو مبل و اول امیر اومد کیرشو تنظیم کرد رو کسم، یه تف انداخت رو کسم و با سیر کیرش حسابی کسمو لیز کرد و آروم کیرشو تا ته فرستاد تو کسم و شروع کرد به تلمبه زدن. واقعا هم کیرش کلفت بود هم دراز و با هر عقب جلو کردنش درد و لذت رو باهم داشتم تجربه میکردم. یکم که تو این وضعیت منو گایید، جاشو با حامد عوض کرد. حامد کیرش تقریبا هم اندازه ابراهیم بود و زیاد سکس باهاش دردناک بود. وقتی حامد داشت تو کسم تلمبه میزد امیر اومد نشست رو مبل و کیرشو کرد تو دهنم و وادارم کرد کیرشو که تا الان تو کسم بود و روش آب کسم معلوم بود رو بخورم. اینکار یکم برام چندش آور بود ولی تو اون حالی که من بودم بهم داشت لذت میداد. بعد حامد هم ابراهیم اومد و تو همون حالت شروع کرد به گاییدن کس منو و منم همزمان داشتم برای امیر و حامد کیرشون می‌خوردم. یکم که تو این حالت موندیم، امیر منو بلند کرد و ازم خواست با کون بشینم رو کیرش. منم بلند شدم و سوراخ کونمو با تف یکم لیز کردم و سوراخ کونمو تنظیم کردم رو کیر امیر و آروم آروم شروع کردم نشستن رو کیرش. خیلی برام دردناک بود جا دادن کیر به اون کلفتی توی کونم و وقتی سر کیر به سوراخ کونم رسید احساس کردم الان از وسط جر میخورم. یکم تو همون حالت موندم، اشک تو چشام جمع شده بود و از امیر خواستم که بیخیال این حالت بشه اما امیر فقط میخواست که جرم بده و همونجوری که نیم خیز مونده بودم و سر کیرش تو کونم بود، امیر نشست و دستشو حلقه کرد دور کمرم و با یه فشار به من و کمر خودش، تموم کیرشو تا خایه جا کرد تو کونم. یه لحظه چشام سیاه شد و از درد یه جیغ کشیدم و فوری حامد دستشو گذاشت جلو دهنم و با اینکه داشتم از درد میمردم و گریه میکردم اما امیر لمبرهای کونمو گرفته بود و منو رو کیرش بالا پایین میکرد.
همون لحظه موبایل امیر زنگ زد و موبایلش که کنار دستش بود رو برداشت و فقط شنیدم که به فرد اون ور خط گفت بیا بهت خوش میگذره و یکی دو دقیقه بعد در خونه رو زدن و امیر به ابراهیم گفت تا در باز کنه.
من رو کیر امیر بودم و دیگه داشتم خودم رو کیرش بالا پایین میکرد و دیدم یک نفر دیگه اومد تو خونه. امیر هم برگشت بهم گفت: نگفتم جنده خانوم فریاد بزنی فقط تعداد بکن هات بیشتر میشه، بیا تا الان سه نفر بودیم الان باید به چهار نفر بدی.
نفر چهارم مهران بود همسایه امیر که زن داشت و اون ساعت ها زنش خونه بود و وقتی اون حالت دید اونم فقط شلوارشو درآورد به این سه نفر اضافه شد. همون جوری که کیر امیر تو کونم بود منو رو خودش خوابوند و از مهران خواست که شروع کنه به کردن کسم. مهران هم به تف به کیرش زد و شروع کرد به کردن من. همزمان دو تا کیر داشتن منو میگاییدن و این تجربه ای بود که داشتم برای اولین با حسش میکردم یه تجربه ای که شاید لحظات اول سخت بود ولی کم کم درد سکس با دو تا کیر جاشو داد به یه لذت فراوان. کیر امیر تو کونم بود و فقط کیرهای تو کسم عوض میشد و کسم بین مهران، حامد و ابراهیم دست به دست میشد. یه مقدار که اینجوری منو گاییدن، امیر کیرشو کشید بیرون و ازم خواست حالا به سمتش با کس بشینم رو کیرش تا اون سه نفر کونمو هم امتحان کنن. من دیگه مطیع حرف هاشون بودم و همین کار انجام دادم و اولین نفر حامد کرد تو کونم و همزمان شروع کردن تلمبه زدن تو کون و کسم. مهران هم اومد جلوم واستاد و کیرشو کرده بود تو دهنم و این حالت رو هم هر سه تاشون امتحان کردن و وقتی نوبت مهران شد حین کردن کونم آبش اومد که پاشیدش رو پشتم و خودش با دستمال پشتمو تمیز کرد و لباسشو پوشید و خیلی ریلکس با دوستاش خداحافظی کرد و رفت خونه و باز من موندم و سه تا کیر که معلوم بود قرص خوردن که ابشون هیچ جوره نمی‌خواست بیاد. بعد رفتن مهران، یه یه ربع بیست دقیقه ای تو حالت های مختلف یک نفری و دو نفری منو از کس و کون گاییدن تا اینکه حامد که داشت کسمو میگایید کیرشو کشید بیرون و اومد نشست رو سینم و کیرشو کرد تو دهنم، فکر کردم میخواد براش ساک بزنم تا اینکه فشار و گرمای آب خارج شده از کیرشو تو دهنم احساس کردم و تا آخرین قطره آبشو خالی کرد تو دهنمو و تا آبشو قورت ندادم کیرشو از دهنم بیرون نیاورد. از مزه آبش حالم داشت بهم میخورد. بعد حامد ابراهیم شروع کرد به کردن من و امیر هم داشت تو دهنم تلمبه میزد یکم که گذشت جاشون عوض کردن و امیر کیر کلفتشو کرد تو کونم و ابراهیم هم اومد جلوی صورتم شروع کرد به مالید کیرش و اونم مثل حامد آبشو خالی کرد تو دهنم و بعد اینکه حسابی خالی شد رفت نشست یه گوشه و فقط من مونده بودم و امیر.
این امیر انگار نمی‌خواست از گاییدن من دست بکشه و کیرشو از کونم میکرد تو کسم و دوباره از کسم میکرد تو کونم. یخورده که این کار تکرار کرد سرعت تلمبه زدنشو تو کونم زیاد کرد و یکدفعه کیرشو تا ته تو کونم نگه داشت و داغی آب کیرش تو کونم احساس کردم و وقتی کامل خالی شد کیرشو درآورد و کرد تو دهنم تا کیرشو براش تمیز کنم.
وقتی حسابی منو مس و کون چند نفری گاییدن بزور پا شدم رفتم دستشویی. بخاطر گریه و عرقی که کرده بودم همه ی آرایشم پاک شده بود و صورتم درب و داغون بود. جای چنگ و ضربه هاشون هم هر دوتا سینه هام رو قرمز و کبود کرده بود. صورتمو شستم و آرایشمو رفتم تو اتاق درست کردم و لباس پوشیدم که برم خونه. اونقدر خسته بودم که نای راه رفتن نداشتم و امیر قرار شد منو برسونه.
تو راه یکم قربونت صدقه من رفت تا از دلم دربیاره و گوشیمو گرفت و با گوشیم یه زنگ به خودش زد تا هم شمارشو داشته باشم و هم شمارم تو گوشیش بیفته و ازم خواست تا باهاش باشم.
این قسمت هم شروع سکس های چند نفرم بود که در ادامه براتون بقیه ماجرا رو تعریف میکنم البته اگه دوست داشتین.

نوشته: نگار

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس گروهی , آنال از سایت سکسی خفن ایران 69