داستان سکسی اولین بار که کون دادم به همکلاسی کیر کلفت از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی اولین بار که کون دادم به همکلاسی کیر کلفت

میلاد کسی که منو کونی کرد
این داستان واقعی هستش
سلام این خاطره هستش نه ی داستان
این خاطره برا دفعه اول که ی کیر درست حسابی رفت تو کونم و منو با لذت دادن آشنا کرد
البته ب غیر از دوران بچگی ک دودول بازی و در مالی بوده همش و نمیشه اسمش دادن یا کردن گذاشت
تو یکی از محله های جنوب تهران بودیم
من کلاس اول راهنمایی بودم و کونم هم ک همون موقع هم یکمی فقط از حالت نرمال گنده تر بود ولی نرم و گوشتی
کونم بعضی وقتا انگشت میشد و میمولوندن ب کونم منم خوشم میامد و بعضی وقتا میخندیدم و بعضی وقتا با همکلاسی هام دعوا میکردم
من ی همکلاسی داشتم ک بقل دست من میشست و من بعضی وقتا انگشت میکرد منم انگشتش میکردم ولی اون بیشتر ی روز سر کلاس دست من گرفت گذاشت رو کیرش منم تعجب کردم چ کیر گنده ای داره این میلاد خیلی خوشم اومد خودم گرفتم تو دستم
همین جوری روزا میگذشت و اون من انگشت میکرد کیرمو میگرفت منم همین جور ولی من بیشتر کیرش میگرفتم
ی روز زنگ تفریح با رفیقم داشتم شوخی میکردیم ک اون یکی رفیقم من از کمر گرفت بلند کرد میلاد هم طبق معمول اومد ک من انگشت کنه پام خورد تو صورتش و عینکش شکست دعوامون شد
و رفت پیش ناظم و اونم من مقصر کرد
بعد بهش گفتم برو درست کن پولش بهت میدم اونم گفت نه نمیخوام منم با خودم گفتم عجب مرامی خلاصه بعد منم برا تلافی برا میلاد ساندویچ میاوردم از خونه میوه میاوردم با هم میخوردیم اونم ک دیگه شده بود رفیق جینگم و راحت انگشتم میکرد و منم دیگه کیرش فقط میگرفتم تا اینکه درس نمیدونم چی بود گفت هفته بعد امتحان میگیرم
منم دفترم گم کرده بودم ب میلاد گفتم گفت بیا بعد مدرسه خونه ما تا بهت دفتر بدم برو کپی کن منم بهش گفتم ک نمیتونم و باید اول برم خونه اجازه بگیرم بعد بیام
خودم همون اولش شصتم خبر دار شد ک میخواد کونم بزاره ها ولی خودم کونم میخارید از همون اول خلاصه رفتم خونه و اجازه گرفتم و سوار دوچرخه شدم رفتم خونشون ۲ تا چهار راه فاصله داشت زنگ خونشون زدم مادر میلاد برداشت بش گفتم با میلاد کار دارم میلادم اومد پایین گفت بیا تو
ی جوری خورد تو ذوقم ک فکر کردم کونمو میگاد بالاخره ولی جور نشده بود
خونشون ی آپارتمان چن واحده بود ک طبقه اول پارکینگ بود و زیر زمین هم داشت و اونم پارکینگ بود
منم رفتم تو دیدم دفتر دستش گفتم میلاد بده برم خیلی خستم میخوام برم استراحت کنم
گفت کجا بیا بریم پایین بکم باهم حرف بزنیم منم با دوچرخه رفتم پایین میلادم پشتم اومد دیدم اوه اوه انجا عجب جایی نه خونه ای دید داشت نه کسی ماشین میاورد اونجا
گفتم خوب بگو میلاد کارتو گفت یادت عینکم شکوند گفتم خوب چطور منکه بهت گفتم بیا پولش بدم بهت
گفت ببین من ک میدونم انگشتت میکنم خودت قند تو دلت آب میشه کیرمو میخوای ببینی
من یکم فکر کردم من من میکردم دوسداشتم اون شروع کنه دست من گرفت برد پشت ی انباری و شلوارش شرتش کشید پایین با هم
من بعد چند ماه ب آرزوم رسیدم با دیدن کیرش چشمم چهار تا شد پریدم گرفتم دستم دو دستی گرفته بودمش بازم نصفش بیرون بود بدون اختیار گفتم جووووون کیر کیررر بالاخره گرفتمت
بدون اینکه بهم بگه رفتم پایین و براش ساک زدم بعد چن دیقه بلندم کرد گفت قنبل کن بکنمت
ترسیدم بهش گفتم میلاد کیرت خیلی بزرگه نمیتونم گفت لاش میکنم من خر کرد برگردوند دولا شدم و سر و شونه هامو چسبوند ب دیوار لا کونمو توف کرد و اولش لاپایی کرد و با هر بار رفت اومد اول سر کیرش میزد رو سولاخم ی فشار ریز میداد خودم دودستی لپای کونمو براش باز کردم گفتم میلاد تروخدا انگشتم کن انگشتاش کرد تو دهنمو کرد تو کونم خیلی دردم اومد ولی لذتش جوری بود ک نتونستم بگذرم ازش اول ی انگشتی کار کرد رو سولاخم تا ۳ تا راحت میرفت میومد دیگه داشتم جیغ میکشیدم البته خیلی آروم ها
