داستان سکسی ارضای زن شوهر دار از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی ارضای زن شوهر دار

سلام من با زنان زیادی رابطه داشتم که سنشون از خودم بیشتر بوده کلا تمایلم به زنان بزرگ تر از خودمه حالا به دلایل مختلفی که اینجا جاش نیست بگم این خاطره هم که مینویسم مال پارساله اسم طرفمو عوض میکنم
من ۲۰ سالمه قدم ۱۸۸ وزنم ۷۴ قیافم یکم از معمولی بالاتر تقریبا سبزه ام
سایزم ۱۸ و کلفت
سارا هم ۳۴ سالش بود قدش ۱۷۰ ی بود وزنشم تقریبا ۷۵ و اینا بود سبزه بود
ما تو تلگرام آشنا شدیم یه مدتی با هم بودیم مجازی اونم مثل من خیلی حشری بود و دلش میخاست یکی باشه که وحشیانه کصشو بکنه و بخوره منم که از ناجور تو کفش بودم کلی با هم سکس چت کردیم و عکس و اینا تبادل کردیم یه ماهی با هم اینطور گزروندیم
اونا تهران بود خونشون ما شهرستان ولی خونه بابا ایناش خیلی نزدیک خونه ما بود یه نیم ساعتی فاصله داشت و سالی چن بار با دخترش میمومد خونه باباش سر بزنه میگفت شوهرش سر کاره نمستونه باید باهاشون،
بعد کلی انتظار گفت که داریم میایم اونجا و منم دل تو دلم نبود میخاستم کص و کونشو پاره کنم ، قرار گزاشتیم که به بهونه خرید بیاد بیرون منم برم دنبالش بعد بریم خونه رفیقم که کلیدش دست من بود باهاش هماهنگ کرده بودم ، رفتم سر قرار سوارش کردم با هم رو بوسی کردیم دیدم به به چه هلوییه دقیق مثل عکساش رونایه تپلش داشت ساپورتشو جر میداد با یه مانتو کوتاه به شوخی تو راه دستمو میزاشتم لا پاش میگفتم بزا برسیم چه کسی ازت بکنم اونم خیلی هوس کرده بود و هر دومون استرس و هیجان داشتیم یه دو ساعتی وقت داشتیم فقط رسیدیم در خونه پیاده شدیم رفتیم توو همینکه از در پذیرایی رفتیم توو محکم بغلش کردم اخ چه حسی بود شروع کردم به خوردن لباش از پایین یکم خم شده بودم تا کیرم بچسبه به کصش دیدم فایده نداره بزار مانتوشو درارم اونم مانتو شو دراورد کصش از زیر ساپورتش معلوم بود دوباره محکم بغلش کردم اینبار قشنگ کیرم میخورد به کلوچش محکم میمالیدمش بهش کیرم مث سنگ شده بود دستمو انداخته بودم دور کمرش به خودم فشارش میدادم و همزمان لباشو میخوردم خیلی داغ شده بودیم اومدم پایین گردنشو میخوردم یواش یواش یه اه و ناله ای میکرد برگردوندمش از پشت بغلش کردم کونش خیلی خوش فرم بود محکم بغلش کردم کیرم افتاده بود لاش و میمالیدم بهش و همزمان گردنشو میخوردم خیلی خوشش میومد دیگه منم خیلی حالم خراب بود گفتم درار شلوارتو سریع شلوار و شرتشو دراورد وایساد جلوم داشت سوتینشو در میاورد چشم افتاد به کصش دست خودم نبود جلوش زانو زدم و عین وحشیا شروع کردم به خوردنش اونم داشت میمرد سرمو فشار میداد به کصش زبونمومیکردم توش آب کصش راه افتاده بود بد جور میکش میزنم خیلی کص خوشمزه ای داشت دو سه دقیقه خوردمش اینطوری پاشدم کیرم داشت میترکید شلوارمو در اوردم کیرم سیخ وایساده بود اونم وایساده بود سر پا جلوم داشت کیرمو نگا میکرد دوباره محکم بغلش کردم و لباشو میخوردم اصلا نفهمیدم چیشد به خودم اومدم دیدم کیرم تا ته توو کصشه همونطور سر پا از جلو داشتم تلمبه میزدم توش و لب میگیرفتیم از هم، چسبوندمش به دیوار کیرمو فشار میدادم تا خایه میرفت توو سه چار دقیقه تو همین حالت بودیم کشیدم بیرون چرخوندمش از پشت کیرمو گرفتم گذاشتم تو کصش شروع کردم به تلمبه زدن عین وحشیا میزدم توش لپ کونش میخورد به بدنم صدایه شلپ شلوپ خونه رو گرفته بود اونم اه و نالش بلند شده بود و هی میگفت تند تر بکن منم تند ترش میکردم ده دقیقه ای اینطور کردمش یهو دو سه تا جیغ کوچیک زد و لرزید خودشو کشید جلو منم دنبالش رفتم گرفتمش باز آب کصشو که از دور کیرم ریخت و احساس کردم دوباره کردم توش و فشارش دادم توش تا ته التماس میکرد میگفت وایسا یه دقیقه منم ولش کردم دیدم نشست منم چیزی نمونده بودم آبم بیاد گفتم یکم دیگه تحمل کن اب منم میاد خوابوندمش به شکم و خوابیدم روش یه سره تا خایه کردم توشو شروع کردم به کردن دستمو انداخته بودم دورش محکم میکردمش نرمیه کونش زیرم داشت دیوونم میکردم اه و ناله هاشم بد تر دیوونم میکرد انگار رو ابرا بودم یه هف هشت دقیقه اینطوری کردم آبم خواست بیاد کشیدم بیرون گذاشتمش لایه لپ‌کونش آبم اومد همونطور خوابیدم روش هر دو تامون خیلی خسته بودیم خودش بعدا میگفت تو عمرم اینطوری آبم نیومده و بعد این چن بار دیگه با هم سکس داشتیم سوراخ کون تنگی داشت که براش کردمش غار اگه دوست داشتین بعدا اونم براتون میگم و کلی خاطره باحال دیگه ام دارم اگه دوس داشتین اونام میگم براتون…

نوشته: Arad

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی میلف, زن شوهردار از سایت سکسی خفن ایران 69