داستان سکسی اولین باری ک کونم جر خورد از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی اولین باری ک کونم جر خورد

سلام من نازگلم و ۱۹ ساله .قد۱۶۸ نسبتا لاغر با ممه های ۸۰ (ولی کونم کوچولوعه)پوست سفید و موهای لخت و مشکی
من ۲ساله ک با ارمانم .این داستانم برای ۶ماهه پیشه…
شب قبل ارمان زنگ زد و گف که فردا برم خونشون (مامانو باباش سر کارن)اولش کلی دادو بیداد کردم و کار ب دعوا کشید و قطع کردم.نیم ساعت بعد پی ام داد :اگ میدونستم ناراحت میشی نمیگفتم بیای !دیگ همچین چیزی نمیخام ازت . یکم چت کردیم و راضی شدم ک فردا بعد کلاس برم خونشون .صبح پاشدم رفتم حموم و کلی بخودم رسیدم .خیلی دیر شده بود دیگ بیخیال کلاس شدم و حاضر شدم رفتم خونشون زنگ زدم و در بازشد .رفتم تو خونه .همین ک دیدم بغلم کرد و کلی بوسم کرد.بعد گف تو بشین من یچیزی میارم بخوریم رفتم روی مبل نشستم ارمانم رفت و با یه لیوان چایی و هات چاکلت اومد پیشم نشست منو بلند کرد گزاشت روی پاش(طوری تنظیم کرد ک کسم رو کیرش باشه) دو طرف صورتمو گرفت و لباش و گزاشت روی لبام اولش اروم میخورد ولی کم کم وحشی شدو محکم میمکید . دستشو از روی کمرم اورد روی کونم و کونمو توی مشتش گرفت و فشار داد .وقتی دید مخالفتی نکردم شروع کرد ب مالیدن کونم از رویه شلوار.چن دقیقه مالیدش .کیرشو ک زیر کسم داشت سفت میشدو حس میکردم از لبام جداشدو اومد سراغ گردنم .زبونشو روی گردنم کشید و گاز گرفت .بعدم شروع کرد ب خوردن. حالم بد شده بود .دلم میخاست بیشتر گردنمو بخوره اروم سرشو فشار دادم ک یهو خودشو عقب کشید و با التماس نگام کرد گف نازی ؟؟؟لطفا گفتم ن میترسم گف بخدا اروم میکنمت اسن هروقت دردت اومد بگو بیخیال میشم خوبه؟؟سرمو تکون دادم .بلندم کردو بردم سمت اتاقش و گزاشتم روی تخت .اومد روم و دراز کشید. دستشو برد توی لباسمو سینمو گرف تویه مشتش .محکم فشارش میداد …اخ ک گفتم تاپمو زد بالا و ممه هامو از توو سوتین دراورد نوکشو کرد دهنش زبونشو روی نوک ممه م کشید با اون یکی دستشم سینمو فشار میداد .کم کم اه و ناله هام شروع شد با هر ی لیسی ک میزد ناله میکردم .دستشو گزاشت روی کسم اروم برام مالید . بعد گف پاشو نوبت توعه .گفتم من بلد نیستما!گف اشکال نداره یادت میدم بلند شدیم .تیشرتشو دراورد منم کمربند و دکمشو باز کردم و شرتو شلوارشو کشیدم پایین .کیرش و گرفتم تویه دستم .سفت سفت بود .سایزش خوب بود تقریبا ۱۷_۱۸بود .سرکیرشو بوسیدم زبونمو روی سوراخ کیرش فشار دادم ک بلند اه کشید کل کیرشو با زبون لیس زدم .سر کیرشو کردم تو دهنم ک دندونم خورد بهش .موهامو کشید و گفت دهنتو باز کن خودم تلمبه میزنم .بعد کیرشو تا جایی ک میشد کرد تو دهنمو تند تند تلمبه زد و بعد گف بسه پاشو .بلند شدم همه لباسامو ب جز شرتم از تنم دراورد همونطوری ک گفته بود رفتم لبه ی تخت دراز کشیدم اونم اومد پایین تخت نشست و سرشو برد بین پاهام و بو کشید .بعد از روی شرت بالای کسمو گاز گرفت.یکم از اب کسم از شرت زده بود بیرون .با زبونش شرتمو تمیز کرد و شرتمو کشید پایین اول با دست بالای کسمو مالید بعد همونطور ک میمالید زبونشو کشید روی چاک کسم. ک اه کشیدم .گف جووون دوس داری کس جندتو بخورم .انقد حشری شده بودم ک گفتم اره ترو خدا بخور دارم میمیرم .دوباره رف بین پامو کسمو لیس زد یکم کسمو خورد و گف پاشو .اومد رو تخت کنارم.منم کونمو جلوش قمبل کردم لپای کونمو ازهم باز کر‌دو زبونشو کشید لای کونم .یکم سوراخمو لیس زد .بعد انگشتشو گرفت جلومو گف خیسش کن. انگشتشو کردم دهنمو و لیس زدم بعد همون انگشتو کرد تو کونم .ک بلند اخ گفتم …یکم انگشتشو توش تکون دادو دومیشم کرد تو …خیلی درد داشت .یکم توش نگه داشت و بعد دراورد .گف کرم بیار .کرمو از رو میز بهش دادمو زد ب کیرش .کیرشو اروم گزاشت روی سوراخم .با ی دست محکم کمرمو گرفت و کیرشو فشار داد تو .کونم داشت جر میخوردجیق میزدم میگفتم بسه توروخدا.گف فقد سرش رفته تو یکم دیگ دردت کم میشه همونطوری کیرشو تو کونم نگه داشت یکم بعد اروم اروم بقیشم کرد تو. سرمو کرده بودم تو بالش و جیغ میزنم .بخودم ک اومدم دیدم داره تلمبه میزنه از درد کل روتختیو چنگ زدم گف درد داری گفتم اره گف جوووووون و تلمبه هاشو تندتر کرد .از درد داشتم گریه میکردم .ک یهو سوراخم داغ شد .اومد جلوم گف حالا نوبته توعه خابیدم اونم اومد رومو شروع کرد بخوردن ۳ _۴دقیقه بعد بدنم شروع ب لرزیدن کرد .ارمان محکم پاهامو گرف ک نلرزم .بعد ک اروم شدم اومد کنارم بغلم کردو خابید گفت مرسی خیلی خوب بودحال کردم .گفتم ولی من فقد داشتم درد میکشیدم هنوزم درد دارم .گف فدات بشم من یکم دیگه خوب میشی …
تا چن روز نمیتونستم خوب راه برم .

نوشته: نازگل

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی آنال از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی