داستان سکسی آخرین کون دادنم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی آخرین کون دادنم

این آخرین خاطره ی کون دادنمه
من کسرا ۱۹ کون نرم و خوبی دارم تقریبا زیاد هم کون دادم ، ی دوره شاید هفته ای ۳ بار هم میشد ک کون دادم
فقط هم ب پسر داییم میدادم ک ۲ سال از من بزرگتره اسمشم علیه کیرش واقعااا بزرگه حدود ۲۱ سانتر (البته کوچیک تر بود الان انقد بزرگ شده)
ولی بخاطر ی سری چیزا من یک سال اصن رابطه نداشتم و ندادم
بعد یکسال دیدم ک بهم پی ام داد و صحبت کردیم، زنگ میزدیم به هم
منم هر موقع ک باهاش حرف میزدم یاد اون دادنام می افتادم، ولی اصن صحبت سکس و نمی کرد
منم ی شب بیخوابی زد ب سرم تو این سایتا فیلم دیده بودم و داستان خونده بودم سرم داغ شده بود حالم بد بود خلاصه
رفتم بهش پی ام دادم حرف زدیم باهم ی دفعه گفتم چخبر از کیرت اونم خیلی عادی جواب میداد گفت بزرگ شده
گفتم اووف اون همینطوریشم بزرگ بود
گفت دیگ بزرگتر شده دیگ
بعد بحث و انداختم تو سکسامون ک یادته اینطوری میکردی اونطوری میکردی

بعد از کلی حرف زدن گفتم علی من میخوامت حالم بده اونم گفت باشه فردا میام دنبالت خونه هم خالیه میارمت اینجا
منم ک انگار رو هوا بودم
فردا پاشدم رفتم حموم خودمو مرتب کردم ، کصی شده بودم
چون فامیل هم بود ب هوای بیرون رفتن پیچوندم
اومد دنبالم همو دیدیم روبوسی و اینا
سوار شدیم رفتیم اصن حرف از هیچی نزدیم
رفتیم تو خونه بازم صحبت از سکس نکردیم
ی ذره پذیرایی کرد بعد گفت خب بعدش بریم بیرون بچرخیم
گفتم بعد چی
گفت بعد اینکه کونت گذاشتم
منو میگی دلم رفت اومد سمتم دستمو گرفت برد تو اتاق رو تخت
گفت در بیار منم دراوردم همه لباسامو گفت جوون چ سفیدی
اونم دراورد لباساشو شورتشو در نیاورد
من دستم رفت رو شرتش
گرفتم دستم وایی نیمه شقش هم خیلی گنده بود اومد رو تخت دراز کشید منم شورتشو دراوردم افتادم ب ساک زدن کیرش
دست و پام می لرزید از شهوت و ترس
خیلی بزرگ شده بود ی کم هم کیرش کج بود
گرفتم دستم گفتم علی من نمیتونم ب این کیر کون بدم ی ساله هیچی توم نرفته میمیرم
گفت نترس خوابوندتم رو تخت پاهامو داد بالا
اول با کونم بازی کرد انگشتم کرد من فقط آه می کشیدم
خوب ک خیس شدم
کیرشو گذاشت دم سوراخم آروم آروم سرشو فشار میداد
اههه علی نمیتونم خیلی بزرگه درد داره
اونم میگفت هییسسس و میکرد با بد بختی نصفش و کرد تو
من داشتم میمردم
کم کم شروع کرد تلمبه زدن
اااهه ااااه درد داره نمیتونم وایی
اونم میگفت جوون اره درد بکش زیر کیرم
بعد دستشو آورد سمت کیرم منم شقه شق بودم گفتم ن دست نزن ابم میاد الان نمیتونم بدم دیگ
گفت بیا داگی بزارم توت منم برگشتم اون دوباره کرد تو کونم
درد و لذت قاطی شده بود ااهه درد داره ووااییی
اونم میکرد گردنمو میخورد
گفتم نمیتونم زانو هام درد گرفت مثل اول بکن
دوباره خوابیدم کرد توم
کونم جا باز کرده بود
کرد تو گفت میخوام تا ته بکنم منم کمرشو گرفته بودم
جندش شده بودم اصن کاری نمیتونستم بکنم
سنگینیشو انداخت روم تا ته کیرشو کرد منم فقط اه می کشیدم ااییییی جوون
وایی مردم خداا
علی در بیار درش بیار
۵ تا تلمبه زد کیرشو تا ته برد توم
اه اخ اهههه واییی
ابم پاچید رو شیکمم سریع ابم اومد
کیرش تا ته توم بود رودم داشت پاره میشد
گفتم درش بیار دیگ نمیتونم بدم حسم پریده گفت من ک ابم نیومده
گفتم نمیتونم با دستمال ابمو پاک کرد
دوباره میخواست بکنه توم زورم بهش نمی رسید کرد تو کونم
من فقط درد می کشیدم اههه اه اه ایی نمیتونم دیگ توروخدا در بیار
درد داره اااییی یهو محکم بغلم کرد
تا ته فشار داد کیرشو دراورد گذاشت رو کیرم آبش ریخت بیرون
کیرم شیکمم سینم آب کیری شده بود
بلند شدم رفتم حموم خودمو شستم
اومدم بیرون اون حموم نرفت رفتیم ۲ ، ۳ ساعتم بیرون بودم
اومدم خونه بهش پی ام دادم دور کونمو خط بکش دیگه اونم با خنده گفت باشه خخخ
ولی اون دیگ آخرین بارم بود حس اون دادنم دیگه رفته
کاش اصن از اول نمیدادم .

نوشته: کونی

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69