گفتم کیررررررر بده میلاد من بکن جون مادرت من بکن تروخدا بکن کامل دختر شده بود حس هام
تا بلند شد کلشو گذاشت داشتم میمردم لامصب خیلی کار بلد بود فرو نمیکرد هی فشار میداد رو سولاخم میکشید عقب دوبار فشار میداد ولی نه حدی ک دردم بیاد و بره تو کونم هی توف میکرد دوباره فشار کم کم کله کیرش رفت تو کونم قلوپی من داشتم پاره میشدم یهو پردیم جلو ک در بیاد دیدیم نمیتونم برم جلو سرم خورد تو دیوار مجبور بودم تحمل کنم
گفتم میلاد ترو خدا فشار نده صبر کن
اون لامصب با اون سن کمش ولی خیلی کار بلد بود انگار ۵۰ ساله کون میکنه
کم کم فشار داد و فقط نصف کمتریش جا شد تو کونم داشتم میمردم از لذت گفتم بکن ولی جلوتر نکن همین قدر تلمبه بزن
شروع کرد کردن دیگه داشتم ب آسمون ها میرفتم جیغ های خفیف میکشیدم از سر لذت کونم قشنگ پر شده بود داشت میترکید ی ۵ دیقه ای کرد و ارضا شد منم همزمان داشتم با کیرم ور میرفتم ک منم ارضا شدم
البته آب کیر نداشتیم ک ولی حس ارضا شدن بهمون دست میداد
خلاصه کیرش کشید بیرون من انگار کونم همچنان باز مونده
باز مونده بود میخواستم بازم من بکنه کونم هنوز خارش داشت تح کونم میگفت من کیر میخوام من کیر میخوام برگشتم گفتم میلاد بکن توش باز میخوام اونم از خداش بود من بر گردوند کرد توش این دفعه ۵ دیقه دیگه کرد تا آروم شدم بعد نشستم براش ساک زدم تا آروم شد
پاشدیم ازش تشکر کردم و دفتر گرفتم ی حص غرور تو وجودش بود ک من کرده منم ی حص خاصی داشتم بهش عاشقش شده بودم و تازه مزه کون دادن حس کرده بوده لذت برده بودم ازش خواهش کردم ب کسی چیزی نگه اونم قول گرفت بازم بیام بهش بدم من گفتم تو هم نخوایی من میام بهت میدم عشقم میلاد داشت میمرد از خوشحالی
دولاشدم کیرش در آوردم و دوباره براش ساک زدم فقط چن تا عقب جلو کردم بعد کلشو بوس کردم و خدافظی کردیم از هم
اون امتحانم نمرم بالاشد و ب خاطر نمره خوبم ک گرفتم برارتشکر رفتم ی بار دیگه بهش دادم بدون اینکه بهش بگم از قبل سوپرایزش کردم
البته میلاد دهن لقی کرد و ب چن نفر تو کلاس گفت بود ک من کرده منم باهاش قهر کردم و جامو عوض کردم تو کلاس دعوامون شد نمیخواستم همه بهمن کونی هستم منم هیچ وقت زیر بار نرفتم ک بهش دادم یکی دونفر اومدن با تحدید و آزار اذیت ک من بکنن منم خیلی جدی باهاشون رفتار کردم و ب کسی ندادم هر چن وقت ی بار میرفتم جلو در خونه میلاد و بهش میگفتم من بکن اونم میگفت تو مدرسه باهام قهری اینجا کون میدی بهم
منم فقط میخواستم لذت ببرم ی بارم ی پسره بود ک تو مدرسه ما بود اونم و تو یکی از همون آپارتمانا زندگی میکرد میلاد بهش گفت بود من کرده اون ی بار آورد موقعی ک من میکنه دید منم پرو پرو گفتم آره میدم بهش ب خاطر کیرش ولی میلاد نباید ب کسی میگفت بهش گفتم بیا تو هم بکن نکرد و گفتم بیا لااقل تو هم بهش کون بده خیلی لذت داره گفتم نه نمیخوام کونی بشم فقط میخواستم ببینم میلاد راس میگه یا نه
گفتم آره راس میگه من کونی ام ولی فقط ب میلاد میدم
میلاد اولین کسی بود ک من کرد
اون باعث شد من ب دادن علاقه پیدا کنم من چن باری ب میلاد دادم ولی همچنان باهاش دعوا هم میکردم تو مدرسه
اونم همین ک من میکرد حال میکرد براش کافی بود
سال بعد دیگه ندیدمش و از اون محله رفته بودن خیلی دنبالش گشتم ک پیداش کنم من بکنه ولی ندیدمش دیگه
بعد اون اسپره خیار و… میکردم تو کونم
میلاد بکن کلفت من کجایی بیا من بکن

نوشته: ممل+دوطرفه

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی اولین سکس, خاطرات نوجوانی از سایت سکسی خفن ایران 69